Den Bogerd

In Udenhout wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk 'Den Bogerd': een ruim opgezette en groene wijk die aansluit bij het prettige dorpse karakter van Udenhout. In de wijk veel ruimte voor groen en volop plek om te spelen.

De openbare ruimte bestaat uit statige groene lanen, singels en 2 parken.

Actueel: werkzaamheden de Mortel

Eind oktober 2021 ontvingen bewoners een brief waarin stond dat de Mortel als gebiedsontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Den Bogerd niet voldoet aan de gemeentelijke eisen. De rijbaan is te breed aangelegd en de lantaarnpalen en bomen staan te dicht op de rijbaan. Vanwege de verkeersveiligheid is de snelheid tijdelijk teruggebracht naar 30 km/uur en zijn er door de gemeente rood/witte waarschuwingsborden geplaatst.

Weg aanpassen

Op maandag 25 april starten er werkzaamheden om de weg aan te passen. De rijbaan wordt smaller en de inrichting van de bermen wordt aangepast. Deze aanpassingen verlagen de snelheid van het autoverkeer waardoor de weg veiliger wordt. Naast het versmallen van de rijbaan vindt er herstel van de bermen plaats. Op verschillende plekken komen reflectoren langs de weg en de lantaarnpalen krijgen een nieuwe plek op voldoende afstand van de weg. Ook het voet/fietspad wordt op verschillende plekken hersteld. De werkzaamheden duren tot medio juni a.s. De weg blijft in deze periode gewoon open. Om veilig te werken, worden delen van de rijbaan en het voet/fietspad afgezet. Als de werkzaamheden klaar zijn, verdwijnen de 30 km/uur borden en geldt er weer een maximum snelheid van 50 km/uur. Op een aantal plaatsen langs de weg komen rood/witte waarschuwingsborden op het verkeer te attenderen op de gewijzigde situatie. In het najaar komen er ook nog nieuwe bomen en stuiken langs de weg.

De gemeente houdt de situatie op de Mortel nauwlettend in de gaten. Mocht er na de werkzaamheden nog steeds te hard gereden worden, dan wordt er gehandhaafd. 

Voet/fietspad aan de Mortel

Er zijn de afgelopen periode verschillende vragen over het voet-/fietspad bij de gemeente binnengekomen. Dit pad aan de Mortel is oorspronkelijk bedoeld als voetpad. Omdat de wijk nog in aanbouw is en de toekomstige fietsroute door de wijk nog niet in gebruik is, wordt het voetpad de komende jaren ook als verplicht fietspad gebruikt. Zo wordt voorkomen dat fietsers over de weg rijden wat uiteraard gevaarlijke situaties oplevert.

Park Ter Roomley

Midden in de wijk ligt natuurpark Park Ter Roomley met mooie wandelpaden. Vanaf maart 2021 komen er ook fijne speelvoorzieningen. De basis voor dit park is het beekje Roomley en de aangrenzende groene omgeving. Dit beekje is ook voor de regio van belang en moet daarom goed blijven functioneren. Waterschap De Dommel zorgt voor het beheer. De Roomley is afhankelijk van de regen en de hoogte van het grondwaterpeil. Daardoor zal het waterpeil in de zomer lager zijn. Bij hevige regenbuien loopt ook water vanaf de kern in Udenhout naar de Roomley en staat het waterpeil hoger. Ook in de winter en het begin van het voorjaar zal het waterpeil over het algemeen veel hoger staan en kunnen ook de retentiezones in het park overspoelen. In deze zones kan water worden opgevangen tijdens hevige regenbuien. Via deze zones kan het water langzaam de bodem inzakken. Dit is goed voor natuur en milieu.

Waterberging

Het grootste deel van het park is al aangelegd. Bewoners kunnen er al van genieten. In het park is veel ruimte voor waterberging (retentie). Dat betekent dat het regenwater uit de woongebieden wordt afgevoerd naar deze voorzieningen. Hier kan het water langzaam de bodem in zakken en wordt droogte tegengegaan. 

Huiszwaluw

In het park komen ecologische voorzieningen, zoals de zogenaamde biodiversiteitstoren met nestgelegenheid voor de huiszwaluw die in het noordelijk deel van het park staat. Het groen in het park sluit zoveel mogelijk aan bij de plantensoorten die van nature in de omgeving van Udenhout thuishoren: populieren, meidoorn, sleedoorn enzovoorts. Er staan ook bijzonder soorten bomen in het park: zoals de bosanemoon en grootbloemige muur. Door de combinatie van bodem, water en plantengroei is het gebied rijk aan bijzondere insecten.

Speelvoorzieningen wijk

Natuurlijk kunnen in een nieuwbouwwijk de speelplekken niet ontbreken. Hiervoor is een definitief ontwerp vastgesteld na afstemming met de klankbordgroep. Dit plan zorgt voor een goede verspreiding van de speelplekken in de wijk voor kinderen van alle leeftijdsgroepen. 
Hieronder het zogenaamde vlekkenplan. De locaties 3 (Koewei, deelgebied Singels), 4 en 5 (in het park Ter Roomley) en 6 (hoek Reijakker/hogenakker in deelgebied Lanen) worden vanaf eind maart gerealiseerd.

In bijlage 1 onderaan deze pagina staan de definitieve ontwerpen per locatie.

De speelvoorzieningen op locaties 1 en 2 (groenstrook ten westen van deelgebied Singels) en locatie 7 (noordelijk nog te realiseren deel van de Winkelakker) worden later uitgewerkt en gerealiseerd. Hier moet eerst nog worden gebouwd.

Gebiedsontsluitingsweg Mortel

Om het plan heen, is gebiedsontsluitingsweg Mortel gerealiseerd. Deze is op vrijdag 30 april 2021 opengesteld. 
Deze weg loopt van de Groenstraat naar de Stationsstraat, de maximumsnelheid is 50 km/uur. Via deze weg kunnen wijkbewoners naar de Groenstraat en dan verder rijden naar bijvoorbeeld Helvoirt en via de Spoorakkerweg naar Oisterwijk en de N65. Hierdoor hoeft er ook minder verkeer door het centrum te rijden. 

Tijdelijke maatregelen vanaf 25 oktober 2021

Gebleken is dat de weg nog niet voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen. Vooruitlopend op de aanpassing hiervan neemt de gemeente tijdelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Zo wordt de snelheid tijdelijk teruggebracht naar 30 km/uur en komen er rood/witte markeringsborden bij de bomen en lantaarnpalen die te dicht op de weg staan. De definitieve herstelmaatregelen volgen zo snel mogelijk. Tot die tijd blijven deze maatregelen van kracht.

Fietsverbinding 

Naast de Mortel ligt een fiets-/voetpad om van het noorden naar het oosten van Udenhout te fietsen. Sinds dinsdag 20 april kunnen fietsers hier gebruik van maken. Pas als de nieuwe wijk helemaal klaar is, kunnen fietsers via de wijk Den Bogerd sneller van het noorden naar het oosten van Udenhout rijden. 

Vragen over de gebiedsontsluitingsweg? Neem contact op met Rob van Nuenen, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 68 en per e-mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.

Aansluiting Den Bogerd op bestaande wijk

Den Bogerd krijgt als het plan klaar is 4 aansluitingen op de gebiedsontsluitingsweg en 3 aansluitingen op bestaande straten. De 2 aansluitingen voor voetgangers en fietsers bij het Mortelhof en de Groenendaal zijn al klaar. De 3e ontsluiting ter hoogte van de Huysakker moet nog worden aangelegd en is ook voor autoverkeer. Meer informatie in de bijlage 'ontsluitingen Den Bogerd' onderdaan deze pagina.

Meer informatie

Meer informatie over de woningen en kavels in Den Bogerd op de site den-bogerd.nl.

Voor vragen over werkzaamheden in de wijk kunt u contact opnemen met Lennart Korevaar, toezichthouder namens GEM Den Bogerd. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-11290469 en per e-mail lkorevaar@adcim.nl.

U kunt ook contact opnemen met Bas van Hast, kwaliteitsmedewerker namens gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-25775985 en per e-mail bas.van.hest@tilburg.nl.

Projectleider is Michiel van Strien, bereikbaar op telefoonnummer 013-549 53 62 of per mail: michiel.van.strien@tilburg.nl.