Mogelijk 1000 extra woningen op Stappegoor

26 november 2020
Plannen Stappegoor

De gemeente vraagt 10,2 miljoen rijkssubsidie aan voor nog eens 1000 huur- en koopappartementen op Stappegoor. Daarnaast zijn er plannen voor onder meer een parkeergarage, een fietsbrug en een Stappegoorboulevard. 

Uitsluitsel over de aanvraag wordt begin 2021 verwacht. Vooruitlopend op een positief besluit tekende het college intentieovereenkomsten met Tiwos, BPD en Consortium Stappegoor. Samen onderzoeken zij de haalbaarheid van de plannen. 

In totaal gaat het om vijf vastgoedontwikkelingen en verschillende ontwikkelingen in de openbare ruimte. BPD wil op de Appenijnenstrook (langs de Stappegoorweg) én op de parkeerplaats voor de Ireen Wüst ijsbaan circa 550 appartementen realiseren. Achter T-Kwadraat heeft het Consortium Stappegoor plannen voor de ontwikkeling van ‘Wonen in het StappegoorPark’, een appartementencomplex met circa 175 woningen. Aan de Ringbaan-Zuid heeft Tiwos plannen voor een tijdelijk complex met 80 tot 90 kleine appartementen voor zogenaamde spoedzoekers; mensen met een urgent huisvestingsprobleem. Daarnaast wil Tiwos de ‘Poort van Stappegoor’ met 199 appartementen realiseren aan de Ringbaan Zuid tegenover het zwembad Stappegoor.

Berend de Vries (wethouder ruimtelijke ordening & projectwethouder Stappegoor): “Met de aanvraag van de rijkssubsidie Woningbouwimpuls laten we zien dat we bereid zijn om ons te committeren aan het versneld ontwikkelen van woningen in Nederland. Het gebied Stappegoor heeft daarvoor veel mogelijkheden, passend bij de koers die al is uitgezet. We haken daarmee niet alleen aan op de agenda van het rijk om sneller, meer woningen te bouwen, maar realiseren tegelijk onze eigen ambities in Stappegoor. Indien er steun vanuit het Rijk komt kunnen we die realiseren met een hoogwaardige openbare ruimte zodat het prettige leefomgeving wordt voor buurt, bewoners, verenigingen en ondernemers.”

Woningtekorten

De subsidieregeling Woningbouwimpuls is een nieuwe rijkssubsidie die moet bijdragen aan het versneld bouwen van betaalbare woningen om zo de woningtekorten aan te pakken. De gemeente bekeek diverse locaties voor de subsidieregeling. Stappegoor bleek hiervoor de beste kaarten te hebben. Er is voldoende plek om betaalbare appartementen met goede parkeer- en groenvoorzieningen toe te voegen. In het gebied zijn al winkels, openbaar vervoer, fietsverbindingen en goede sport- en onderwijsvoorzieningen aanwezig. Oscar Dusschooten (wethouder wonen): “De ontwikkeling van Groot Stappegoor geeft een goede invulling van onze gemeentelijke woningbouwopgave: meer beschikbare en betaalbare woningen in zowel de koop- als huursector, in leefbare buurten. Ik ben dan ook enthousiast over de  ambities en plannen!”

Betaalbaar wonen

Van alle nieuwe woningen valt 50% in de categorie ‘betaalbaar wonen’. Dit is sociale huur (maandhuur maximaal 650 euro per maand), middenhuur en sociale koop (tot € 310.000). Om plek te maken voor de woningen verdwijnt onder andere het parkeerterrein tussen het zwembad en de Jumbo Foodmarket. Hier komt een nieuwe parkeergarage in de plaats met daar bovenop en tegenaan woningbouw. De gemeente is met partijen uit het gebied in gesprek over de ontwikkelingen. 

Infrastructuur

Ook voor de projectonderdelen Fietsbrug A58 en de openbare ruimte ten westen van IJsbaan wordt een bijdrage aangevraagd. Deze projecten komen slechts voor een klein deel in aanmerking voor subsidie. Het meenemen van deze projecten in de subsidieaanvraag is nog geen besluit om deze twee projecten te realiseren. Voor beiden projecten moet de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen. Of beide projecten doorgaan is van diverse factoren afhankelijk. De gemeente gaat de komende periode met de provincie in gesprek over cofinanciering voor de fietsbrug tussen Goirle en Tilburg over de A58. 

Het aanpassen van het openbaar gebied is nodig om de extra woningen in een goede woonomgeving te plaatsen. Het project ‘Wonen in het StappegoorPark’ krijgt een eigen parkeergarage. Dit project is gepland op de plek waar nu het complex van Tennisvereniging Stappegoor ligt. Hierover gaat de gemeente met de Tennisvereniging eerst nog in overleg. Voor de realisatie van het StappegoorPark is verplaatsing van de atletiekaccommodatie nodig. Over de verplaatsing en nieuwbouw van de atletiekaccommodatie op een andere plek is de gemeente al geruime tijd op aan het studeren. Mochten de plannen doorgaan, komen de verplaatsingskosten hiervoor deels uit de rijkssubsidie. 

Proces

Begin 2021 verwacht het college uitsluitsel over de subsidieaanvraag. Als Tilburg de subsidie ontvangt, moet de gemeenteraad medio 2021 beslissen of zij een bedrag van € 10,6 miljoen vrijmaakt voor de plannen. Dit is een voorwaarde in de Rijkssubsidie, die uitgaat van cofinanciering. Zodra de gemeente uitsluitsel heeft over de subsidieaanvraag, wordt met betrokken partijen het overleg hierover vervolgd. Dit zijn onder andere bewoners, ondernemers in Stappegoor, de vastgoedontwikkelaars en uiteraard de tennis- en atletiekvereniging. In 2021 worden de plannen in overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt. 

Mogelijk kan eind 2022 de schop de grond in. Het project van de tijdelijke wooneenheden van Tiwos aan de Ringbaan-zuid wordt waarschijnlijk al in 2021 gerealiseerd. De totale ontwikkeling (woningen, parkeren, openbare ruimte) duurt tot eind 2028.