Controle bomen Tilburg

07 februari 2020

Zoals het er nu naar uitziet gaat het zondag 9 februari hard waaien. Dat betekent dat bomen wel wat te lijden zullen hebben. Wat doet de gemeente qua controle van bomen?

De gemeente heeft een zorgplicht voor de 90.000 bomen in de openbare ruimte. Dit om bewoners, bezoekers en hun eigendommen te beschermen. De zorgplicht voor deze bomen houdt in dat een boomeigenaar de bomen moet onderhouden en regelmatig moet laten inspecteren voor de veiligheid en zo zorg te dragen om schade en letsel te voorkomen.

Bomen omwaaien

Ondanks die zorg en controles kan het gebeuren dat door extreme storm bomen omwaaien. Als de gemeente ziet dat een boom is omgewaaid, heeft het veilig stellen en vrij maken van wegen en paden de hoogste prioriteit. Alle mogelijke partijen worden ingezet om zo snel mogelijk te zorgen voor een veilige situatie, lettende op veiligheid van hulpdiensten en aannemers. Als alles veilig is, kan er opgeruimd worden. De gemeente haalt de takken en bomen op, dit kan afhankelijk van de omvang van de schade en van de storm even duren.

Stabiliteit

De veiligheid rond bomen is voor een groot deel afhankelijk van de stabiliteit van de boom. Stabiliteit van een boom staat niet enkel voor de vastheid van het wortelstelsel, maar daarnaast ook voor de sterkte van de stam, takken en kroon. De verplichte boomveiligheidscontrole (BVC) is vooral gericht op het visueel beoordelen van de stabiliteit. Deze controle wordt door een erkend deskundige uitgevoerd.

Herstel en herplant

De locaties van de gevallen bomen worden genoteerd, zodat het herstel en herplant voorspoedig verloopt. Het kan zijn dat de omgewaaide bomen niet of pas enkele jaren later worden vervangen. Als op de plek van een omgewaaide boom binnen pakweg 4 jaar een grote renovatie van de straat is gepland in het meerjarenplan, wordt de boom niet direct terug geplant. De boom wordt dan vervangen in samenhang met het geplande project. Ook kan het zo zijn dat de boom niet meer terug komt. De gemeente kan namelijk bomen niet meer terug planten op of in directe omgeving van kabels en leidingen in de grond. Voor de bomen en voor de leidingen en kabels onder de grond moet voldoende ruimte zijn. Deze twee zaken gaan niet goed samen. Daarnaast kan er ook vanuit kwalitatieve of budgettaire  overwegingen gekozen worden om een boom niet (direct) terug te planten. Het uitgangspunt van de gemeente is om elke omgewaaide boom te vervangen.

Vragen en antwoorden:

Hoe vaak worden de bomen standaard gecontroleerd? Voert de gemeente deze controles zelf uit?

  • De standaard controle is iedere 3 tot 5 jaar. Een externe partij doet de controle

Wat is het vervolg als er iets geconstateerd wordt tijdens de standaard controles? Meer
controles?

  • Als er iets aan de hand is tijdens de periodieke controle, wordt de boom nader onderzocht. Aan de hand van het nader onderzoek worden, als dat nodig is, passende maatregelen uitgevoerd.  

Controleert de gemeente extra na een storm? Wanneer dan en wat is dan de werkwijze (bomen eerst waar al iets geconstateerd werd bijvoorbeeld)?

  • Nee, er wordt alleen actie ondernomen op schade (omgevallen bomen, uitgewaaide takken, etc.). Als het nodig is, wordt een nader onderzoek verricht.

Hoe gaan we om met klachten van burgers die denken dat een boom niet stabiel is? Dit soort meldingen komen vooral na een storm binnen.

  • Dan wordt er in de systemen gecheckt wat de laatste inspectie was en stuurt de gemeente de aannemer er op af om het risico in te schatten. Eventueel volgt een nader onderzoek met wederom passende maatregelen indien noodzakelijk.