Start procedure MER Zwaluwenbunders

17 februari 2017
Zwaluwenbunders

Tilburg heeft nieuwe plannen gemaakt voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Zwaluwenbunders. Voor het nieuwe bestemmingsplan moet een milieueffectrapportage opgesteld worden.

Die ligt van 20 februari tot en met 3 april ter inzage.

Flexibel van opzet

Tilburg heeft behoefte aan een adequate voorraad aan uitgeefbare bedrijfskavels. Zo kan de gemeente bedrijven faciliteren die zich in Tilburg willen vestigen of willen uitbreiden. De toenemende vraag naar grootschalige bedrijfskavels was aanleiding voor de gemeente om te komen tot het nieuwe concept voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Zwaluwenbunders. Voor dit terrein was in 2012 al een procedure opgestart. Die is later stopgezet. Het plan dat er nu ligt gaat uit van een bedrijventerrein dat flexibel is qua opzet zonder vooraf kavelgroottes vast te moeten leggen. In het plan is speciale aandacht voor de landschappelijke inpassing, de ecologische verbindingszones en het beperken van de kosten.

Milieueffectrapportage

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zwaluwenbunders bleek dat het nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Een procedure milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) start met het vrijgeven van een concept notitie reikwijdte en detailniveau voor het indienen van zienswijzen. Deze notitie geeft de kaders voor het op te stellen MER weer. Iedereen kan een zienswijze geven op de concept notitie en aangeven wat naar zijn of haar mening zeker moet worden onderzocht. Ook zullen andere overheden en instanties om advies worden gevraagd. De landelijke commissie m.e.r. wordt in een later stadium om advies gevraagd.

Zienswijzen indienen

De concept notitie reikwijdte en detailniveau MER bedrijventerrein Zwaluwenbunders is gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden via de pagina ruimtelijke plannen op deze website tilburg.nl.