Aanvulling op milieueffect-rapportage nodig voor Wijkevoort

16 juni 2021
Het Wijkerbos voor recreatie

De Commissie m.e.r. heeft de gemeente Tilburg gevraagd om het MER rapport Wijkevoort aan te vullen. De commissie adviseert de gemeente om te onderbouwen in hoeverre de doelen op het gebied van landschap, natuur en duurzaamheid worden behaald.

De gemeente heeft hier al onderzoek naar gedaan in het kader van het bestemmingsplan, maar deze onderzoeken maakten tot nu toe geen deel uit van de Milieueffectrapportage (MER). Op advies van de commissie worden ze nu alsnog opgenomen in een aanvulling waarna de commissie haar beoordeling kan afronden. Een aanvulling op het MER wordt overigens in 80% van de beoordelingen gevraagd door de Commissie m.e.r. Vooruitlopend op haar eindoordeel geeft de commissie aan dat het huidige rapport de effecten van de ontwikkeling van het 80 hectare grote bedrijventerrein goed in beeld brengt.

Wijkevoort

Wijkevoort wordt een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein van uiteindelijk maximaal 80 hectare. Met de komst van Wijkevoort wil de gemeente niet alleen de economische groei van de stad stimuleren, maar ook de landschappelijke waarden en natuur in het omliggende gebied versterken. Zo formuleerde de gemeente voor een goede inpassing van de bedrijven in de landschappelijke omgeving strenge eisen. Hierdoor wordt de impact op de omgeving zo goed mogelijk gecompenseerd. Voor het nieuwe bedrijventerrein loopt een bestemmingsplanprocedure waarvoor een MER rapportage nodig is. De MER brengt de milieueffecten (landschap, geluid, stikstof, luchtkwaliteit) op de omgeving in beeld.

De herbeoordeling door de commissie is in augustus. De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en de kwaliteit van de rapportage. De gemeenteraad besluit in oktober of november 2021 over het nieuwe bestemmingsplan. Dan is het eindadvies van de commissie inmiddels beschikbaar.

Over de MER

De Commissie m.e.r. adviseert (als onafhankelijke organisatie) over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen zijn openbaar en maken deel uit van bijvoorbeeld  omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen. Meer informatie over Wijkevoort staat op de speciale pagina op deze website.