Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan gasleidingen en rioolaansluitingen. De gemeente combineert dit met onderhoud aan het trottoir, de verlichting en het groen. Het gaat om een onderhoudsproject, niet om een volledige herinrichting van de wijk. Het doel is om de uitstraling van de wijk te behouden.

Update 14 juni 2021

De gemeente overlegt met Enexis waar de gasleidingen per straat kan komen te liggen. Daarnaast wordt per straat onderzocht hoe de beworteling van de bomen is. De gemeente wil de bomen zoveel mogelijk laten staan.

Er is afgesproken met Enexis dat we gezamenlijk in oktober 2021 duidelijkheid hebben voor wat betreft de gasleiding. Het doel is om de planning te halen die Enexis heeft. En dat is per 1 januari 2024 de gasleiding te hebben vervangen.

Met de scholen zijn we in overleg om te bekijken hoe we de verkeersveiligheid rondom de scholen kunnen optimaliseren.

Na de zomervakantie komen we weer met een update.

Update 15 maart 2021

Donderdag 25 februari 2021 was de tweede online klankbordgroepsessie. In deze sessie hebben de klankbordgroep-leden hun opgehaalde input ingebracht: wat er speelt en belangrijk gevonden wordt in de wijk. Samenvattend zijn de thema’s: parkeren, parkeerbeleid, groenonderhoud en de wens om zoveel mogelijk het karakter van de wijk te behouden. De mogelijke kap van bomen leeft ook onder bewoners. Verkeersveiligheid zou verbeterd kunnen worden op bepaalde locaties in de wijk. 

Een aantal van de thema’s heeft de gemeente deze avond behandeld tijdens de presentatie.
Download de presentatie van de tweede klankbordgroepsessie.

Parkeren

Dit onderwerp kwam duidelijk naar voren vanuit de wijk, daarom deze extra toelichting. Na dit project start de handhaving op foutparkeren in de wijk weer op. In eerste instantie middels waarschuwingen, later met boetes. Parkeren op het trottoir wordt in de toekomst niet meer toegestaan. In dit project zal er invulling gegeven worden aan de verduidelijking van het parkeren binnen de wijk.

Gassanering en consequenties

Op dit moment is de gemeente samen met Enexis aan het onderzoeken hoe de gassanering uitgevoerd kan worden. De uitkomst hiervan bepaalt voor een belangrijk deel wat er nog meer gedaan wordt in de wijk. Als bijvoorbeeld de gasleiding onder de rijbaan komt (zo veel mogelijk bomen behouden) dan heeft dat als consequentie dat het asfalt verdwijnt en er straatklinkers voor terugkomen. Een gasleiding mag namelijk niet onder een gesloten verharding (asfalt) liggen vanwege gevaar bij lekkages. Valt de keuze op hergebruik van de gasleiding, door er een nieuwe leiding in te schuiven, dan verdwijnen er een aantal bomen om dit uit te kunnen voeren. Hierdoor kan het asfalt wel behouden blijven. Vanzelfsprekend hangen er aan elke optie meerdere consequenties vast en die brengen we nu in kaart. Ook worden hierin de consequenties voor de overlast en de bewonerswens meegenomen. Het kan zijn dat we tot de conclusie komen dat we per straat een andere keuze moeten maken. 

Klankbordgroep

Arcadis Nederland B.V. verzorgt in opdracht van de gemeente Tilburg de ontwerpfase voor dit project. Hiervoor hebben ze o.a. bij de bewoners geïnformeerd wat er leeft in de wijk op een aantal specifieke thema’s. Op deze manier kunnen Arcadis en de gemeente rekening houden met de wensen van de bewoners. Met de opgerichte klankbordgroep willen Arcadis en de gemeente de laatste stand van zaken uitleggen en de ontwerpen toetsen aan wat er leeft in de wijk. Op die manier wordt feedback opgehaald voor de volgende ontwerpstap. 

Deze pagina wordt gebruikt om de informatie die er gedeeld wordt tijdens de klankbordgroep-sessies ook met alle geïnteresseerde bewoners van de wijk te delen. Dit betekent in de praktijk dat na elke bijeenkomst met de klankbordgroep het gepresenteerde materiaal hier op de website terug te vinden is.

Heb je een vraag of opmerking voor de klankbordgroep? Stuur een mail via burgemeestersbuurt@gmail.com

  Planning

  • Maart-September 2021: besluitvorming omtrent uitvoeringswijze gassanering
  • Oktober-December 2021: ontwerpfase
  • Sessie 3 met de klankbordgroep: datum is nog niet bekend. 
  • Start uitvoering niet voor 2022

  Informatie

  Heb je nog vragen of wil je meer informatie dan kun je de klankbordgroep bereiken via het mailadres burgemeestersbuurt@gmail.com. Deze informatie wordt ook gedeeld met de projectleider van de gemeente tilburg.