Statement college over brief AHJ Dautzenberg

17 maart 2021
Dichtbundel

AHJ Dautzenberg heeft op 16 maart een open brief geschreven aan het College van B&W waarin hij mededeelt vervroegd zijn stadsdichterschap neer te leggen vanwege de naar zijn mening te lage honorering.  

We hebben Anton uitgenodigd om op korte termijn in gesprek te gaan over zijn brief en de zorgen die hij daarin uitspreekt. Aangezien Anton zijn brief direct in de openbaarheid heeft gebracht, hierbij ook een korte openbare reactie.

Betrokkenheid

Als College waarderen we Anton om zijn enorme betrokkenheid bij de culturele sector, culturele instellingen en makers. Ook uit de brief spreekt zijn passie en zijn zorg om een sector die het zwaar heeft. Hij is een begenadigd schrijver. Dat blijkt ook uit deze brief. Er staan echter wel zaken in waarover wij van mening verschillen, de brief bevat feiten die wij anders interpreteren en er ontbreekt essentiële informatie over de vergoeding naast de honorering, de kern van zijn betoog.

De stadsdichter krijgt een honorarium van 3.600 euro per jaar. Daarvoor vragen wij jaarlijks 6 gedichten. Anton heeft er voor gekozen jaarlijks 12 gedichten te maken en daarbij op eigen initiatief andere makers te betrekken. Naast deze 3.600 euro heeft de stadsdichter een werkbudget van 4.000 euro per jaar te besteden aan projecten en andere activiteiten in het kader van zijn stadsdichterschap. Tot slot is er over de 2 jaar dat hij ‘in functie’ is 5.000 euro beschikbaar voor publicatie van zijn werk, op een zelf te bepalen manier. Anton heeft daarbij voor zijn website gekozen. Dit betekent dus dat er voor de uitoefening van het stadsdichterschap per jaar 10.000 euro beschikbaar is.

Reële vergoeding

Wij zijn van mening dat dit een reële vergoeding is voor de opdracht die de gemeente Tilburg  aan de stadsdichter geeft. Voor wat betreft zijn kritiek over de indexatie: daar heeft hij een punt, daar gaan we naar kijken. We vinden het jammer dat Anton Dautzenberg zijn stadsdichterschap voortijdig beëindigt. De verwijten raken ons ook, omdat we in Tilburg een fatsoenlijke betaling van kunstenaars/cultureel ondernemers belangrijk vinden en daar ook, soms binnen de beperkingen van de budgetten, naar streven.

Betere zichtbaarheid

We starten deze week zoals al was gepland met de zoektocht naar een nieuwe stadsdichter, omdat de termijn van Anton deze zomer afloopt. In de aanloop daarnaartoe, hebben we onze werkwijze rondom het instituut stadsdichter met betrokkenen geëvalueerd. De kritiek die Anton aan het begin van zijn stadsdichterschap heeft geuit, is daarvoor mede aanleiding geweest. Dat heeft geleid tot aanpassingen in (de werkwijze van) de stadsdichterscommissie. Verder geven we de stadsdichter een betere zichtbaarheid binnen alle gemeentelijke uitingen, en gaan we de nieuwe dichter vaker en gerichter inzetten bij belangrijke gebeurtenissen. We hopen van harte dat dat mogelijk is, omdat het afgelopen jaar door Corona natuurlijk ook voor de stadsdichter schraal was.

In het najaar volgt een feestelijke installatie van de nieuwe stadsdichter.  We hopen op veel mooie gedichten en projecten in de komende jaren. 

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Marcelle Hendrickx,
wethouder Cultuur