U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Kapelstraat

Kapelstraat

De gemeente gaat maatregelen treffen in de Kapelstraat/Ringbaan-Noord/Oude Lind/Waalstraat/Julianapark om wateroverlast (zoveel mogelijk) te voorkomen. De planning is om 31 augustus 2017  te starten met de werkzaamheden. Het laatste nieuws staat op deze pagina.

20 December 2016

Op 20 december 2016 is het definitief ontwerp van de aanpak wateroverlast en nieuwe inrichting van de straten tijdens een inloopavond in wijkcentrum De Poorten gepresenteerd. De reacties van de bewoners zijn positief. De wijk gaat er op vele punten op vooruit. Het wordt veiliger, groener en mooier. De ontwerpen en profielen vindt u onderaan deze pagina.

Enkele belangrijke punten

 • De parallelweg/fietsstraat op de Ringbaan-Noord wordt zeer gewaardeerd. Met name dat er meer woonruimte ontstaat en dat er groen terugkomt.
 • Goed dat de bestaande bomen langs de Ringbaan worden verwijderd en vervangen worden door nieuwe. Deze komen verder van de woningen te staan.
 • Er wordt goed rekening gehouden met overstekenede fietsers Ringbaan Noord dmv zichtlijnen.
 • Eenrichtingsverkeer in de Kapelstraat blijft zoals het is.
 • Het is fysiek niet mogelijk om vanuit de Kapelstraat rechtstreeks de Ringbaan op de rijden. Dit maakt het negeren van het eenrichtingsverkeer in de Kapelstraat minder aantrekkelijk.
 • De uitvoerder wordt geadviseerd om rekening te houden met het tijdelijk parkeren van auto’s.
 • De fietsoversteek in het Julianapark wordt op de bestaande positie ontworpen met het oog op een veilige oversteek.
 • De Waalstraat wordt extra vergroend en fietsers krijgen hier meer ruimte op de rijbaan.

Complimenten

Dit alles is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners. Wij willen daarvoor de klankbordgroep een groot compliment geven, want zij vertegenwoordigen hun straat met grote betrokkenheid en inzet.

Het vervolg

Op dit moment loopt een Europese aanbesteding voor deze opdracht. De winnende uitvoerder wordt in het voorjaar bekend. Alle bewoners en ondernemers worden dan uitgenodigd voor een informatie- en kennismakingsavond. De uitvoering gaat naar verwachting direct na de zomervakantie van start.

December 2016

Op 8 december 2016 is het voorlopig ontwerp van de aanpak wateroverlast en nieuwe inrichting van de straten gepresenteerd. De tekeningen en plattegronden staan onderaan deze pagina. Er zijn tijdens de presentatie geen opmerkingen gekomen die tot grote wijzigingen zullen leiden. Het definitief ontwerp wordt nu gereed gemaakt. Op 20 december om 19:30 uur kunt u het komen bekijken tijdens een inloopuur in De Poorten.

21 november 2016

Het budget dat nodig is voor het ontwerp van de nieuwe inrichting en de aanpak wateroverlast die samen met de buurt is gemaakt is door de gemeente Tilburg goedgekeurd en toegekend. Dit betekent dat er aanbesteed kan worden en dat het (voorlopig) ontwerp aan de buurt gepresenteerd kan worden. Buurtbewoners zijn welkom op donderdag 8 december om 19:30 uur in Wijkcentrum de Poorten aan de Hasseltstraat 194.

Tijdens deze avond licht RoyalHaskoningDHV toe welke keuzes zijn gemaakt en waarom. De gemeente Tilburg geeft een doorkijkje in de planning en er is ruimte voor bewoners om op het ontwerp te reageren. Het voorlopig ontwerp wordt na deze avond definitief gemaakt. Het is op dinsdag 20 december tussen 19:30 en 20:30 uur te bekijken in de Poorten.

Aanbevelingen voor de aannemer

De afgelopen weken waren bewoners en ondernemers in de gelegenheid om aanbevelingen en wensen door te geven met betrekking tot de uitvoering van de toekomstige herinrichting van de Kapelstraat/Ringbaan-Noord/Waalstraat/Oude Lind/Julianapark.

Hier kwam het volgende uit:

 • De bedrijfsvoering mag niet gehinderd worden door de werkzaamheden
 • De bedrijven dienen bereikbaar te blijven gedurende de werkzaamheden
 • Met de ondernemers is vóórdat de planning van de werkzaamheden gemaakt wordt een moment van overleg. Op deze manier kan de aannemer zoveel mogelijk rekening houden met de mate van overlast en bereikbaarheid tijdens de uitvoering en kunnen ondernemers op tijd maatregelen treffen om overlast te beperken.

Bovenstaande wordt meegenomen in het programma van eisen van de aanbesteding die begin december gaat lopen. Het is aan de aannemer om slim met deze opmerkingen om te gaan.

November 2016 - wensen verzamelen en verwerken in ontwerp

De afgelopen weken heeft de klankbordgroep wensen uit de buurt verzameld en meegenomen in 2 vergaderingen met de experts van RoyalHaskoningDHV en de gemeente Tilburg. Deze wensen en ideeën heeft RHDHV zoveel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp voor de inrichting van de Kapelstraat, Ringbaan-Noord en Oude Lind/Julianapark. De documenten met wensen en aanpassingen vindt u als bijlagen onderaan deze pagina. Iedereen werkt hard aan het definitief ontwerp en het verwerven van het benodigde budget. Zodra dit alles gereed is krijgt de buurt een uitnodiging voor de presentatie van het ontwerp.

Tot 8 november verzamelt de klankbordgroep opnieuw wensen in de buurt. Dit keer voor de uitvoering van de werkzaamheden. Waar moet de uitvoerder vooral rekening mee houden? Bedrijven en ondernemers worden speciaal uitgenodigd om hun wensen en zorgen kenbaar te maken. De resultaten hiervan, dus de aanwijzingen uit de buurt, worden meegenomen in de omschrijving van eisen in de aanbesteding naar de aannemers.

U kunt met uw input altijd terecht bij pien@pienrosmalen.nl (buurtcommunicatie) en bij de leden van de klankbordgroep.

Oktober 2016 - Klankbordgroep ontwerpt met experts

De klankbordgroep is tijdens de infoavond van 4 oktober aangevuld tot een representatieve groep. Samen met de ingenieurs gaat de klankbordgroep het ontwerp van de nieuwe inrichting van de straten maken. 11 betrokken buurtgenoten zetten zich voor de bewoners in. Zij nemen alle wensen en ideeën mee naar de vergadering. Deze ontwerpsessies zijn in de maand oktober en in een deel van november 2016. Bewoners die willen weten welke ideeën er spelen of die aandachtspunten willen doorgeven, kunnen dat doen via een van de leden van de klankbordgroep, liefst voor 20 oktober.

Dit zijn de vertegenwoordigers van uw straat:

 • Kapelstraat:
  Huub Kiesenbrink, Buksinstraat 7
  Brenda Kranenburg, Kapelstraat 79
  Cynthia van der Minne, Kapelstraat 24k
  Peter Lubbers, Kapelstraat 5
  Jurgen Leijten,  Kapelstraat 10
  Manon Theeuwen, Kapelstraat 12
  Sjors Clemens
 • Oude Lind/Julianapark:
  Marion Broeders, Oude Lind 32
 • Ringbaan-Noord:
  Esther Spijkers
  Michel en Nathalie van Zundert

Wijkraad: Johan Franken

Via pien@pienrosmalen.nl komt u altijd terecht bij de juiste persoon.

September 2016 - Ontwerpen met de buurt

De experts van Royal HaskoningDHV (RHDHV) werken van september tot en met november 2016 aan het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straten. Zij maken ook het plan voor de aanleg van het extra regenwaterriool (Blauwe Aders) en voor de kabels en leidingen. Met behulp van de buurt maken zij een ontwerp per straat, met aandacht voor parkeren en het groen.

Op 4 oktober is er een bewonersavond. Na deze kennismaking met de buurt gaat de klankbordgroep meteen aan de slag met RHDHV en de gemeente om tot een ontwerp te komen voor de nieuwe inrichting van de straten. De bewoners worden op de hoogte gehouden door de klankbordgroep en via bewonersbrieven en -avonden.

In december volgt de aanbesteding voor een aannemer. De werkzaamheden kunnen waarschijnlijk in de zomer van 2017 starten.

Maart 2016

De voorbereidingen voor de definitieve aanpak van de wateroverlast in het gebied Kapelstraat/Ringbaan-Noord zijn in volle gang. Wat voor soort straat wordt de nieuwe Kapelstraat? Wat betekent het gemeentelijk fietsplan voor de straat? Wat zijn de eisen aan asfalt en geluid? Welke tijdelijke verkeersmaatregelen zijn er nodig tijdens de werkzaamheden zodat bijvoorbeeld de Ringbaan-Noord voor hulpdiensten en ziekenhuis goed bereikbaar blijft. Wat is het complete plaatje van de benodigde rioleringswerkzaamheden, zowel in de Kapelstraat, Ringbaan-Noord als de Waalstraat? Hoe betrekken we de bewoners optimaal? Al deze randvoorwaarden komen in de aanbesteding te staan die op heel korte termijn de deur uit gaat. De partij die de opdracht binnenhaalt is medio mei bekend. Dan volgt in juni zo snel mogelijk een informatieavond voor alle bewoners. Op deze avond hoopt de gemeente de klankbordgroep compleet te maken. Vervolgens gaan de gemeente en de uitvoerder samen met de klankbordgroep aan de slag om een passend ontwerp te maken.

Aanleg Blauwe Aders

De oude riolering kan hevige regenbuien niet aan. Omdat het steeds vaker extreem veel regent, legt de gemeente een stelsel met grote rioolbuizen aan om het regenwater te kunnen verwerken, zogenoemde Blauwe Aders. Deze voeren het water af naar de rand van de stad. Ook in een deel van de Kapelstraat en Ringbaan-Noord komt zo'n extra riool. Het stelsel werkt pas optimaal als het in de hele stad is aangelegd. Omdat de wateroverlast hier een groot probleem is, komt er een extra afvoer op het Wilhelminakanaal. Daardoor kan het overtollige regenwater in de toekomst direct via het kanaal worden afgevoerd.

De Oude Lind toegevoegd aan werkgebied

De Oude Lind tot aan het Julianapark is toegevoegd aan het gebied dat in 2017 op de schop gaat om een Blauwe Ader aan te leggen en er droge, veilige en mooie routes van te maken. De planning is door deze uitbreiding van het werkgebied opgeschoven naar voorjaar/zomer 2017.

Aanmelden klankbordgroep

De gemeente wil gedurende het project regelmatig overleggen met bewoners via een klankbordgroep. De klankbordgroep vormt dan de schakel tussen bewoners en gemeente. Samen met de klankbordgroep kijkt de gemeente dan naar de inrichting van de straat. De leden nemen de reacties, zorgen en vragen uit de buurt mee naar de vergaderingen met de gemeente. De uitkomsten van deze gesprekken worden via deze pagina en een nieuwsbrief door de klankbordgroepleden met de buurt gedeeld.

U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep bij Pien Rosmalen, begeleider klankbordgroep, via pien@pienrosmalen.nl. Vermeldt u hierbij uw motivatie en uw adres. Er kunnen ongeveer twaalf personen deelnemen aan de klankbordgroep.