Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan gasleidingen en rioolaansluitingen. De gemeente combineert dit met onderhoud aan het trottoir, de verlichting en het groen.

Update 25 november 2020

Donderdag 19 november 2020 was de eerste online klankbordgroep-sessie, waarbij alle klankbordgroep-leden aanwezig waren. In deze sessie heeft de gemeente de onderhoudsopgave gepresenteerd. Daarnaast heeft de landschapsarchitect van Arcadis de wijkscan en -visie van uw wijk gepresenteerd. De presentatie wordt gedeeld in pdf-format via deze website. Let op: hier staan geen concrete plannen in. De wijkscan is de analyse van het ontstaan van de wijk en hoe deze nu is a.d.h.v. verschillende relevante thema’s. In de wijkvisie staan dan de mogelijkheden en kansen die er voor de burgemeestersbuurt zijn en welke bruikbaar kunnen zijn in het ontwerpproces. 

Vanaf dit moment wordt er aan de hand van de onderhoudsopgave en de wijkscan en -visie gewerkt aan het schetsontwerp voor de wijk. Volgens planning gaat de gemeente het schetsontwerp op 7 januari 2021 delen met de klankbordgroep, maar hier moeten we nog een slag om de arm houden. De onderzoeksfase en de overleggen met Enexis en Brabant Water kosten meer tijd dan van te voren bedacht. Dit heeft te maken met de complexiteit van de verplichte gassanering en op welke wijze deze uit te voeren om zoveel als mogelijk de gezonde bomen te behouden. De gemeente probeert u zo goed mogelijk te informeren via deze website.

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt voor het noodzakelijke onderhoud is om zoveel mogelijk de gezonde bomen te behouden. Daarnaast spelen thema’s als klimaatadaptatie (voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast), parkeren en verkeersveiligheid een belangrijke rol in dit onderhoudsproject.

Bij onderhoudswerkzaamheden wordt de openbare ruimte waar nodig aangepast naar de huidige richtlijnen. Hierdoor ontstaan er mogelijk ook kansen om wensen van bewoners daarin op te nemen.

Klankbordgroep

Arcadis Nederland B.V. verzorgt in opdracht van de gemeente Tilburg de ontwerpfase voor dit project. Hiervoor hebben ze o.a. bij de bewoners geïnformeerd wat er leeft in de wijk op een aantal specifieke thema’s. Op deze manier kunnen Arcadis en de gemeente rekening houden met de wensen van de bewoners. Met de opgerichte klankbordgroep willen Arcadis en de gemeente de laatste stand van zaken uitleggen en de ontwerpen toetsen aan wat er leeft in de wijk. Op die manier wordt feedback opgehaald voor de volgende ontwerpstap. 

Deze pagina wordt gebruikt om de informatie die er gedeeld wordt tijdens de klankbordgroep-sessies ook met alle geïnteresseerde bewoners van de wijk te delen. Dit betekent in de praktijk dat na elke bijeenkomst met de klankbordgroep het gepresenteerde materiaal hier op de website terug te vinden is.

Heeft u een vraag of opmerking voor de klankbordgroep? Stuur een mail via burgemeestersbuurt@gmail.com

  Planning

  • Donderdag 19 november 2020: presentatie Wijkscan & -Visie aan klankbordgroep
  • Donderdag 25 februari 2021: presentatie schetsontwerp aan klankbordgroep
  • Maart/april 2021: voorlopig ontwerp aan alle bewoners presenteren (uitnodiging hiervoor volgt later)
  • April/mei 2021: definitief ontwerp wordt online gedeeld via deze pagina

  Uitslag enquête waardering openbare ruimte Burgemeestersbuurt

  In juli 2020 is een enquête verstuurd aan inwoners over de waardering van de openbare ruimte. De betrokkenheid vanuit de wijk is groot, er kwamen 253 reacties op de vragenlijst. De uitkomsten van enquête staan hieronder in de bijlage.