Ieder kind naar school

21 december 2017
Kinderen

Tilburg gaat meer inzetten op preventie van schoolverzuim en op ondersteuning op maat voor kinderen die (dreigen) uit te vallen. Dit staat in het zogenoemde Thuiszitterspact.

De scholen primair onderwijs en gemeente willen hiermee langdurig schoolverzuim en thuiszitten van kinderen voorkomen. De ambitie is dat eind 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs: "Goed onderwijs voor kinderen is belangrijk voor hun toekomst. Een kind heeft niet alleen leerplicht, maar vooral ook het recht om te leren, om te dromen, te groeien en zijn of haar talenten te ontdekken en ontplooien. Achter schoolverzuim kunnen andere problemen schuil gaan. Signalen hiervan moeten we zo snel mogelijk bespreken. Met het kind zelf, met ouders, school en andere (zorg)partners. Want elke jongere verdient het om gezien te worden en heeft recht op een oplossing. Samen met de partners uit de stad gaan we ervoor zorgen dat ieder kind naar school kan."

Geen leerling tussen wal en schip

De nieuwe afspraken en werkwijze gelden voor alle vormen van schoolverzuim. Of het nu gaat om kort- of langdurig verzuim, om vaak te laat komen of om verzuim vanwege psychische klachten. Signalen hiervan worden zo vroeg mogelijk met kind, ouders en eventuele andere betrokkenen besproken: wat is nodig om tot een oplossing te komen? De betrokken professionele partners zorgen er samen voor dat de aanpak van het begin tot het einde goed geregeld is, zodat geen enkele leerling meer tussen wal en schip valt. Wanneer het ondersteuningsteam van een school niet tot een oplossing kan komen, kunnen ze een beroep doen op een ander team van professionals. Dit team heeft weer andere bevoegdheden om tot een oplossing op maat te komen, zo nodig via onconventionele wegen. Uiteindelijk staat een passend (onderwijs)aanbod voor iedere  leerling altijd centraal.

Het Thuiszitterspact is 20 december ondertekend door de gemeente Tilburg en de schoolbesturen primair onderwijs. Aansluitend hierop komt er in het eerste kwartaal van 2018 ook een pact voor het voortgezet onderwijs. In het pact maken de partners concrete afspraken over het terugdringen van verzuim, thuiszitten en vrijstellingen van onderwijs.  Zo kunnen ze samen bewaken dat de ambitieuze doelen ook daadwerkelijk bereikt worden.