Congres Persoonlijk Contact GEANNULEERD

In het hele land gelden sinds donderdagmiddag 12 maart aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus. Zo worden bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Gemeente Tilburg volgt deze richtlijn ook op. Dit betekent dat het Congres Persoonlijk Contact op 30 maart niet door kan gaan.

We gaan op zoek naar een nieuwe datum na de zomervakantie. Op het moment dat de datum bekend is zullen we u hierover zo snel mogelijk informeren. 

Op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen hierover delen? We nodigen u graag uit voor het congres 'Persoonlijk contact voor iedereen'.

Elke gemeente heeft te maken met kwetsbare inwoners met een grote afstand tot de samenleving en arbeidsmarkt. De gemeente wil dat ook deze inwoners mee kunnen doen en de regie kunnen voeren over hun eigen leven.

Daarmee gingen de gemeenten Helmond, Leiden en Tilburg aan de slag door pilots op te zetten om inwoners beter te kunnen helpen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunden deze projecten. De 3 pilots hebben alle 3 een andere aanpak. Zo heeft in Tilburg de pilot er mede toe geleid dat er nieuw participatiebeleid is vastgesteld: Tilburg investeert in perspectief.

Cruciaal in de 3 aanpakken blijkt persoonlijk contact te zijn.

Aanmelden via:
congrespersoonlijkcontact@tilburg.nl.

We hopen u na de zomer op het congres te ontmoeten.

Erik de Vries, wethouder Sociale zaken gemeente Helmond
Yvonne van Delft, wethouder Werk & Inkomen, gemeente Leiden
Esmah Lahlah, wethouder Arbeidsparticipatie gemeente Tilburg

Programma

Programma
TijdOnderdeel
09:30Inloop
10:00Opening en welkomstwoord door de dagvoorzitter Esther van der Voort en de wethouder van Tilburg Esmah Lahlah
10:15Wetenschappelijke basis. Interview met Roland Blonk en Menno Fenger
10:45Reflectie op onderwerp en de stap naar voren door staatssecretaris Tamara van Ark
11:00

Presentatie uitkomst onder de beleidsonderzoekers

11:20

Interview met wethouders en de staatsecretaris: Tilburg -Esmah Lahlah, Leiden -Yvonne van Delft, Helmond- Erik de Vries en Tamara van Ark als tafelgast

12:00

Lunch. Tevens lunch voor bestuurders met Tamara van Ark

13:00

1e Break Out sessie

13:55

Wisselen

14:05

2e Break Out sessie

15:00

Afsluiting en borrel met de mogelijkheid om verder door te praten

Break-out sessies

1. Intervisiegroep casuïstiek (wicked problems)

Dagelijks krijgen professionals te maken met complexe casuïstiek of zelfs 'wicked problems'. Het met elkaar bespreken van het probleem is vaak een eerste stap in het vinden van een oplossing. In deze sessie kunt u uw eigen casus inbrengen die u kent uit uw eigen praktijk of die u hoort van medewerkers in de uitvoering. Door middel van intervisie worden per sessie 2 casussen uitgewerkt. Tijdens de intervisie zijn de coaches van de pilot 'Doe Mee in Tilburg' aanwezig. Zij brengen hun eigen voorbeelden in om de Doe Mee-aanpak te vertalen naar uw casus.

2 'Tussen de regels luisteren'

Waarom is persoonlijk contact belangrijk en hoe doe je dat? Vaak luisteren we ter bevestiging van wat we al weten of vinden. Helaas laten we dan erg veel liggen. We baseren ons op het verleden. In deze workshop maak je kennis met tussen de regels door te luisteren naar de bedoelingen, zorgen en wensen van je gesprekspartner. Je gaat aan de slag met een vorm van empathisch luisteren waarbij je je verplaatst in het perspectief van de ander zonder te oordelen. Dat brengt je in contact met wat er werkelijk speelt en kom je tot de kern van je gesprekspartner. Je leert je gesprekspartner beter begrijpen en krijgt door nieuwe informatie meer zicht op de wensen en mogelijkheden van je gesprekspartner.

3 Participatie en gezondheid. Effect re-integratie dienstverlening op gezondheid: grote en kleine data helpen je verder

Veel werklozen hebben gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen zijn om werk te vinden. En dat terwijl het starten met betaald werk juist kan bijdragen aan herstel van (psychische) gezondheidsproblemen. Er wordt naar gemeenten gekeken om dit probleem op te lossen, maar wat kost het en wat levert het op?

In deze break-out sessie bespreken we de resultaten van het project Re-integratie in BOLD Cities, waarbij inzicht wordt verkregen in de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden in het gebruik van Big Data om de effectiviteit en kwaliteit van gemeentelijke re-integratie dienstverlening te verbeteren. Zowel het gebruik van gegevens uit de gemeentelijke registratie en CBS microdata als het belang van quasi-experimenteel onderzoek wordt toegelicht. Datadialogen met cliënten geven inzicht in het perspectief van cliënten op het gebruik van Big Data binnen het domein van Werk en Inkomen.   

4 Klantreis klantregie (hoe richt je klantregie in?)

Wat kan een participatiecoach doen om mensen in de bijstand te activeren en perspectief te geven? Waarbij het doel niet direct betaald werk is, maar wel activering, participatie en inzetten op zelfredzaamheid en welbevinden. Deze sessie geeft inzicht in de mogelijkheden die een participatiecoach daarbij heeft. Een klant en een participatiecoach/klantregisseur maken een klantreis aan de hand waarvan we het gesprek voeren over de dienstverlening. We laten daarbij zien wat de ervaringen zijn van zowel een groep klanten als de participatiecoach in het contact en welke aspecten volgens hen bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en welbevinden.   

5 Verdieping op het integratieve gedragsmodel

Het integratieve gedragsmodel van Roland Blonk is gebruikt als basis voor de gespreksvoering en diagnose in de pilot Doe Mee in Tilburg. In deze sessie krijgt u te horen hoe het gedragsmodel werkt en hoe het is toegepast in het project. Gezamenlijk vullen we het gedragsmodel in voor de kwetsbare doelgroep met als doel participatie. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe het model werkt en tegelijkertijd heeft u een eerste aanzet voor gebruik van het model in uw praktijk. 

6 Het Stadsleerbedrijf Helmond

Een interactieve bijeenkomst over visie en aanpak van het stadleerbedrijf waar zorg en participatie letterlijk bij elkaar komen!

Het Stadsleerbedrijf biedt leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit doen we samen met inwoners en partners in Helmond. De deelnemers ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen in hun wijk of stad. Zo helpen ze bijvoorbeeld ouderen met boodschappen doen of helpen ze mee in de keuken van een wijkhuis. Het Stadsleerbedrijf Helmond is onderdeel van het speerpunt Sociale Stad van gemeente Helmond met als ambitie: alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

7 Challenge nieuw werk

Gemeente Tilburg, TiU, Startfoundation, Diamantgroep en Midpoint Brabant vinden samen met velen in Nederland dat de Participatiewet maar voor een deel van de mensen werkt. Samen met de stad Tilburg werken ze vanuit de praktijk aan een alternatief. Deze zoektocht richt zich op het creëren van nieuw, niet bestaand werk dat tegen loon door mensen in een niet prestatieve setting verricht kan worden. En dan hebben we het niet over beschut werk of de recentelijk gepresenteerde basisbanen van de WRR. Nieuwsgierig en/of meedenken in deze zoektocht? Kom naar de workshop Challenge Nieuw Werk.       

8 Samenwerking met de partners in en buiten de wijk 'Project Door'

De problematiek van mensen met een lange afstand tot meedoen in de samenleving is vaak zeer complex. De participatiecoach van Project Door in Leiden bereikt mensen achter de voordeur en probeert hen mee te nemen de samenleving in. Dat kan een partcipatiecoach niet alleen, daar is veel samenwerking voor nodig met andere organisaties zoals het Sociale Wijkteam, de GGZ, het participatie centrum, de organisaties de vrijwilligers kunnen plaatsen. In deze break-out sessie gebruiken we het door ons ontwikkelde stroomschema om in gesprek te gaan over regievoering en afstemming zodat we de deelnemers zo goed mogelijk kunnen helpen.

9 In gesprek over Tilburg Investeert in Perspectief (TIiP)

Tilburg voert per 1 januari 2020 het nieuwe Tilburgse beleidskader voor re-integratie en participatie uit. We hebben hierin de ervaringen meegenomen die we hebben opgedaan in o.a. de experimenten Doe Mee in Tilburg en het Vertrouwensexperiment. Uitgangspunten zijn: persoonlijke begeleiding naar werk dan wel participatie, aandacht vanuit nabijheid, maatwerk en de klant centraal. In deze sessie willen wij graag met u in gesprek over de uitdagingen, dilemma’s en keuzes waar wij voor staan. Ook horen we graag van u welke kansen en risico’s u ziet of welke oplossingen u in uw gemeente heeft bedacht. Kortom: we gaan graag met u in gesprek!

10 Wat hebben mensen nodig om in beweging te komen en welk aanbod is er?

Ieder mens heeft behoefte aan erkenning en bevestiging door anderen, omdat hij zo gezien wordt en erkend in zijn bestaan. Mensen die al lange tijd een uitkering hebben en geen werk hebben, kunnen te maken krijgen met de sociale en psychische gevolgen van werkloosheid; weinig inkomen (armoede), weinig sociale status, schaamte, en gevoelens van minderwaardigheid, zelfverwijt en zinloosheid. In deze sessie bespreken we de aanpak van project DOOR, die ervoor zorgt dat mensen zich in ieder geval gezien en gehoord voelen vanwege de huisbezoeken en het persoonlijk contact. Dit doet de participatiecoach door aandacht te geven, waardering uit te spreken, steun te bieden, vragen te stellen of feedback te geven. Maar ook door laagdrempelige activiteiten, cursussen en vrijwillige inzet te creëren die past bij deze doelgroep. Kijk mee met Project Door in Leiden.