Jaarstukken: Financiële meevaller voor Tilburg

19 mei 2017
Luchtfoto van Tilburg

De gemeente heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van 23,6 miljoen euro. Dat staat in de jaarstukken die het college op 16 mei heeft vastgesteld.

Wethouder Erik de Ridder: "Afgelopen jaren zijn voor alle gemeenten in Nederland heel spannend geweest. We kregen nieuwe taken maar fors minder geld om deze uit te voeren. Dat we dit in Tilburg hebben weten op te vangen en over 2016 ook ruim binnen de begroting zijn gebleven, is een prestatie waar we trots op mogen zijn. Het college kan in volle vaart doorgaan met het realiseren van de ambities uit het coalitieprogramma."

Overhevelen

De tussentijdse rapportage kende een nadeel van 6,4 miljoen. Het financiële resultaat bij de jaarstukken ten opzichte van de tussentijdse rapportage is dus 30 miljoen. Het college stelt voor om van dat voordeel een bedrag van 10,8 miljoen over te hevelen naar 2017. Daarmee kunnen al gestarte projecten en activiteiten doorlopen en eventueel afgerond worden. De andere 19,2 miljoen zet de gemeente opzij in de zogenoemde gemeentelijke reserves. Het college werkt hiervoor voorstellen uit voor de raad.

Huishoudboekje

In de jaarstukken rapporteert het college over de doelen, ambities en voorgenomen activiteiten in het vorige jaar en ook over de financiële resultaten. De gemeente heeft een jaaroverzicht gemaakt waarin een greep uit de bereikte resultaten is opgesomd en het huishoudboekje over 2016 is weergegeven. De jaarstukken zijn dit jaar voor het eerst ook via een speciale website raadpleegbaar.