Onderhoudswerkzaamheden Missionarisstraat, Laagstraat en Esdoornstraat

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de rijbaan, stoep, verlichting en het groen in de Missionarisstraat, Laagstraat en de Esdoornstraat.

Update december

De werkzaamheden van de civiele aannemer verlopen volgens planning, alleen naderen zij nu de uitvoering van de Vijfsprong. De boven,- en ondergrondse inrichting is hier zeer bewerkelijk.

Op deze vijfsprong wordt een boomvak aangelegd, met daaronder een krattensysteem dat het regenwater opvangt en de nieuwe boom en beplanting voorziet van water. De aanleg van dit systeem blijkt ingewikkeld, door de aanwezigheid van kabels en leidingen maar ook door de boomwortels van de gerooide bomen. Het is te doen, alleen moet de aannemer hier zorgvuldig te werk gaan. Daarom vraagt de aanleg meer tijd dan gepland is.

De laatste fase van de Missionarisstraat, tussen de Wilgenstraat en de Lindestraat wordt nu doorgeschoven en start vanaf 17 januari 2022. Zo is er tijdens de feestdagen geen overlast van de onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden zijn eind februari 2022 klaar.

Update augustus 2021

De aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden in de straten is gegund aan aannemersbedrijf Elshout & de Bont uit Waalwijk. Zij gaan de komende periode de werkzaamheden voorbereiden en de materialen bestellen. De uitvoering begint vanaf 6 september en duurt tot medio december 2021. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bewoners worden hierover eind augustus per brief geïnformeerd.

Update april 2021

De gemeente is bezig met de technische uitwerking van het definitief ontwerp. Er zijn waarschijnlijk nog enkele weken nodig om deze stukken definitief te maken. Hierna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om het werk uit te voeren. Rekening houdend met het broedseizoen tot medio juli en de naderende zomerperiode starten de werkzaamheden op zijn vroegst begin september.

Stand van zaken aanvullende onderzoeken

Voor de 3 bomen op de vijfsprong is een vergunning om te kappen aangevraagd. Deze bomen zijn in slechte tot redelijke staat en worden daarom vervangen door 5 nieuwe bomen. Er komt meer groen en minder stenen. Om het historisch karakter van de vijfsprong meer zichtbaar te maken komt hier een lichtere kleur steen dan op de rijbaan en een boomvak in de vorm van een eclips met een hoge rand waar mensen kunnen zitten. In deze eclips komt een Lindeboom en verschillende bloemen en planten. Dit voorziet in de biodiversiteit in deze omgeving.

Voor de 2 boomvakken " Vijfsprong” en “Odulphus” wordt onderzoek gedaan naar een ondergronds krattensysteem dat regenwater opvangt en vervolgens de bodem in laat zakken. Hierdoor blijft het water beschikbaar voor de bomen. Nu blijkt dat er kabels en leidingen hinderlijk onder deze toekomstige boomvakken liggen. De gemeente is met de netbeheerders in gesprek over de mogelijkheden. Dit kost nog wat tijd.

In de Laagstraat is een verontreiniging aangetroffen die de gemeente gaat verwijderen. Hiervoor wordt een saneringsplan opgesteld dat extra tijd kost.

Werkzaamheden netbeheerders

Enexis heeft de gasleidingen al vervangen. 
KPN Glasvezel legt in april en mei glasvezel aan in de wijk. KPN informeert bewoners over deze werkzaamheden. 

Update januari 2021

Uw opmerkingen op het gepresenteerde Definitief Ontwerp zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. De bewoners die opmerkingen hebben gemaakt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De gemeente is nu bezig met de uitwerking van de contractstukken voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in de Missionarisstraat, Laagstraat en de Esdoornstraat.

De planning is om de contractstukken eind januari gereed te hebben voor de start van de aanbesteding om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden uit gaat voeren. Medio maart zal bekend zijn wie de aannemer is en wordt u hierover geïnformeerd.

De start van de werkzaamheden is vooralsnog gepland vanaf april 2021.

Zodra de aannemer en de exacte uitvoering en werkwijze bekend is wordt u hierover geïnformeerd. Deze informatie zal via de website en een bewonersbrief verstrekt worden.

Presentatie ontwerp

De stenen in de rijbaan worden zoveel mogelijk hergebruikt. De stoepen en parkeerplaatsen krijgen klinkers. De lantaarnpalen worden voorzien van LED-verlichting. De bomen blijven zoveel mogelijk behouden, de groeiplaats wordt verbeterd en vergroot waardoor deze nog jaren kunnen blijven staan. Op enkele plekken komen groenvakken voor nieuwe bomen met beplanting eronder. Via de vakken kan het regenwater bij hevige regenval beter de grond inzakken. Bovendien zorgen bomen en groen voor meer schaduw en lagere temperaturen in de zomerzon. Dit zijn klimaatadaptieve maatregelen waardoor de straat voorbereid is op de veranderende weersomstandigheden. 

De gemeente heeft 13 februari 2020 het ontwerp aan de bewoners gepresenteerd tijdens een inloopavond in wijkcentrum de Boomtak. Inmiddels zijn alle opmerkingen van de bewoners en adviseurs verwerkt in een aangepast ontwerp. Dat kan hieronder bekeken of gedownload worden.

Verkeerssituatie aanpassen

Op de inloopavond zijn ook zorgen geuit over het te hard rijden en het negeren van eenrichtingsverboden door automobilisten en de hoge parkeerdruk. De gemeente is op de hoogte van deze zorgen. Bewoners hebben gevraagd om het inrijverbod van de Wilgenstraat bij de Esdoornstraat naar de Missionarisstraat op te heffen omdat dit verbod regelmatig genegeerd wordt. Dit voorstel is bekeken in het kader van de verkeerscirculatie in de hele wijk Noordhoek. Om dit aan te passen, moet de rijrichting in de volledige wijk herzien worden. Dat vindt de gemeente te ingrijpend. Om ervoor te zorgen dat het moeilijker wordt om rechtsaf de Wilgenstraat in te rijden, trekt de gemeente de groenstroken op het kruispunt door tot aan de Esdoornstraat. 
 
Ook is er gevraagd om een parkeerplaats op te heffen. Hier zouden dan de fietsen gestald kunnen worden die nu veelal voor de woningen staan. De gemeente wil dit niet, omdat in deze straten een hoge parkeerdruk is.

Geveltuinen

Bestaande geveltuinen blijven behouden. Er zijn ook bewoners en bewoners die aangegeven hebben een geveltuintje te willen. Die worden aangelegd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als er nog bewoners zijn dus alsnog een geveltuintje willen, dan kunnen zij dit uiterlijk 17 september 2020 aan de projectleider laten weten.

Hieronder per straat de aanpassingen en de bijbehorende toelichtingen

Esdoornstraat

De schuine parkeerplaatsen komen niet terug en worden anders ingericht.  Door de parkeerplaatsen aan te passen verschuift de rijbaan en ontstaat er meer ruimte voor een bredere stoep. Bovendien kunnen er zo maximaal 7 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd.

Laagstraat 11-21 & 42-58

In de nieuwe inrichting komen er alleen parkeerplaatsen aan de kant van de straat in plaats van aan beide kanten van de weg. Dit vanwege de locatie van de boom en het aanplanten van een nieuwe boom.

Plein bij toegangspoort Odulphus Lyceum

De gemeente heeft gekeken of bij de toegangspoort van het Odulphus Lyceum meer groen kan komen. Hier komt een pleintje met een lichtere kleur bestrating met ruimte voor nieuw groen met een nieuwe boom, bloemen en planten.

Aansluiting Boomstraat

De Laagstraat en Missionarisstraat sluiten aan op de doorgang naar de fietsroute in de Boomstraat. Ook hier is gekeken of er meer ruimte voor groen gecreëerd kan worden. Hier komt een pleintje met een lichtere kleur bestrating met ruimte voor nieuw groen met een nieuwe boom, bloemen en planten. Autoverkeer heeft nu geen doorgang naar de Boomstraat en dit blijft zo. Fietsers en voetgangers blijven wel gebruik maken van deze doorgang.

Er komen 2 volwassen Lindebomen op deze pleinen.

Missionarisstraat 1-17 & 2-30

Uit onderzoek blijkt dat de schuine boom nog in goede staat is en nog langer dan 15 jaar zonder problemen  kan blijven staan. De gemeente heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk bomen te bomen, zo ook deze boom.  De gemeente snoeit de takken zodat er voldoende ruimte vrij komt tot de gevels. Om een eenduidig beeld te creëren in straten wilde de gemeente ook in  dit deel van de straat alleen aan de kant van de even huisnummers parkeerplaatsen. Zo wordt de rijbaan breder en kan er een bredere stoep komen. Bovendien kan het (auto)verkeer dan een ruimere bocht nemen waardoor ze niet meer vlak langs de woningen rijden. Enkele bewoners hebben hier bezwaar tegen. Daarom is er gewerkt aan een andere variant met parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat. Beide ontwerpen staan online. De gemeente hoort graag van de bewoners welk ontwerp de voorkeur heeft. De gemeente werkt daarna de keuze van de bewoners verder uit.

Missionarisstraat 27-49 & 38-60

In dit gedeelte verandert er weinig in de nieuwe inrichting. Het parkeren blijft mogelijk aan beide kanten van de rijbaan. De bomen bij de wegverspringing blijven behouden en is er gekozen om hier een pleintje te creëren. Zo is er ruimte om de groeiplaats van de bomen te verbeterden.  Op het plein komt een lichtere kleur klinker en een bankje met stoeltjes.