380 kV hoogspanningsverbinding

In het zuidwesten van Nederland komt een nieuwe hoogspanningsverbinding. Onderdeel hiervan is een tracé dat loopt van Rilland tot aan Tilburg. Het tracé is nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van de stroombehoefte. Voor de realisatie van de nieuwe verbinding wordt een zorgvuldig proces doorlopen.

In februari 2017 zijn er 4 mogelijke tracé-alternatieven inclusief optimalisaties bekendgemaakt. Die staan op het kaartje op de website zuid-west380kv.nl. Voor al deze alternatieven en combinaties van tracés in het oostelijk deel van het tracé 380 kV Zuidwest, waaronder het traject langs Tilburg, is de milieu effect procedure gestart. Hierin worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Hierbij kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Op 30 maart heeft TenneT aan het ministerie van Economische Zaken de Integrale effectenanalyse opgeleverd, waarin voor alle tracéalternatieven en varianten de effecten op milieu, kosten en techniek worden weergegeven. Het Ministerie heeft alle betrokken overheden begin april 2017 gevraagd om een integraal advies te geven over de keuze voor een voorgenomen voorkeursalternatief en informatie over de lokale gevolgen. De samenwerkende overheden hebben 1 juni 2017 hun advies opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen de documenten lezen op de website van Bureau energieprojecten.

Minister Kamp maakte 10 juli bekend het advies over te nemen. Bij de verdere uitvoering blijven de samenwerkende overheden nauw verbonden.

Zienswijze

Tennet en de Rijksoverheid informeren gedurende deze procedure provincie, gemeenten, belangengroepen en bewoners. Een formele zienswijze indienen kan pas als het Ontwerp Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp inpassingsplan zal in 2020 ter inzage gelegd worden.

Voor energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang geldt de Rijkscoördinatieregeling. Die is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website zuid-west380kv.nl. Op die site kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.