Vervolgstappen bouwplannen Koningswei en Stadsforum

15 oktober 2021
Artist impression van de plannen voor Koningswei en Stadsforum

(Artist impression: ZUS)

Het college stelt aan de raad voor om de werkzaamheden te versnellen die te maken hebben met de aanleg van het Stadsforum (de omgeving van het Willemsplein). Dat zou betekenen dat het werk al in maart 2022 kan beginnen. Als eerste wordt dan de Maawmuur verplaatst.

Het college maakte afspraken met woningcorporatie TBV Wonen en ontwikkelaar Amvest over het bouwplan voor het Koningsplein. Afgelopen jaar onderzochten de gemeente Tilburg, Amvest (eigenaar van het lage appartementengebouw met de winkels) en TBV Wonen (eigenaar van Piusstaete) de haalbaarheid voor de bouw van 367 grotendeels sociale huurappartementen. Dit heeft geleid tot afspraken die nu voor instemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de besturen van beide ontwikkelaars. 

Stadspark

In de plannen wordt het Koningsplein, waar op dit moment heel weinig groen is en waar vooral stenen liggen, omgevormd tot een stadspark. Er komt een grasweide, bloemenperken en bomen in volle grond, waardoor midden in de stad een park ontstaat met volop ruimte om te verblijven, een balletje te trappen of te schommelen onder de bestaande pergola. Het college legt de plannen in december voor aan de gemeenteraad. Als die positief besluit en daaraan voorafgaand ook TBV Wonen en Amvest bestuurlijk hebben ingestemd met de plannen, kan eind 2023 begonnen worden met de sloop van de huidige woonflat en de winkels. Nadat de bouwwerkzaamheden klaar zijn, wordt het groen aangelegd. In 2027 is de ontwikkeling van Koningsplein naar Koningswei naar verwachting dan helemaal klaar.

Samenhang van de centrumontwikkelingen

De gemeenteraad stemde op 4 oktober jl. in met het plan om het doorgaand verkeer op de cityring te ontmoedigen. Daarom stelt het college de raad ook voor om de aanleg van het Stadsforum (omgeving Willemsplein) te versnellen. Na de carnaval, in maart 2022, wordt de Maawmuur verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie, de Fontein van Beljon wordt aangepast, de parkeergarage van het stadskantoor wordt gesloopt en het nu nog verhoogde Willemsplein wordt verlaagd. Aansluitend wordt de openbare ruimte (groen en plein) aangelegd. In het 2e kwartaal van 2023 zijn de werkzaamheden voor deze 1e fase klaar. Daarna wordt zo spoedig mogelijk gestart met een uitgebreide 2e fase Stadsforum, waarmee het gehele centrale gebied van stadhuis tot aan de concertzaal, inclusief de weg, definitief wordt heringericht. Deze fase zal in het 2e kwartaal van 2024 zijn afgerond. De markt is dan verhuisd en de sloop- en bouwwerkzaamheden aan het Koningsplein zijn gestart. In 2027 is uiteindelijk het gehele gebied van Stadsforum en Koningswei vernieuwd en vormt het de lang gewenste uitbreiding van ons stadscentrum.  

Klimaatadaptatie

De aanleg van het Koningswei-park kost ongeveer 4 miljoen euro. Een groot deel daarvan wordt ingezet voor extra klimaatadaptatiemaatregelen. Verantwoordelijk wethouder Rik Grashoff: “Het huidige Koningsplein en omgeving is enorm versteend en scoort dus erg slecht op het gebied van klimaatadaptatie. Op een warme zomerdag is het daardoor een van de heetste plekken in de stad. Met deze ontwikkeling ligt er een geweldige kans om in het stadshart te vergroenen, hittestress te bestrijden en extra waterberging te realiseren”. Om dit mogelijk te maken stelt het college ook een bijdrage van 0,75 miljoen euro uit het Tilburgse Klimaatfonds beschikbaar. 

Parkeren

De parkeergarage Koningsplein blijft in gebruik. De gemeente bekijkt op dit moment of er onder het stadskantoor op het Koningsplein (de voormalige bibliotheek) een extra fietsenstalling kan komen. Het gebouw wordt nu gerenoveerd. In februari 2023 zijn de werkzaamheden klaar en start het inrichten van het gebouw. Eind 2023 wordt het gebouw in gebruik genomen en verhuizen de medewerkers en de Stadswinkel van het pand aan de Spoorlaan naar het Koningsplein.  

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad op 13 december akkoord gaat wordt het bestemmingsplan Koningsplein aangepast. Hiervoor worden het Stedenbouwkundig Plan voor de woningbouw en het schetsontwerp van de openbare ruimte in de komende periode verder uitgewerkt. Het aangepaste bestemmingsplan gaat uiterlijk in de zomer van 2022 ter inzage. In de loop van 2023 zijn alle procedures waarschijnlijk afgerond en kan de sloop starten.