Kruidenbuurt-Oost

In 2022 knappen we de openbare ruimte in de Kruidenbuurt op. In de straten tussen de Lage Witsiebaan, Vlierlaan, Kruidenlaan en Lavendelweg werken wij dan aan de bestrating, het riool, de verlichting en het groen.

Opknappen openbare ruimte

De openbare ruimte in de Kruidenbuurt voldoet niet meer aan alle kwaliteitseisen. Dit komt door slijtage van materialen, maar ook door nieuwe eisen.

Eén van die nieuwe eisen waaraan de openbare ruimte moet voldoen, is klimaatbestendigheid. Dit betekent dat wij bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met een veranderend klimaat en extremere weersomstandigheden. Zo moet de openbare ruimte de gevolgen van extreem weer, zoals hittestress, verdroging en zware regenbuien, beter opvangen. Op de website klimaatadaptatienederland.nl staat wat inwoners zelf kunnen doen om de openbare ruimte zo in te richten dat er rekening wordt gehouden met het veranderd klimaat.

Doelstellingen van de gemeente

De kwaliteitseisen leiden tot doelstellingen. Voor de Kruidenbuurt zijn dat:

 • Vervangen rioolaansluitingen
 • Uitvoeren groot onderhoud straat en stoep, openbare verlichting en groen
 • Straatmeubilair (bankjes, paaltjes, prullenbakken en borden) weghalen, vervangen of toevoegen
 • Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte, met de nadruk op:
  - Kruidenbuurt-Oost: zoveel mogelijk steen vervangen door groen
  - Hopweg: Groen aanbrengen in de Hopweg vanwege hittestress
  - Venkelhof: zorgen voor voldoende waterberging ter voorkoming van wateroverlast
  - Kruidenlaan: bomen voldoende groeiruimte geven zodat ze nog jaren meekunnen
   
 • Beluister de toelichting op het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte(MP3, 776,1 KB)

Bewonerswensen

De gemeente heeft doelstellingen voor de buurt. Maar ook de bewoners hebben wensen die we zoveel mogelijk willen meenemen in het ontwerp voor de buurt. We ontvingen 50 reacties van bewoners over wat goed is in de wijk en wat beter kan. De 3 onderwerpen die het vaakst werden genoemd, zijn hieronder samengevat.

Groen

Meer dan 70% geeft aan het vele groen in de wijk te waarderen. Maar het onderhoud van het groen kan beter. Dit sluit goed aan op de opdracht van de gemeente, want het onderhoud aan het groen is onderdeel van de opdracht. Daarnaast gaan we waar mogelijk meer groen aanbrengen. Dit doen we voornamelijk voor verkoeling en om meer water in de wijk op te kunnen vangen.

Parkeren

Bijna 40% wil meer parkeerplekken in de wijk. Dit was geen doelstelling van de gemeente, maar in het voorlopige ontwerp is hier toch ruimte voor gevonden. Voorwaarde voor de extra parkeerplaatsen is dat dit niet ten koste mag gaan van het groen in de wijk. Dit is opgelost door op een aantal plekken de rijbaan te versmallen. De parkeerdruk neemt hierdoor af, maar is niet weg. Kunt u de auto niet kwijt voor de deur? Dan is er plek verderop in de wijk.

Verkeersveiligheid

30% van de bewoners vindt dat de verkeersveiligheid beter kan. Het gaat dan vooral om hardrijders, onoverzichtelijke kruisingen door parkeren in bochten en sluiproutes voor bromfietsen. In het ontwerp zijn maatregelen genomen die de overlast door hardrijders verminderen. Dit zijn wegversmallingen (op een aantal plekken), drempels en verhoogde kruisingen. Smallere wegen zorgen er bovendien voor dat er niet meer in de bochten geparkeerd kan worden.

Wijkregisseur

Niet alle opmerkingen van buurtbewoners komen terug in het voorlopige ontwerp. Dit komt omdat ze niet passen binnen de doelen of de fysieke grenzen van het project. Zo wordt bijvoorbeeld de Karen Weening speeltuin, waarover enkele reacties binnenkwamen, een apart project voor in 2022. Wel zijn alle reacties gedeeld met de wijkregisseur. Voor vragen of opmerkingen over de wijk, kunnen inwoners altijd terecht bij de wijkregisseur Corina van Spaendonk, zij is te bereiken via email corina.van.spaendonk@tilburg.nl.

Voorlopig ontwerp

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de buurt. Dit staat hieronder. In het voorlopig ontwerp staan per straat de belangrijkste aanpassingen opgesomd in het blauwe tekstvak.

Hopweg en Kruidenlaan (voor en na de aanpassingen)

De Hopweg wordt een éénrichtingsweg met meer parkeerplekken en ruimte voor groen. In de Kruidenlaan krijgen bomen meer groeiruimte door een smallere straat en stoep. Daarmee halen we de snelheid uit het verkeer.

Hieronder worden in audio de grootste aanpassingen voor deze straten nader toegelicht.

Stand van zaken

Op 17 juni 2021 was er een digitale bewonersavond. Daar is het voorlopig ontwerp (zie hierboven) besproken met buurtbewoners. De vragen van bewoners zijn daar, voor zover mogelijk, beantwoord. Deelnemers ontvangen binnenkort een persoonlijke terugkoppeling.

De opmerkingen van bewoners op het ontwerp nemen we mee naar de tekentafel. We kijken nu of we deze opmerkingen kunnen gebruiken om het ontwerp aan te passen. Het definitieve ontwerp voor de buurt komt in het najaar van 2021 op deze webpagina.