380 kV hoogspanningsverbinding

In het zuidwesten van Nederland komt een nieuwe hoogspanningsverbinding. Daarvoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen. De komst van een 380 kV hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Onderdeel hiervan is een tracé dat loopt van Rilland tot aan Tilburg.

In februari 2017 zijn er 4 mogelijke tracé-alternatieven inclusief optimalisaties. Die staan op het kaartje op de website zuid-west380kv.nl. Voor al deze alternatieven en combinaties van tracés in het oostelijk deel van het tracé 380 kV Zuidwest, waaronder het traject langs Tilburg, start binnenkort de milieueffect procedure. Hierin worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Hierbij kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Zienswijze

Wel raadpleegt en informeert Tennet en de Rijksoverheid gedurende deze procedure provincie, gemeenten, belangengroepen en bewoners. Een formele zienswijze indienen kan pas als het Ontwerp Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat in 2017 gebeurt.

Voor energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang geldt de Rijkscoördinatieregeling. Die is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website zuid-west380kv.nl. Op die site kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.