Meer geld voor een schonere stad

15 maart 2019

De gemeente Tilburg wil de openbare ruimte (straten, buurten, parken en bossen) beter onderhouden en beheren. De gemeente trekt daar 2,5 miljoen euro extra voor uit.

Wethouder Mario Jacobs: "Om de investeringen goed te besteden, zoekt de gemeente de samenwerking met en inbreng van inwoners. Dat gebeurt door vrijwilligers, wijkraden, buurtbewoners en ondernemers te betrekken bij de keuzes. Er kan in een wijk bijvoorbeeld gekozen worden om extra te maaien of te vegen. Een andere wijk wil misschien wel meer aandacht voor groenaanleg of speeltoestellen. In overleg met de stad kijkt de gemeente waar wat wenselijk is."

Eerste resultaten al zichtbaar

De eerste stappen zijn al gezet. Aan onder andere vrijwilligers die zwerfvuil opruimen is gevraagd: 'Van welke plekken zouden jullie het waarderen als we die extra schoon maken?'. Het antwoord was: plekken waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt of waar het, bijvoorbeeld vanwege het autoverkeer, voor de vrijwilligers te gevaarlijk is om daar zwerfvuil op te ruimen. Dit heeft geresulteerd in een aantal rode draden door heel de stad: de linten, toegangswegen, rondom schoolpleinen, tunnels en de plekken waar jongeren elkaar ontmoeten moeten schoner. Op die locaties wordt nu meer gedaan op gebied van het legen van afvalbakken, het verwijderen van zwerfvuil, het bestrijden van onkruid op verharding en het vegen van verharding.

Speelplekken

Op dit moment wordt gewerkt aan een visie op spelen en bewegen. Vooruitlopend daarop gaat de gemeente een aantal speelvoorzieningen aanpakken. In de Reeshof is grote behoefte aan veranderingen in het huidige aanbod. De speelvoorzieningen die er nu zijn, sluiten niet meer aan op de huidige leeftijdsopbouw van de jeugd in dit deel van de stad en de voorzieningen die wel aansluiten zijn zo oud dat ze acuut aan vervanging toe zijn. De gemeente gaat hiermee aan de slag in Oldenzaalpad, Santpoortplein, Scheveningenplein, Campenhoefdreef, Knegselstraat, M-buurt. Ook buiten de Reeshof zijn enkele speellocaties echt aan vervanging toe en worden daarom in 2019 aangepakt. Bijvoorbeeld Oeralweg, Perosistraat, Kruizemuntweg, Van de Coulsterstraat. In 2019 wordt met en voor alle wijken bepaald of de behoefte aan spelen, groen en straatmeubilair aansluit op de aanwezige situatie.

Experimenten

De aanpak om het onderhoud in de stad te verbeteren is niet vooraf tot in de puntjes uitgewerkt. Er worden, samen met inwoners, experimenten bedacht en uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. Zo ontstaat een gezamenlijke aanpak. De openbare ruimte is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als niemand de openbare ruimte vervuilt, hoeft de gemeente ook niets schoon te houden. Daarom zullen er ook experimenten zijn om het gedrag van inwoners positief te veranderen. Om de resultaten van de experimenten niet te beïnvloeden, wordt hierover vooraf niet gecommuniceerd.

Wat merkt de Tilburger uiteindelijk?

"Tilburgers zullen merken dat hun omgeving beter wordt onderhouden. Bijvoorbeeld doordat er in de buurt vaker wordt geveegd, nieuwe speeltoestellen worden geplaatst of dat er extra groen wordt aangelegd. Daarnaast zullen inwoners worden betrokken bij een experiment of worden gevraagd om mee te denken. Uiteindelijk leidt dit tot een stad waarin iedereen prettig en veilig gebruik kan maken van de straten, parken, buurten en bossen", aldus wethouder Mario Jacobs.