Bestuurlijke informatie 2021

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2021

De begroting 2022 wordt voorbereid aan de hand van een werkboek met informatiesets.

Jaarstukken

In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en staan de financiële resultaten over het afgesloten jaar. Ze bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen.

Tussenrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2021 staat in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Programmabegroting

In de Programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, welke activiteiten de gemeente in 2021 wil gaan ondernemen en welke kosten dit met zich meebrengt. De programmabegroting is ingedeeld naar de 4 programma’s uit het bestuursakkoord: inclusieve stad, duurzame stad, vitale stad en samen en dichtbij.

Najaarsbijstelling

In de najaarsbijstelling wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de financiële ontwikkelingen voor de periode juni t/m augustus.

Hoofdlijnenbrief

Het college heeft de hoofdlijnenbrief vastgesteld om de koers voor 2021 aan te geven. De raad heeft bij de bespreking hiervan verdere richting gegeven aan de invulling van de programmabegroting.