Bestuurlijke informatie 2016

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2016

Perspectiefnota

De Perspectiefnota 2016 is het inhoudelijke en financiële kader voor de uitwerking van de programmabegroting.

Programmabegroting

Op 12 november 2015 stelde de raad de Programmabegroting 2016 vast.
Die is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018: Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur.

Programmabegroting
ProgrammaBedrag
Sociale Stijging (meedoen)420,2 miljoen euro
Vestigingsklimaat (aantrekkelijk)215,9 miljoen euro
Leefbaarheid (prettig)172,9 miljoen euro
Bestuur (samen)83,5 miljoen euro

Voortgangsrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2016 is vastgelegd in de tussenrapportage.
Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Op 18 juli 2016 is de Tussenrapportage 2016 door de Raad vastgesteld.

Jaarstukken

Bevatten de definitieve programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de financiële resultaten weergegeven. Bij de jaarrekening 2016 is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

De jaarstukken 2016 zijn op 10 juli 2017 door de Raad vastgesteld.