Bestuurlijke informatie 2015

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2015

Perspectiefnota

De Perspectiefnota 2015

Programmabegroting

De Programmabegroting 2015 is op 12 november 2014 door de Raad vastgesteld.

Voortgangsrapportage

De Tussenrapportage 2015 is op 13 juli 2015 door de raad vastgesteld.

Jaarstukken

Bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015 en worden de financiƫle resultaten weergegeven.
Bij de jaarrekening 2015 is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

De Jaarstukken 2015 zijn op 14 juli 2016 door de Raad vastgesteld.

Jaarstukken voorgaande jaren