Samen werken aan een gezonde regio

07 oktober 2021
Esther Hendriks en Rolph Dols ondertekenen samenwerkingsagenda

De gemeenten in de regio Hart van Brabant en VGZ hebben een samenwerkingsagenda opgesteld voor Midden-Brabant. Hierin staan diverse initiatieven, met de focus op preventie, GGZ en ouderenzorg. 

Zorgaanbieders en maatschappelijke partners kunnen de komende jaren op actieve ondersteuning rekenen vanuit zowel verzekeraar en zorgkantoor als gemeenten. Gemeenten en VGZ intensiveren de verbinding en werken samen waar welzijn en zorg elkaar raken. Want samen zijn we verantwoordelijk voor goede, voldoende en goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg.

Taskforce Moeilijk plaatsbaren

Een van de onderdelen van de samenwerkingsagenda is de doorontwikkeling van de Taskforce Moeilijk plaatsbaren. Onze regio kent verhoudingsgewijs veel (dakloze) inwoners met zeer complexe problematiek. Zij vallen soms buiten de boot, omdat zij zorg weigeren of geweigerd worden door zorgaanbieders. Dit leidt tot onwenselijke en soms ook onveilige situaties. Reden om de juiste zorg op de juiste plek voor deze doelgroep sterk te verbeteren. Hier gaat de taskforce dan ook mee aan de slag, net als met de ambitie om het aantal moeilijk plaatsbaren substantieel terug te brengen. In samenwerking met de ketenpartners wordt hier de komende tijd ervaring mee opgedaan in een proeftuin, die zich richt op 15 mensen uit de doelgroep. 

Werk als beste zorg en Community Care

De samenwerkingsagenda zet ook in op ‘werk als beste zorg’. Werk- én zorg gerelateerde activiteiten hebben namelijk een positief effect op zowel de psychische gezondheid als de maatschappelijke participatie van cliënten. Bovendien dalen behandelkosten én de gemiddelde uitkeringskosten per cliënt. De gemeenten en VGZ gaan hierbij investeren in trajectbegeleiding, jobcoaching en loonkostensubsidie. In het initiatief ‘Community Care Hart voor Brabant’ staat de  zorg voor ouderen centraal: leefcoaches krijgen een spilfunctie in de zorg- en welzijnondersteuning van ouderen. 

Samenwerking

De samenwerkingsagenda is tot stand gekomen na een intensief traject tussen de regiogemeenten, verzekeraar en zorgkantoor VGZ. Hierbij zijn ook cliëntvertegenwoordigers, aanbieders en een tweede verzekeraar betrokken. 
Wethouder Rolph Dols, gemeente Tilburg (Zorg, Welzijn en Gezondheid): “In onze regio werken we met vele partners al samen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning. Met de samenwerkingsagenda willen we een volgende stap maken, door domeinoverstijgend met elkaar te werken aan de beste  zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Zodat de inwoner en zijn hulpvraag centraal staan en niet de verschillende wetten.” 
Esther Hendriks, Kwartiermaker Regionale Samenwerking Coöperatie VGZ: “We willen allemaal mooie en efficiënte trajecten en initiatieven voor mensen. Daarbij mogen systemen niet in de weg staan.” 

Bekijk hier alle initiatieven uit de samenwerkingsagenda