Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan gasleidingen en rioolaansluitingen. De gemeente combineert dit met onderhoud aan het trottoir, de verlichting en het groen. Het gaat om een onderhoudsproject, niet om een volledige herinrichting van de wijk. Het doel is om de uitstraling van de wijk te behouden.

Update 15 maart 2021

Donderdag 25 februari 2021 was de tweede online klankbordgroepsessie. In deze sessie hebben de klankbordgroep-leden hun opgehaalde input ingebracht: wat er speelt en belangrijk gevonden wordt in de wijk. Samenvattend zijn de thema’s: parkeren, parkeerbeleid, groenonderhoud en de wens om zoveel mogelijk het karakter van de wijk te behouden. De mogelijke kap van bomen leeft ook onder bewoners. Verkeersveiligheid zou verbeterd kunnen worden op bepaalde locaties in de wijk. 

Een aantal van de thema’s heeft de gemeente deze avond behandeld tijdens de presentatie.
Download de presentatie van de tweede klankbordgroepsessie.

Parkeren

Dit onderwerp kwam duidelijk naar voren vanuit de wijk, daarom deze extra toelichting. Na dit project start de handhaving op foutparkeren in de wijk weer op. In eerste instantie middels waarschuwingen, later met boetes. Parkeren op het trottoir wordt in de toekomst niet meer toegestaan. In dit project zal er invulling gegeven worden aan de verduidelijking van het parkeren binnen de wijk.

Gassanering en consequenties

Op dit moment is de gemeente samen met Enexis aan het onderzoeken hoe de gassanering uitgevoerd kan worden. De uitkomst hiervan bepaalt voor een belangrijk deel wat er nog meer gedaan wordt in de wijk. Als bijvoorbeeld de gasleiding onder de rijbaan komt (zo veel mogelijk bomen behouden) dan heeft dat als consequentie dat het asfalt verdwijnt en er straatklinkers voor terugkomen. Een gasleiding mag namelijk niet onder een gesloten verharding (asfalt) liggen vanwege gevaar bij lekkages. Valt de keuze op hergebruik van de gasleiding, door er een nieuwe leiding in te schuiven, dan verdwijnen er een aantal bomen om dit uit te kunnen voeren. Hierdoor kan het asfalt wel behouden blijven. Vanzelfsprekend hangen er aan elke optie meerdere consequenties vast en die brengen we nu in kaart. Ook worden hierin de consequenties voor de overlast en de bewonerswens meegenomen. Het kan zijn dat we tot de conclusie komen dat we per straat een andere keuze moeten maken. 

Update 25 november 2020

Donderdag 19 november 2020 was de eerste online klankbordgroep-sessie, waarbij alle klankbordgroep-leden aanwezig waren. In deze sessie heeft de gemeente de onderhoudsopgave gepresenteerd. Daarnaast heeft de landschapsarchitect van Arcadis de wijkscan en -visie van uw wijk gepresenteerd. De presentatie wordt gedeeld in pdf-format via deze website. Let op: hier staan geen concrete plannen in. De wijkscan is de analyse van het ontstaan van de wijk en hoe deze nu is a.d.h.v. verschillende relevante thema’s. In de wijkvisie staan dan de mogelijkheden en kansen die er voor de burgemeestersbuurt zijn en welke bruikbaar kunnen zijn in het ontwerpproces. 

Vanaf dit moment wordt er aan de hand van de onderhoudsopgave en de wijkscan en -visie gewerkt aan het schetsontwerp voor de wijk. Volgens planning gaat de gemeente het schetsontwerp op 7 januari 2021 delen met de klankbordgroep, maar hier moeten we nog een slag om de arm houden. De onderzoeksfase en de overleggen met Enexis en Brabant Water kosten meer tijd dan van te voren bedacht. Dit heeft te maken met de complexiteit van de verplichte gassanering en op welke wijze deze uit te voeren om zoveel als mogelijk de gezonde bomen te behouden. De gemeente probeert u zo goed mogelijk te informeren via deze website.

Download de presentatie van de klankbordgroep. 

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt voor het noodzakelijke onderhoud is om zoveel mogelijk de gezonde bomen te behouden. Daarnaast spelen thema’s als klimaatadaptatie (voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast), parkeren en verkeersveiligheid een belangrijke rol in dit onderhoudsproject.

Bij onderhoudswerkzaamheden wordt de openbare ruimte waar nodig aangepast naar de huidige richtlijnen. Hierdoor ontstaan er mogelijk ook kansen om wensen van bewoners daarin op te nemen.

Klankbordgroep

Arcadis Nederland B.V. verzorgt in opdracht van de gemeente Tilburg de ontwerpfase voor dit project. Hiervoor hebben ze o.a. bij de bewoners geïnformeerd wat er leeft in de wijk op een aantal specifieke thema’s. Op deze manier kunnen Arcadis en de gemeente rekening houden met de wensen van de bewoners. Met de opgerichte klankbordgroep willen Arcadis en de gemeente de laatste stand van zaken uitleggen en de ontwerpen toetsen aan wat er leeft in de wijk. Op die manier wordt feedback opgehaald voor de volgende ontwerpstap. 

Deze pagina wordt gebruikt om de informatie die er gedeeld wordt tijdens de klankbordgroep-sessies ook met alle geïnteresseerde bewoners van de wijk te delen. Dit betekent in de praktijk dat na elke bijeenkomst met de klankbordgroep het gepresenteerde materiaal hier op de website terug te vinden is.

Heeft u een vraag of opmerking voor de klankbordgroep? Stuur een mail via burgemeestersbuurt@gmail.com

  Planning

  • Maart-juni 2021: besluitvorming omtrent uitvoeringswijze gassanering
  • Juli-december 2021: ontwerpfase
  • Sessie 3 met de klankbordgroep: datum is nog niet bekend. 
  • Start uitvoering niet voor 2022

  Uitslag enquête waardering openbare ruimte Burgemeestersbuurt

  In juli 2020 is een enquête verstuurd aan inwoners over de waardering van de openbare ruimte. De betrokkenheid vanuit de wijk is groot, er kwamen 253 reacties op de vragenlijst. De uitkomsten van enquête staan hieronder in de bijlage.

  Informatie

  Heb je nog vragen of wil je meer informatie dan kun je de klankbordgroep bereiken via het mailadres burgemeestersbuurt@gmail.com. Deze informatie wordt ook gedeeld met de projectleider van de gemeente tilburg.