Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Coronanieuws: landelijk en regionaal

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en op de website van de Rijksoverheid. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio. De gemeente volgt de adviezen  van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Informatie over corona voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

Steffie.nl legt lastige onderwerpen op een begrijpelijke manier uit. Dat doet ze over corona in een filmpje op de site: corona.steffie.nl. Het filmpje is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor kinderen.

Information in other languages

You can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands at the website Government.nl.

Tilburgs nieuws

Ongeveer eens per 3 maanden vraagt de gemeente inwoners om een enquête in te vullen om zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van het coronavirus. Daar is de gemeente in april 2020 mee begonnen. De vragenlijst werd uitgezet onder het Burgerpanel. Daarnaast is de enquête verspreid via sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en via de website van de gemeente Tilburg, zodat ook andere inwoners van Tilburg deel konden nemen.

Antwoorden op vragen over mondkapjes, de kermis en spreken met de burgemeester

De gemeente krijgt de laaste tijd vragen binnen over het dragen van mondkapjes in Tilburg, over het doorgaan van de kermis en over inwoners die met de burgemeester willen spreken. Hieronder daarop een toelichting.

Waarom is in Tilburg op drukke plekken geen mondkapje verplicht?

Het kabinet besloot 29 juli dat er geen landelijke plicht komt voor het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte. Burgemeesters mochten zelf beslissen of ze het gebruik van mondkapjes zouden verplichten. De burgemeester van Amsterdam en Rotterdam besloten om het dragen van mondkapjes op drukke plekken te verplichten. Het is mogelijk dat dit in Tilburg ook gebeurt. Dat besluit burgemeester Weterings in overleg met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Besluiten die met corona te maken hebben, worden altijd via de website van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant bekendgemaakt. Mocht besloten worden om het dragen van mondkapjes op drukke plekken in Tilburg in te voeren, dan is dat te lezen op deze site. 

Vragen over het gebruik van mondkapjes staan op rijksoverheid.nl.

Krijg ik een mondkapje van de gemeente of de overheid?

Nee, u krijgt geen mondkapje van de overheid. Voor persoonlijk gebruik buiten de zorg kunt u een niet-medisch mondkapje dragen. U kunt dit niet-medisch mondkapje kopen of maken. Op de website rijksoverheid.nl wordt uitgelegd hoe u een mondkapje kunt maken en hoe ze gebruikt moeten worden. De mondkapjes zijn o.a. te koop bij de Albert Heijn, bij de Hema en de Etos. Op de stations ook bij de AKO winkels.
 

Ik wil in gesprek met de burgemeester of een wethouder over de coronamaatregelen

De burgemeester en wethouders spreken regelmatig met vertegenwoordigers van belangengroepen en organisaties. Het is voor hen niet mogelijk om met individuele inwoners over dit soort zaken in gesprek te gaan. Besluiten over coronamaatregelen worden veelal op landelijk niveau genomen en in overleg met andere burgemeesters. De burgemeester beslist niet alleen over dit soort maatregelen.

Over onderwerpen die in uw wijk spelen, kunt u met de wethouder spreken tijdens het wijkspreekuur. Meer informatie daarover staat op de pagina College van B en W op deze website.

Hoe wordt besloten wat voor coronamaatregelen er gelden voor deze regio of stad?

De coronamaatregelen die specifiek voor Tilburg en de regio gelden, worden genomen door de voorzitter van deVeiligheidsregio Midden en West-Brabant. Burgemeester Theo Weterings is naast burgemeester van Tilburg ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Hij stemt de maatregelen af met andere voorzitters van Veiligheidsregio's in Nederland, het Kabinet en de burgemeesters in onze regio. Daarnaast gelden voor Tilburg en de provincie de maatregelen die door de overheid worden genomen. Op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staan altijd de laatste besluiten van de Veiligheidsregio en dus ook de maatregelen die gelden voor Tilburg en Midden- en West-Brabant. Op de site van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant staan ook de noodverordeningen die gelden voor de regio en met grote regelmaat statements waarin de burgemeesters de Brabanders toespreken. 
 

Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Ook de gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers  te helpen. Alle landelijke en lokale regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Impactmeting ondernemers

Begin mei vroeg gemeente Tilburg ondernemers om een enquête in te vullen over de impact van de coronacrisis voor bedrijven in Tilburg. De vragenlijst voor bedrijven werd uitgezet bij het bedrijvenpanel. Daarnaast konden bedrijven die lid zijn de Vitaal verenigingen (bedrijven op de bedrijventerreinen), Binnenstad Management Tilburg (BMT) en Stichting Retail Federatie Tilburg (SRFT) de enquête ook invullen. In totaal hebben 667 bedrijven de enquête ingevuld.

De resultaten van de enquête zijn hier te vinden:

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden telkens dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

Financiële ondersteuning (Tozo, NOW en TOGS en TVL)

Update corona steunpakket na 1 oktober

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De NOW 3 geldt tot 1 juli 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo 2 loopt tot eind september 2020. Per 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen. De regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021, wel met andere voorwaarden.

 • Meer informatie over deze regeling op de pagina Tozo op deze website.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die meteen in de problemen komen door de coronamaatregelen en hun omzet fors zien dalen, krijgen een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie.De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Het kabinet heeft 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Lees meer daarover in het nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd. Lees meer daarover in het nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De TOGS voorziet in een tegemoetkoming voor omzetverlies in de periode van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Meer informatie en Indienen via www.rvo.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De regeling is de opvolger van de TOGS. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS dan kan je ook gebruikmaken van de TVL. De TVL-regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021, met andere voorwaarden.

Aanvullende financiering

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en grote ondernemingen is het mogelijk om een banklening of bankgarantie aan te vragen via de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO). Het garantieplafond van het GO wordt verhoogd van 400 miljoen euro naar 10 miljard euro. Via de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) geeft de overheid 80% garantie op bankleningen en bankgaranties (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Ondernemers kunnen terecht bij een van de financiers aangesloten bij de GO-regeling.

Verruiming Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Deze borgstelling is voor mkb's en zzp’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
Dit kan vanaf 16 maart bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch. 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling mkb-Landbouwkredieten (BL). De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2020 bij een aangewezen bank of financier.

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen vanaf 29 mei 2020 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Versoepeling uitstel van betaling Belastingdienst

Ondernemers die worden getroffen door de crisis kunnen eenvoudig uitstel van inkomstenbelasting aanvragen voor 3 maanden. De versoepeling geldt tot 1 oktober 2020. Daarnaast treft de Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien: zo kunnen kleine ondernemers een langere uitstelperiode krijgen en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen om de bouw en uitzendbranche te helpen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle ondernemers weerbelasting betalen. Ook start de belastingdienst vanaf dan met een betalingsregeling voor alle uitgestelde betalingen voor (maximaal) 24 maanden.

Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

Reclamebelasting, BIZ en precario

De aanslagen voor de reclamebelasting en BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) worden pas na 1 oktober 2020 opgelegd.

De raad heeft besloten dat voor precario in 2020 vrijstelling geldt voor specifieke voorwerpen zoals uitstallingen, reclameborden en terrassen.

Toeristenbelasting

De aanslagen toeristenbelasting 2019 zijn uitgesteld tot oktober 2020. Het gespreid betalen van de aanslag is mogelijk. Hierover leest u meer op de aanslag.

Rentekorting kleine- en startende ondernemers

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen. Aanvragen kan bij Qredits.

Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor startups in Midden- en West-Brabant

Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt zijn door de gevolgen van het COVID-19 virus kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal € 50.000. Deze Starterslift OverbruggingsLening (SOL) is bedoeld voor kansrijke startups en scale-ups waarin al veel is geïnvesteerd, maar die nog geen of nauwelijks omzet hebben. 
Meer informatie staat op de website van Starterslift. Hier staan ook alle voorwaarden van de Starterslift OverbruggingsLening beschreven.

Je kunt de aanvraag tot 1 oktober 2020 indienen.

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 euro en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven 250.000 euro wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het rentetarief is 3% en de looptijd is 3 jaar. In Noord-Brabant voert de BOM deze regeling uit.

Je kunt de aanvraag tot 1 oktober 2020 indienen.

 • Meer informatie op de website bom.nl.

Bedrijven kunnen een  aanvraag doen voor deze Corona-OverbruggingsLening (COL) via een speciaal onlineportal op techleap.nl.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de gemeente.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Station88 Coronacrisisloket voor ondernemers

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft in deze crisistijd een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers. De mogelijkheid om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q & A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in een oogopslag ziet waar je voor welke vraag terecht kunt en een online programma-aanbod.

Via ondernemersdesk@station88.nl en het speciaal, voor de Ondenemersdesk, ingerichte telefoonnummer 013 - 303 50 90 kunnen ondernemers een beroep doen op de Online Helpdesk.

Werk-samen.nl: voor vraag en aanbod personeel

Werkgevers die tijdens deze coronacrisis personeel beschikbaar hebben of juist medewerkers tekort komen, kunnen sinds 7 april een oproep plaatsen op de website werk-samen.nl. De site heeft als doel om iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Werkgevers kunnen een oproep plaatsen op werk-samen.nl. Zowel voor het aanbieden van werknemers als de vraag naar personeel. Een werkgever kan rechtstreeks op een oproep reageren als er kansen zijn voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier samen uitkomen. Op de site staat ook een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Initiatiefnemers

De site is een initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Station88, Make it in Tilburg, OndernemersAkkoord, WSP Werkhart, Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, Bedrijventerrein Ons Tijvoort en Solaris Parkmanagement.

Uitbreiding en aanpassing terrassen

Het college van B&W heeft besloten om de vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen waar mogelijk te verlengen t/m 31 maart 2021. Ook de tijdelijke regeling om overkappingen toe te staan op terrassen is tot die datum verlengd. Hiervoor moet een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd.

  Aanvraag indienen aanpassing terras

  Voor uitbreiding en / of aanpassing van hun terras en/of een overkapping kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 31 maart 2021. 

  De gemeente heeft de regeles waaraan terrassen moeten voldoen op een rijtje gezet:

  Maatregelen in de openbare ruimte

  Nu de coronamaatregelen versoepelen passen ondernemers, scholen en de gemeente de openbare ruimte zo goed mogelijk aan, zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. De gemeente levert maatwerk door op verschillende plekken de openbare ruimte aan te passen. Bijvoorbeeld door ruimte beschikbaar te stellen op het Heuvelplein, de Korte Heuvel en de Piushaven, zodat de terrassen daar uitgebreid kunnen worden. Of door de schoolomgeving tijdelijk aan te passen zodat leerlingen veilig naar en van school kunnen lopen en fietsen. Een overzicht van alle maatregelen staat op de pagina Een veilige binnenstad op deze site.

  Sporten in Tilburg

  Sinds 11 mei is het weer mogelijk om samen te sporten in de gemeente Tilburg. Het RIVM en sportkoepel NOC*NSF hebben richtlijnen opgesteld waarmee dit verantwoord kan en de gemeente volgt deze richtlijnen. De meest actuele informatie en een antwoord op de meest gestelde vragen, staan op sportintilburg.nl.

  Cultuur en evenementen

  Vanwege het coronavirus waren in Tilburg tot 1 juli alle evenementen afgelast. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

  Extra financiële steun voor 4 cultuurinstellingen

  Vanwege de gevolgen van de coronacrisis krijgen Poppodium 013, Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en het Textielmuseum extra financiële steun van de gemeente, het gaat om een bedrag van maximaal 1,2 miljoen euro. De gemeente geeft deze extra steun omdat ze de 4 cultuurinstellingen rekent tot de basisvoorzieningen van cultuur in Tilburg. De 1,2 miljoen euro komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van 0,75 miljoen euro.

  Steunpakket

  Om de gevolgen van de coronacrisis voor de Cultuursector, die zwaar wordt getroffen, te beheersen is er door de gemeente al een aantal maatregelen genomen. Onder andere een eerder steunpakket van 750.000 euro en het opschorten van het betalen van de huur. Vanwege het grote belang van het in stand houden van de basisvoorzieningen cultuur voor het Tilburgse leef- en werkklimaat, en vanwege de hoge nood bij sommige instellingen, is extra ondersteuning nodig. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie en het Rijk.

  Aanvullende financiering

  Vanuit het Rijk zijn de mogelijkheden voor aanvullende financiering verruimd. Volgens, door het Rijk opgestelde, criteria komt een aantal van deze instellingen mogelijk in aanmerking voor directe ondersteuning vanuit het Rijk vanwege de coronacrisis. Mits de Rijksbijdrage wordt gematcht door eenzelfde bedrag vanuit gemeente. Daardoor kan aanspraak worden gemaakt op maximaal 1,9 miljoen euro additionele Rijksbijdrage.

  Steun voor culturele instellingen

  Theater- en dansvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten die vanwege de coronacrisis dit voorjaar niet door kunnen gaan bij de instellingen die subsidie van de gemeente krijgen en die dit jaar onmogelijk ingehaald kunnen worden, hoeven geen verrekening te doen van de gemeentelijke subsidies.

  Ook zal de (maandelijkse) bevoorschotting van culturele instellingen tot het eind van het jaar doorgaan, zodat de vaste lasten van culturele instellingen voldaan kunnen worden. Tenslotte is besloten de prestaties in cultuureducatie zoals schoolvoorstellingen, die niet doorgaan, ook niet worden verrekend met de subsidies. Deze maatregelen sluiten aan bij die van veel gemeenten in het land en onze partners in BrabantStad. Dit is besloten door het college.

  Daarnaast draagt de gemeente via het cofinancieringsfonds 2020 en 2021 bij aan het steunpakket voor Tilburgse culturele instellingen.

  Wethouder Esmah Lahlah, die de portefeuille waarneemt namens wethouder Marcelle Hendrickx: "Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur, cultuur is ontzettend belangrijk en vraagt juist nu onze gezamenlijke aandacht. Ik realiseer me dat naast veel andere sectoren de kunst- en cultuur sector het zwaar heeft terwijl ze zo belangrijk zijn voor ons als #stadvanmakers. Ik ben blij met het aanvullende pakket vanuit het Rijk maar de komende tijd zullen we monitoren en overleg hebben met de partners in de stad wat de impact is van de crisis en de maatregelen", zegt Lahlah, mede namens Hendrickx.

  Verder kunnen culturele instellingen (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) gebruik maken van de maatregelen die het kabinet, de provincie en de gemeente hebben getroffen. Deze maatregelen staan op deze coronapagina bij het kopje 'informatie voor ondernemers'. Veelgestelde vragen over en voor de cultuursector staan op rijksoverheid.nl. Zelfstandige ondernemers kunnen meer informatie ook vinden op de pagina ondernemersadvies op deze site.

  Met deze maatregelen hoopt de gemeente onze gesubsidieerde culturele instellingen te ontlasten in deze moeilijke periode. Eerder is al aangekondigd dat de huur wordt opgeschort voor 3 maanden voor culturele organisaties die gebruik maken van gemeentelijke panden.

  Hulp voor organisatoren van evenementen

  Vanwege het coronavirus waren tot 1 juli alle evenementen in Tilburg afgelast. Een aantal organisatoren stelde hun evenement uit, maar er zijn ook evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

  Evenementen die al subsidie hebben gehad en die niet door kunnen gaan, krijgen hulp van de gemeente met het vergoeden van de voorbereidingskosten:

  • Als een gesubsidieerd evenement in 2020 niet door kan gaan door maatregelen vanwege het coronavirus, maar er door de organisator al wel aantoonbaar kosten zijn gemaakt, zijn de gemaakte kosten subsidiabel met het toegekende subsidiebedrag als bovengrens.
  • Als een gesubsidieerd evenement wordt uitgesteld of niet doorgaat door maatregelen vanwege het coronavirus gaat de gemeente voor de bevoorschotting uit van de oorspronkelijke datum van het evenement.

  De overige subsidieverplichtingen zoals eerder opgenomen in de subsidiebeschikking blijven van toepassing op de evenementen die worden uitgesteld.

  Berekenen huur

  Voor organisaties die een huurovereenkomst hebben gesloten voor de Koepelhal of Wagenmakerij in 2020 maakt de gemeente de volgende aanpassingen in de overeenkomst:

  • Als het evenement in 2020 niet door kan gaan vanwege het coronavirus rekent de gemeente geen huur.
  • Als het evenement verplaatst kan worden in 2020 wordt het innen van de huur uitgesteld tot de nieuwe datum.

  Leges

  Voor uitgestelde evenementen worden geen nieuwe legeskosten berekend. De gemeente vermindert de leges naar 0 euro. Dan gaat het om evenementenvergunningen die al getoetst zijn, waar leges in rekening zijn gebracht en die opnieuw getoetst moeten worden omdat het evenement verschuift naar een latere datum in 2020. Voorwaarde is wel dat er geen wijzigingen zitten in de evenementenvergunning. Hierdoor brengt de gemeente maar een keer leges in rekening.

  Ondersteunende maatregelen kermisexploitanten

  Jaarlijks worden er in de gemeente Tilburg 4 kermissen georganiseerd, in de Reeshof, Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout. Alle vier de kermissen gaan helaas niet door in 2020. Exploitanten met wie een meerjarencontract is afgesloten hoeven voor het komende jaar niet opnieuw een vergunningstraject te doorlopen.

  Zoals veel ondernemers hebben ook de kermisexploitanten het zwaar. Met exploitanten wordt persoonlijk contact opgenomen om te bespreken wat de maatregelen voor hen persoonlijk betekenen.

  Waar kunnen Wmo en Jeugdhulp aanbieders terecht?

  Heeft u vragen over het verlenen van jeugdhulp of Wmo (begeleiding en beschermd wonen) tijdens de coronacrisis? Op de website zorginregiohartvanbrabant.nl proberen we u van zoveel mogelijk antwoorden te voorzien. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

  Dienstverlening Burgerzaken online

  Veel zaken kunnen bij de gemeente online geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  Stadswinkels open

  We willen het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk houden. Bij een verkoudheid, hoesten of koorts maakt u pas een afspraak als u weer beter bent. Maak een afspraak online of bel met 14 013. 

  Verloopt uw paspoort of identiteitskaart, dan vragen wij u de afspraak in te plannen kort voor de verloopdatum. Verlopen rijbewijzen blijven geldig tot 9 maanden na de verloopdatum.

  Dienstverlening Werk en Inkomen

  Nu we te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus gaat de dienstverlening van Werk en Inkomen zoveel mogelijk door. Werk en Inkomen volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid.

  Afspraken

  • Neem contact op via e-mail (met uw contactpersoon) of via 013-542 89 79 voordat u langskomt. Ook geplande afspraken en onderzoeken behandelen wij zoveel mogelijk telefonisch.
  • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en mail het door naar uw contactpersoon.
   Als u niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg, ter attentie van uw contactpersoon. Als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft, kunt u de documenten ook afgeven aan de balie op datzelfde adres.

  Training, traject of sollicitatiegesprek?

  • Als u bent uitgenodigd voor een training, traject of sollicitatiegesprek, dan krijgt u hierover bericht van uw contactpersoon. Als een training of traject niet doorgaat, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

  Inleveren inkomstenverklaring (IV)

  • U kunt uw inkomstenverklaring met bijlagen inscannen en mailen naar inkomenstenverklaringweni@tilburg.nl, opsturen naar Werk en Inkomen, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg of afgeven aan de balie daar, als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft.

  Schuldhulpverlening

  • Onze dienstverlening gaat door. Alleen doen we de afspraken voorlopig telefonisch. Neem contact op via e-mail met uw contactpersoon of via schuldhulpverlening@tilburg.nl. U kunt ons ook bellen via 013-5833250. Ook geplande afspraken behandelen wij telefonisch.
  • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in of maak een foto (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en e-mail het door naar uw contactpersoon. Als u geen foto kunt maken of niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Antwoordnummer 300, 5000 WB Tilburg, ter attentie van SHV SK5 en uw contactpersoon(een postzegel is niet nodig). De documenten mogen ook in de straatbrievenbus aan de Spoorlaan 448.

  Hulp in de stad en de regio

  Plaatselijk en regionaal zijn er allerlei initiatieven waar inwoners terecht kunnen voor hulp. Het meest actuele overzicht staat op de website T-Helpt.

  Maatregelen Tilburg

  Hieronder staat een overzicht van maatregelen die de gemeente heeft genomen, of waar inwoners van de gemeente Tilburg mee te maken krijgen.

  Kijk via webcam hoe druk het is in het centrum

  Het was afgelopen weekend erg druk in de binnenstad, zeker tussen 14:00 en 16:00 uur. Dan wordt 1,5 meter afstand houden heel moeilijk.

  Webcam

  Via een webcam kunnen inwoners tussen 09:00 en 18:00 uur zien hoe druk het in de Heuvelstraat is: Bekijk hoe druk het is in de Heuvelstraat.

  Nogmaals de oproep: kom alleen naar de binnenstad als je hoognodig een boodschap moet doen en kom het liefst alleen. Kies als het kan een doordeweekse dag om te gaan, dan is het een stuk rustiger. Mocht het druk worden dan kan de gemeente besluiten om maatregelen te nemen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

  De webcam neemt elke 30 seconden een foto, zodat op de site steeds een actueel beeld staat van de drukte in de binnenstad. De webcam hangt hoog, zodat mensen niet herkenbaar in beeld komen. Daarnaast zijn de beelden in kwaliteit verlaagd zodat gezichten en kentekens niet herkenbaar of leesbaar zijn. De gemeente gebruikt tijdelijk een camera van Stadstoezicht, totdat de coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Ook hangen er andere camera's in de binnenstad, waarbij ook rekening wordt gehouden met de privacy.

  Bestrijden van plaagdieren in huis tijdelijk stopgezet

  Tot nader order is het bestrijden van plaagdieren bij mensen thuis uitgesteld. Het gaat hier vaak om onschuldige dieren als bedwantsen. Alleen als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid kunnen de medewerkers plaagdieren in huis nog bestrijden. Het bestrijden van bijvoorbeeld ratten gaat wel door omdat dit buiten is.

  Pop-up winkel VVV

  VVV Tilburg heeft tijdelijk een andere locatie, Stadhuisplein 326a. Hier kunnen bezoekers en bewoners terecht voor informatie over Tilburg en Tilburg Vakantiestad.

  Bewonersavonden

  Indien mogelijk worden bewonersavonden digitaal gehouden. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 1 januari 2021.

  Overige besluiten van de gemeente

  Gesprekken over grote ruimtelijke ontwikkelingen gebeuren schriftelijk

  Zo lang als de landelijke maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn, wordt de omgevingsdialoog voor grote ruimtelijke ontwikkelingen schriftelijk gedaan.

  Uitzonderingen daarop zijn:

  • Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een planteam is aangesteld. In dit geval dient in samenspraak met het planteam te worden gezocht naar een maatwerkoplossing
  • Een omgevingsdialoog in verband met de voorbereiding van beleidsnota's. In dit geval dient een maatwerkoplossing te worden toegepast

  Er gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij een groot aantal (kritische) reacties moet worden beoordeeld of de schriftelijke omgevingsdialoog op een later moment alsnog moet worden opgevolgd door een informatiebijeenkomst
  • De initiatiefnemer moet in de brief een duidelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling, door middel van afbeeldingen in kleur en een uitgebreide toelichting op de aspecten die voor omwonenden en andere belanghebbenden van belang kunnen zijn
  • De initiatiefnemer moet belanghebbenden een reactietermijn bieden van tenminste twee weken
  • De initiatiefnemer moet voorzien in diverse reactiemogelijkheden. Belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen om te reageren per e-mail, per brief en bij voorkeur ook telefonisch
  • De initiatiefnemer moet in een brief aangeven hoe de vervolgprocedure eruit ziet en wat er met de reacties wordt gedaan
  • Voor al het overige blijft de Richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen van kracht.