Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland. Enexis gaat de oude gasleidingen vervangen en in verschillende straten het elektranetwerk verbeteren. Brabant Water gaat in een aantal straten de waterleiding vervangen. De gemeente combineert dit alles met groot onderhoud aan rijbaan, de stoep, de openbare verlichtingen het groen. Daarnaast wordt het riool vervangen. Dit betekent een volledige herinrichting van de wijk met behoudt van de bestaande bomen. Het doel is om de uitstraling van de wijk te behouden.

Gasleiding

De aanleiding van dit project is de huidige gasleiding die onder de stoep en de bomen ligt. Deze gasleiding dient in de meeste straten nog vervangen te worden door Enexis vóór 1 januari 2024. Het is niet mogelijk om de gasleiding te vervangen onder de stoep, zonder dat hiervoor de volwassen bomen plaats moeten maken. Het uitgangspunt is behoud van bestaande bomen. Hierdoor zal de bestaande gasleiding niet verwijderd worden, maar gasloos worden gemaakt en zal een nieuwe gasleiding onder de rijbaan (is vrij van boomwortels) worden gepositioneerd. Ook om in de toekomst boomvervanging mogelijk te maken. Er mogen geen bomen geplant worden in de directe nabijheid van een in werking zijnde gasleiding.

Elektra en water

Naast de werkzaamheden die gemeente en Enexis-gas gepland hebben, gaat Brabant Water in een deel van de wijk de waterleiding vervangen en gaat Enexis-Elektra het elektranetwerk in een deel van de wijk verbeteren. De waterleiding komt net als de gasleiding onder de rijbaan te liggen. De elektrakabels blijven in de stoep zitten, deze liggen minder diep, zijn flexibeler en kunnen daardoor boven en tussen de boomwortels gelegd worden.

Straatbakstenen in plaats van asfalt

Omdat de gasleiding onder de rijbaan komt te liggen dient de asfaltverharding opgebroken te worden om aanleg mogelijk te maken. Bovenop een gasleiding mag geen gesloten verharding (asfalt of beton) worden aangelegd i.v.m. opsporing lekkages bij een gaslek en mogelijk ophopingsgevaar van gas onder een gesloten verharding. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken, gas moet kunnen ontsnappen bij lekkages. De verharding in de rijbaan zal daarom vervangen worden voor een elementverharding (straatstenen). Er is gekozen voor straatbaksteen om de hoogwaardige uitstraling van de wijk te behouden, dus geen standaard betonstraatsteen.

Filmpje Burgemeesterbuurt

Gasleidingen moeten veilig zijn, zodat lekkages worden voorkomen. Daarom heeft Enexis het doel om vóór 2024 alle oude gasleidingen in de Burgemeestersbuurt te vernieuwen. Het aanleggen van de nieuwe gasleidingen heeft spoed, omdat er al verschillende gaslekkages zijn ontstaan.

De afgelopen jaren heeft Enexis al één derde van de leidingen in de buurt vervangen.

Het laatste deel is het lastigst. De gasleidingen die we nog moeten vervangen, liggen namelijk schuin onder de oude bomen in de straten. Deze bomen mogen niet gekapt worden: ze zijn nog hartstikke gezond.

Onder de stoep is geen plaats voor een nieuwe gasleiding vanwege de vele boomwortels. Daarom leggen we, in samenwerking met Enexis, de nieuwe gasleiding onder de rijbaan. Uit onderzoek is gebleken dat we daar veel minder last hebben van boomwortels. Nieuwe gasleidingen mogen niet onder gesloten verharding zoals asfalt gelegd worden. In geval van lekkage kan dit namelijk zorgen voor ontploffingsgevaar. Daarom vervangen we het asfalt door klinkers. Bij een mogelijke lekkage kan het gas tussen de klinkers door ontsnappen. We kiezen voor mooie, gebakken klinkers, passend bij de uitstraling van de wijk.

Als de straat dan toch opengebroken is, doen we het liefst zoveel mogelijk in één keer. Samen met Enexis en Brabant Water, leggen we daarom in een groot deel van de straten, tegelijkertijd nieuwe én extra elektrakabels, waterleidingen en een nieuw riool. Ook vernieuwen we de stoep en zorgen we dat het parkeren in de straten beter wordt aangeduid. Door zoveel mogelijk in één keer te doen, beperken we de overlast en maken we de Burgemeestersbuurt klaar voor de toekomst!

Klankbordgroep, klimaat

In februari 2021 heeft er een online sessie met de Klankbordgroep plaatsgevonden en hebben zij hun opgehaalde input ingebracht over wat er speelt en belangrijk gevonden wordt in de wijk. Naast behoud van de bomen en zoveel mogelijk het karakter van de wijk behouden, was het zoveel mogelijk klimaat adaptief inrichten van de straten ook een wens. Dit is mogelijk o.a. in de vorm van het verminderen van het verhard oppervlak. Minder verharding geeft minder hittestress. Minder verharding geeft meer ruimte voor infiltratie hemelwater en dus minder belasting op het riool. Minder verharding geeft meer ruimte voor infiltratie en dus meer water naar de bomen. Daarnaast is er op veel plekken in de wijk last van wortelopdruk in de stoep(met name op de randen van de boomspiegels). Door de boomspiegels te vergroten kan deze wortelopdruk deels worden verholpen.

Klankbordgroep, parkeren

Daarnaast is het een wens om ongewenst parkeergedrag (parkeren op de stoep, daar waar dit niet toegestaan is) tegen te gaan. Om deze reden zullen woonstraten dusdanig worden heringericht dat de wijze waarop in de huidige situatie wordt geparkeerd wordt gefaciliteerd, m.u.v. het parkeren op de stoep waar dit omwille van de parkeerdruk niet noodzakelijk en daarmee ongewenst is. De meeste straten zullen dusdanig worden ingericht dat parkeren op straat nog steeds mogelijk blijft. Daar waar de straatbreedtes of huidige parkeerdruk het niet toelaten om alleen op de rijbaan te parkeren, zullen parkeervakken/-stroken worden aangeduid half of geheel op de stoep. 
Hiermee is direct duidelijk waar auto’s wel half op de stoep (rabat) of geheel op de stoep (langs) mogen parkeren. Dit parkeren wordt hier dan ook beter gefaciliteerd door de aanleg van afwijkende kleur verharding of afwijkend bestratingsverband en door de inpassing van een “parkeervriendelijke” schuine band die oprijden goed mogelijk maakt.

Update en planning

2 november 2021 heeft de gemeente samen met Arcadis Nederland B.V. de klankbordgroep bijgepraat over de huidige stand van zaken. Vanwege recente gaslekkages heeft Enexis aangegeven met het vervangen van de gasleidingen begin 2022 aan te willen vangen. De gemeente is er samen met Enexis en BrabantWater mee bezig om dit haalbaar te maken. Dit betekent dat de uitvoering van het werk eind winter 2021-2022 gaat starten buiten.

In de bijlagen vindt u de presentatie en de tekeningen die gepresenteerd zijn tijdens deze klankbordsessie.

Via deze pagina deelt de gemeente de informatie die tijdens de klankbordgroepsessies is gepresenteerd met alle geïnteresseerde bewoners van de wijk te delen. Er is een update van deze pagina na elke sessie. 

Heeft u een vraag of opmerking voor de klankbordgroep? Stuur een mail via burgemeestersbuurt@gmail.com.

Werkzaamheden in 2 fases

Arcadis en de gemeente proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners. Echter vanwege de plotselinge spoed, het beschikbare budget en het feit dat de wijk voor de gemeente eigenlijk nog geen groot onderhoud behoeft, is er voor gekozen door de gemeente om nu alleen die straten aan te pakken waar Enexis de gasleiding nog moet vervangen. In de straten waar de gasleiding al vervangen is gaat de gemeente over een aantal jaar aan de slag. Dit moet nog ingepland worden gelet op het toekennen van budget. Het doel is om dan om een eenduidige uitstraling van de wijk te bewerkstellen.

Zie kaartje met daarop de fase welke nu eerst uitgevoerd gaat worden.

Het gaat daarbij om de volgende straten:

 • Burgemeester Jansenstraat
 • Burgemeester Suijsstraat
 • Burgemeester van Meursstraat
 • Burgemeester Damsstraat
 • Burgemeester Drossaard Bernagiestraat
 • Burgemeester Rauppstraat
 • Burgemeester Drossaard van Wesepstraat
 • Burgemeester Mutsaersstraat
 • Schout Backstraat tussen Burgemeester Rauppstraat en Burgemeester Suijsstraat
 • Burgemeester Vissersstraat tussen Burgemeester van Meursstraat en Burgemeester Rauppstraat

Volgende stappen

 • Oktober-December 2021: ontwerpfase
 • 2 December 2021: presentatie voorlopig ontwerp+ aan bewoners (inloopavond)
 • Begin 2022: start werkzaamheden in de straten waar Enexis de gasleiding nog moet vervangen

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u de klankbordgroep bereiken via het mailadres burgemeestersbuurt@gmail.com. Deze informatie wordt ook gedeeld met projectleider Rogier Nota van de gemeente tilburg. Hij is bereikbaar via rogier.nota@tilburg.nl.