Toekomstvisie Stappegoor

24 mei 2019

Voor de ontwikkeling van het gebied Stappegoor wordt een zogenaamd koersdocument ontwikkeld. Daarbij worden externe partijen uit de stad betrokken. Uit gesprekken is de wens gekomen om basisonderwijs te realiseren bij het Koning Willem II College.

Doel van de komst van een basisschool is te zorgen voor een 'doorlopende' leerlijn in het gebied. Het Koning Willem II College heeft plannen voor sloop- en nieuwbouw op haar locatie langs de Tatraweg. De schoolbesturen Opmaat en Sovot (Koning Willem II College) zien in de planontwikkeling een uitstekende kans om de samenwerking rondom kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar verder vorm te geven.

Wijkgericht samenwerken

De schoolbesturen in het primair onderwijs werken op dit moment samen met de gemeente en de kinderopvangorganisaties aan een plan voor kindgerichte voorzieningen in de wijken. Een nieuwe basisschool (samen met kinderopvang) bij het Koning Willem II College is een van de kansen die de gemeente  onderzoekt. Dat alles in nauwe afstemming met sport- en talentontwikkeling van kinderen in het algemeen.

Dit past in het streven om kinderen door te laten stromen van kinderopvang naar primair onderwijs, van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en naar verder vervolgonderwijs.

Vervolg

De mogelijkheden hiervoor neemt de gemeente mee in haar toekomstige plannen voor Stappegoor waar momenteel aan wordt gewerkt. Het koersdocument wordt na de zomer verwacht.