Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan gasleidingen en rioolaansluitingen. De gemeente combineert dit met onderhoud aan het trottoir, de verlichting en het groen.

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt voor het noodzakelijke onderhoud is om zoveel mogelijk de gezonde bomen te behouden. Daarnaast spelen thema’s als klimaatadaptatie (voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast), parkeren en verkeersveiligheid een belangrijke rol in dit onderhoudsproject.

Bij onderhoudswerkzaamheden wordt de openbare ruimte waar nodig aangepast naar de huidige richtlijnen. Hierdoor ontstaan er mogelijk ook kansen om wensen van bewoners daarin op te nemen.

Klankbordgroep

Arcadis Nederland B.V. verzorgt in opdracht van de gemeente Tilburg de ontwerpfase voor dit project. Hiervoor hebben ze o.a. bij de bewoners geïnformeerd wat er leeft in de wijk op een aantal specifieke thema’s. Op deze manier kunnen Arcadis en de gemeente rekening houden met de wensen van de bewoners. Met de opgerichte klankbordgroep willen Arcadis en de gemeente de laatste stand van zaken uitleggen en de ontwerpen toetsen aan wat er leeft in de wijk. Op die manier wordt feedback opgehaald voor de volgende ontwerpstap. 

Deze pagina wordt gebruikt om de informatie die er gedeeld wordt tijdens de klankbordgroep-sessies ook met alle geïnteresseerden bewoners van de wijk te delen. Dit betekent in de praktijk dat na elke bijeenkomst met de klankbordgroep het gepresenteerde materiaal hier op de website terug te vinden is.

  Planning

  • Maandag 12 oktober 2020: delen uitslag enquête
  • Donderdag 19 november 2020: presentatie Wijkscan & -Visie aan klankbordgroep
  • Donderdag 7 januari 2021: presentatie schetsontwerp aan klankbordgroep
  • Februari 2021: voorlopig ontwerp aan alle bewoners presenteren (uitnodiging hiervoor volgt later)
  • Maart 2021: definitief ontwerp naar verwachting klaar, wordt online gedeeld via deze pagina

  Uitslag enquête waardering openbare ruimte Burgemeestersbuurt

  In juli 2020 is een enquête verstuurd aan inwoners over de waardering van de openbare ruimte. De betrokkenheid vanuit de wijk is groot, er kwamen 253 reacties op de vragenlijst. De uitkomsten van enquête staan hieronder in de bijlage.