Voorstel voor bereikbaarheid in groeiend Tilburg 

27 november 2020
De Heuvel met het regenboogpad

Om een groeiend Tilburg goed bereikbaar te houden, moet de gemeente Tilburg de komende jaren anders omgaan met de hoofdwegen in de stad. Op dit moment zijn er geen ernstige stremmingen of capaciteitsproblemen. Om dat zo te houden moet het groeiende verkeer beter worden verdeeld over het wegennetwerk.

Daarom wil het college de tangenten beter op elkaar en op de Midden-Brabantweg (N261) en de A58 aansluiten. Ook moet de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg onderdeel worden van de binnenring, zodat de Ringbaan-West wordt ontlast. Verder moeten de knooppunten Hasseltrotonde en spoorknoop Ringbaan-Oost worden aangepakt. In de binnenstad wil het college de oostflank van de cityring aanpassen, zodat het doorgaand verkeer zich verplaatst en er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van het Stadsforum en Koningsplein. Dat zijn de belangrijkste voorstellen die het college op basis van de zogeheten Netwerkanalyse voorlegt aan de gemeenteraad.

Uitdagingen

Tilburg groeit de komende jaren naar een stad met zo’n 240.000 inwoners. Tel daarbij de woningbouwopgave van de provincie en het Rijk voor Tilburg van zo’n 35.000 extra woningen. Dit zorgt voor enorme uitdagingen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe woningen en meer groen, zodat de stad een fijne en leefbare plek is en blijft om te wonen. Ook moet de binnenstad economisch gezond blijven, door meer mensen naar de binnenstad te trekken die er komen wonen, winkelen en werken. Allemaal ontwikkelingen die vragen een optimale bereikbaarheid, terwijl er minder ruimte beschikbaar is. Daarom heeft het college een netwerkanalyse laten uitvoeren. De Netwerkanalyse is een wensbeeld van hoe je bereikbaarheid (verkeer), ruimtelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling van de stad zo goed mogelijk op elkaar afstemt. Het sluit aan op de ambities van de Omgevingsvisie (2015), de Mobiliteitsaanpak (2016) en het Bestuursakkoord 2018-2022.

Tangenten en ringbanen

Uit de Netwerkanalyse blijkt dat het nodig is om de tangenten (Burgemeester Bechtweg en Burgemeester Letschertweg) nog beter geschikt te maken voor vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer. Daarvoor moet onder andere de aansluiting van de tangenten op elkaar en op de Midden-Brabantweg en de A58 worden verbeterd. Denk daarbij aan het aanpakken van de knooppunten het Laar, de Kempenbaan en de Midden-Brabantweg/N260/N261. De ringbanen en de Burgemeester Baron Van Voorst tot Voorstweg worden omgevormd tot een nieuwe binnenring, die het stedelijke autoverkeer beter verdeelt. De Ringbaan-West krijgt daardoor op de lange termijn een andere functie. Om te zorgen dat de autobereikbaarheid van de binnenstad goed blijft, wacht ook de knooppunten Hasseltrotonde en de spoorknoop aan de Ringbaan-Oost een flinke verbeterslag. Ook zijn er plannen voor het op termijn aanpassen van de Hart van Brabantlaan, zodat er ruimte ontstaat voor meer groen en een nog betere fietsverbindingen tussen de universiteit, de Spoorzone en het centrum. 

Aanpassen cityring

Met het raadsbesluit ‘Visie gebiedsontwikkeling Stadsforum en Koningswei’ (16 december 2019) werd een eerste belangrijke stap gezet voor het toevoegen van woningen en meer groen aan onze binnenstad. Daarvoor is wel een aanpassing van de cityring nodig. De helft van het huidige verkeer op de cityring is doorgaand verkeer dat de binnenstad doorkruist, maar er helemaal niet hoeft te zijn. Met de komst van nieuwe binnenstad-bewoners en -bezoekers raakt de cityring echter overbelast. Bovendien vraagt de ontwikkeling van het nieuwe Stadsforum (het plein tussen de Katterug en de Schouwburg) juist om minder verkeer, zodat het een plek kan worden met een hoge verblijfskwaliteit.
 
Het college wil de oostflank van de cityring zodanig aanpassen dat die er voor zorgt dat alle parkeergarages zo optimaal mogelijk bereikbaar blijven, maar dat het doorgaande verkeer de binnenstad toch niet langer doorkruist. Voor het bestemmingsverkeer, maximaal zo’n 8.000 auto’s per dag, kan de Paleisring dan terug naar één rijstrook en een snelheid van 30 km per uur. Daardoor ontstaat voldoende ruimte voor een Stadsforum met een nieuwe plek voor de markt, grote evenementen zoals de kermis, zit- en ontspanningsplekken en meer groen. Door verplaatsing van de markt ontstaat op het Koningsplein weer ruimte voor extra woningbouw (Koningswei) en vergroening. Ook een verbinding tussen het Koningsplein en de Piushaven wordt daardoor mogelijk. Daarnaast zijn er plannen voor de ontwikkeling van de Schouwburgring tot een echte promenade. Al deze bouwstenen zorgen voor leefbare en toekomstbestendige binnenstad.

Planning

De gemeenteraad besluit in januari 2021 over de netwerkanalyse en bijhorende ontwikkelingen. Van alle maatregelen in de netwerkanalyse heeft, voor het college, het verplaatsen van het doorgaande verkeer uit de binnenstad de hoogste prioriteit. Door het verminderen van het aantal voertuigen op de cityring kan het Stadsforum in de periode 2023-2025 worden aangelegd en daarmee verbetert de verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid. In de komende maanden wordt met de vertegenwoordigers van de belangrijkste partners in de binnenstad en omliggende gebieden bekeken wat de beste manier is om die vermindering van het aantal voertuigen te bereiken, oftewel: welke aanpassingen daarvoor op de cityring nodig zijn. In 2025 is het Stadsforum klaar en moet er een cityring zijn met een optimale bereikbaarheid voor mensen die er wonen, werken of komen winkelen én zonder doorgaand verkeer. De diverse aanpassingen en verbeteringen aan de tangenten en ringbanen komen aan bod in de periode tussen 2025 en 2040. 

Een korte uitleg over de netwerkanalyse kunnen inwoners zien in het filmpje onder dit bericht. Meer informatie staat in het collegebesluit. Dat is te downloaden of in te zien via de link onder dit bericht (punt 36 van de lijst).