Provincie en gemeenten in beroep tegen gaswinning

05 december 2018

Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord Brabant gaan in beroep tegen het besluit van het Rijk voor het winnen van extra gas in Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid.

Het besluit om extra gas te winnen is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die provincie en betreffende gemeenten hebben ingediend. De gemeenten vinden dat er juist geïnvesteerd moet worden in duurzame energie in plaats van in het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Nederland moet duurzamer worden. Het winnen en gebruiken van gas past daar zeker niet bij. Het uitbreiden van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen.

Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens de Brabantse overheden niet bij aan klimaatneutraliteit. Het is bovendien strijdig met de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening. Verder vinden de partijen dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning.

Procedure

Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan Waalwijk-Noord. Voor de plannen van Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid loopt de termijn tot en met 27 december. De Raad van State moet binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen.