Programma-begroting 2022: stevig op koers en financieel kerngezond

15 oktober 2021
De omslag van de Programmabegroting 2022

Het college presenteerde op 15 oktober de Programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad, de laatste begroting van deze bestuursperiode. Naar mening van het college zijn de opgaven uit het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ grotendeels gerealiseerd en kan de stad financieel gezond overgedragen worden aan een volgende raad en college.

Door enerzijds het gevoerde beleid en genomen maatregelen, en anderzijds positieve ontwikkelingen in gesprekken met het Rijk, ligt er een begroting die een robuuste financiële uitgangspositie biedt voor de komende bestuursperiode. Een basis die hard nodig is want er liggen nog grote opgaven op alle terreinen in het verschiet voor Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Sluitende begroting

Het komen tot een sluitende begroting was een uitdaging, hoofdzakelijk vanwege discussies met het Rijk over de ‘financiële verhoudingen’. Daarbij ging het om onduidelijkheden over de wijze waarop het Rijk de gemeenten financieel ondersteunt in een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de jeugdzorg en WMO, en over de omvang en verdeelsleutel van het zogeheten ‘gemeentefonds’, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.

“Sinds het moment dat de raad de zogeheten Perspectiefnota heeft vastgesteld zijn de financiële kaders sterk verbeterd. De berichtgeving vlak voor, en in de zogeheten septembercirculaire van het Rijk heeft onze financiële positie gunstiger gemaakt. Deze nieuwe informatie hebben we niet meegenomen in de programmabegroting 2022, maar zal wel het uitgangspunt vormen voor de Perspectiefnota 2023 zoals een nieuw college die zal kunnen aanbieden aan een nieuwe raad”, aldus wethouder Oscar Dusschooten. “Daarnaast speelt voor de toekomst een aantal te verwachten positieve ontwikkelingen in verschillende rijksdossiers. Een nieuw te vormen kabinet zal hier duidelijkheid in moeten geven, dus ook deze ontwikkelingen zijn niet meegenomen in de nieuwe programmabegroting”.

Financieel beeld

Het financiële beeld van de programmabegroting 2022 laat zien dat deze structureel sluitend is in de ‘jaarschijf 2022’. Daarbij is al wel rekening gehouden met bevriezing van de zogenoemde opschalingskorting in 2022. Deze incidentele ruimte wordt benut om voor de komende drie jaar een extra impuls te geven aan de PACT-aanpak, in Tilburg-Noord, West en Groenewoud.
De doorontwikkelingen in het sociaal domein en enkele maatregelen vanuit de opgestelde informatieset dragen bij aan het solide financiële beeld. Wethouder Oscar Dusschooten: “Daarbij zijn we erin geslaagd een verhoging van de woonlasten zo veel mogelijk te beperken.”

Beleidsvoornemens

In deze laatste begroting doet het college een aantal extra voorstellen die ervoor zorgen dat nog resterende ambities uit het bestuursakkoord gerealiseerd worden. Dat betekent doorgaan met investeringen op sociale innovaties (via de zogenoemde hefbomen aanpak), een nieuwe inkoop van zorg en hulp en extra investeringen in het ‘gewone leven’ (de zogenoemde beweging van ‘normaliseren’). Daarnaast stelt het college een extra investering voor in de sociale basis van in ieder geval 1 miljoen; een uitdrukkelijke wens van de raad.
Ook wordt er geld vrijgemaakt om uitvoering te geven aan het nieuwe speelbeleid, uitbreiding van het culturele Makersfonds, de uitvoering van het Stadsforum en Koningswei en het autoluw maken van de cityring. Verder wordt er stevig ingezet op duurzame thema’s als circulariteit en emissieloos vervoer en wordt er invulling gegeven aan de extra inzet op toezicht en handhaving.

Uitdagingen

“Tilburg staat in de komende jaren nog voor grote opgaven. De veranderingen in het sociale domein en de typisch Tilburgse aanpak daarvan werpt inmiddels haar vruchten af. Toch moeten we volop aandacht houden voor onder andere de noodzakelijke veranderingen in de jeugdbescherming, verstevigen van bestaanszekerheid en de oplopende druk op WMO-voorzieningen”, aldus wethouder Marcelle Hendrickx.

Andere opgaven voor de komende jaren zijn de stedelijke transformatie met de noodzaak van extra woningbouw en de problematiek van de te krappe arbeidsmarkt, de energietransitie, klimaatopgaven, de integrale aanpak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Hendrickx: “Daarom reserveren we het structurele overschot dat zich nu in de begroting aftekent. Op die manier kan het komende bestuur een vliegende start maken met de aanpak hiervan. Voor nu kiezen we ervoor om tot en met de laatste dag van deze bestuursperiode door te gaan op de ingezette koers: de ontwikkelingen in de stad kunnen namelijk niet wachten.”

De Programmabegroting 2022 staat op de pagina Bestuurlijke informatie op deze website