Vossenberg

De gemeente werkt aan een nog groenere toekomst. Daarom wordt er o.a. gewerkt aan de duurzaamheid en het ecologisch beheer van bedrijventerrein Vossenberg.

De gemeente ziet aanleiding om bedrijventerreinen een nieuwe impuls te geven ten behoeve van een:

  • Betere belevingswaarde en gezonde werkomgeving
  • Hogere bijdrage aan biodiversiteit en klimaat
  • Duurzaam en ecologisch beheer
  • De veiligheid voor de voetgangers te bevorderen door een voetpad aan te leggen
  • Het afronden van het woonrijp maken van de bermen van Vossenberg West

Huidige situatie

De huidige bermen van Vossenberg voldoen op één of meerdere punten niet aan de bovengenoemde ambities van de gemeente. Het bedrijventerrein heeft grotendeels een traditionele inrichting, waarbij de openbare ruimte ondergeschikt is aan de aanwezige functies op het terrein. Een bedrijventerrein is immers een werkterrein. Het percentage asfalt en stenen is groot en de invulling van de bermen veelal sober en praktisch. De bermen bieden ruimte voor kabels- & leidingen, borden, fiets- en wandelpaden en verlichting. Op sommige plekken wordt de berm ook benut als extra ruimte om te parkeren. Hierdoor is de ecologische waarde van de bermen nu laag. De beplanting is soortenarm, wordt intensief beheerd en de bomen zijn hoog opgekroond. De aansluiting en ecologische uitwisseling met de omgeving is hierdoor minimaal.

Visie en Eindbeeld

Het eindbeeld is daar waar voldoende ruimte en/of potentie is om ecologische berm te realiseren deze om te vormen naar een ecologische berm die voornamelijk bestaat uit een kruiden- en faunarijke grasvegetatie. Dit realiseren wordt in stappen gedaan door het huidige maaibeheer aan te passen van een intensief maaibeleid naar een extensief maaibeleid. Intensief betekent dat er enkele keren per jaar wordt gemaaid in sommige gevallen wel twintig keer. Extensief maaien betekent gefaseerd maaien één keer per jaar waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Groenere en kruidenrijke bermen Vossenberg

Vanuit de groene en duurzame ambities van de gemeente Tilburg is gekeken of de bermen van de bedrijventerrein Vossenberg kunnen worden omgevormd naar interessantere bermen voor diverse diersoorten zoals vlinders, vogels en amfibieën. Hiermee wil de gemeente zowel lokaal als op stadsniveau de natuurwaarde vergroten. 

Vergroten natuurwaarde

Binnen de bedrijventerreinen zijn er verschillende ontwikkelkansen voor het vergroten van de natuurwaarde. Daarbij zijn de ontwikkelkansen voor natuur afgewogen tegen de beleving van de verschillende bedrijventerreinen. Hierin is gezocht naar een balans zodat er een win-win situatie zal ontstaan voor de natuur en er ook een bijdrage geleverd wordt aan de groene uitstraling van het bedrijventerrein. Hoe zien deze bermen er dan uit. Nu hebben de bermen kort gemaaid gras van enkele centimeters hoog. In de toekomstige situatie betekent dit dat er de bermen een kruidachtige vegetatie hebben die een variabele hoogte heeft van ca. 0,20 – 0,80 m. De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en afgevoerd met daarbij delen soms wel en soms niet. Hiermee staat een afwisselend beeld van gemaaide grasvegetatie en niet gemaaide grasvegetatie. 

Er is een verdere onderbouwing opgenomen in het document Ambitie Ecologische Bermen. Het is hieronder te raadplegen. Wilt u weten hoe een specifieke berm wordt ingericht of omgevormd dan kunt u ook het kaartmateriaal hieronder raadplegen.

Voetpaden Vossenberg West I & II 

Een wandeling maken op Vossenberg West I & II is op dit moment lastig en leidt soms tot onveilige verkeersituaties. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk de wandelmogelijkheden te verbeteren, omdat dit bijdraagt aan een gezondere en veilige werkomgeving. 
Afgelopen jaar is daarom door de gemeente Tilburg gesproken met meerdere bedrijven over gewenste wandelroutes op Vossenberg West I en II. Op basis van deze gesprekken zijn locaties voor nieuwe voetpaden bepaald. 

Afwisseling tussen schaduw en zon

In het ontwerp van de voetpaden is gestreefd naar een afwisseling tussen schaduw en zon. Zo is er tijdens een zonnige dag ook af en toe sprake van verkoeling, dat maakt de wandeling aangenamer. Ook is gezocht naar een route met een minimaal aantal kruisingen en oversteekpunten. De wandelpaden sluiten ook aan op het grotere fietspadennetwerk waardoor verschillende wandelingen zowel binnen als buiten het bedrijventerrein mogelijk zijn. Hierdoor is er sprake van variatie en hoeft niet elke dag hetzelfde rondje te worden gelopen. 

Tot slot is de locatie van de voetpaden afgewogen tegen de ecologische potentie van de berm. De voetpaden zijn zoveel mogelijk gepositioneerd waar kabels- en leidingen liggen en bermen smal zijn. Dat zijn de plekken waar de ecologische bermen minder kans hebben om zicht te ontwikkelen. Hierdoor kan er straks langs bloem- en kruidenrijke bermen, afwisselende vegetatie langs de watergangen en bomenlanen worden gewandeld. Hieronder kunt u het ontwerp en de locaties van de nieuwe wandelpaden raadplegen.

Wat vindt u?

De gemeente wil graag weten wat u van het plan vindt. Vanwege het coronavirus is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Daarom kunt u het plan inzien op deze pagina. Via een reactieformulier kon u tot vrijdag 3 juli uw mening over de plannen doorgeven. 

De gemeente beoordeelt alle ingekomen reacties en neemt ze waar mogelijk mee in het ontwerp.

Vervolg project

De gemeente beoordeelt alle ingekomen reacties en neemt ze waar mogelijk mee in het definitief ontwerp. Na de zomer wordt een aannemer gezocht die de voetpaden in het najaar kan aanleggen. De omvorming van de bermen naar ecologische bermen wordt in samenhang met andere bedrijventerreinen naar verwachting in 2021 gerealiseerd.