Veelgestelde vragen Stadspark Oude Dijk

Ontwerp en beheer

Welke suggesties van bewoners heeft de gemeente verwerkt in het schetsontwerp/herinrichtingsplan? Welke zijn niet meegenomen en waarom niet?

Vanuit omwonenden zijn verschillende ideeën aangedragen die in dit plan een plek hebben gekregen. Zo is bijvoorbeeld een speelplek in het park opgenomen en wordt meer licht en kleur in het park gebracht. Bijzondere bomen blijven behouden en krijgen meer ruimte. Het Cruijf Court en de grasvelden voor sport en spel blijven behouden. De hondenuitlaatplek wordt verplaatst en groen ingepast. Een van de opmerkingen die niet wordt verwerkt is verandering van de naam van het park naar ‘Van Gogh park’. Tijdens de bijeenkomst op 25 februari a.s. laten we een uitgebreider overzicht zien van de ingekomen opmerkingen en de verwerking. 

Welke activiteiten mogen er in het park georganiseerd worden? 

Op dit moment is het mogelijk maximaal 8 evenementen per jaar te organiseren voor groepen tussen de 200 en 2000 deelnemers. Het gaat om evenementen met een beperkte geluidsproductie: 4 evenementen in de categorie tot maximaal 70dB en 4 evenementen in de categorie 70-85 dB. 

Is er veel belangstelling om activiteiten te organiseren in het park? 

Het park wordt op dit moment gebruikt voor allerlei sportactiviteiten, zoals boot camp, voetbalgroepen en schoolgym. Tijdens de eerste participatieronde hebben enkele (nieuwe) belangstellenden gereageerd. Er zijn ideeën voor allerlei activiteiten: van yogales tot een horecaonderneming. We gaan verder in gesprek over de wensen en mogelijkheden. 

Komt er horeca in het park?

Op dit moment worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

Blijft de muur helemaal behouden?

Ja, in het schetsontwerp worden ontbrekende delen van de muur zelfs aangeheeld.

Wat worden de openingstijden van het gerenoveerde park? Wordt het park ’s avonds afgesloten?

De openingstijden van het park wijzigen niet. Dat betekent dat het park na zonsondergang gesloten is. 

Blijft het Cruijf Court en het open veld waar je kunt voetballen?

Dit blijft behouden. 

Komen er ook speelvoorzieningen voor kleine kinderen?

In het schetsontwerp zijn twee nieuwe speelplekken getekend. De precieze inrichting wordt in de volgende fase uitgewerkt.

Blijft de hondenuitlaatstrook? 

Ja, deze krijgt echter een andere, beter ingepaste locatie in het park.

Wat gebeurt er met de vijver?

De vijver speelt een belangrijke rol bij waterberging van grote regenbuien en is een bijzonder element in het park dat ook natuurwaarde toevoegt. De vijver wordt groter en (weer) watervoerend gemaakt. 

Komen er bankjes in het park?

Ja, langs de paden komen nieuwe banken met meer comfort. De exacte plek wordt in de volgende fase uitgewerkt.

Komt er ook kunst in het park?

Dat wordt in een volgende fase verder uitgewerkt.

Welke verlichting krijgt het gerenoveerde Stadspark?

Vooralsnog komt er geen verlichting in het park.

Worden de wandelpaden in asfalt uitgevoerd zodat het maximaal toegankelijk is voor minder-validen?

In het schetsontwerp wordt de locatie van de paden bepaald. Het type verharding wordt in een volgende fase uitgewerkt. Toegankelijkheid voor minder-validen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Groen

Moeten er bomen gekapt worden in het Stadspark?

Het park is nu vrij donker wat gevoelens van sociale onveiligheid oproept. Ook groeit er in de diepe schaduw weinig waardoor er veel kale plekken zijn. Een aantal bomen is bovendien in slechte staat en op sommige plekken verdringen bomen elkaar. Om het park weer licht te maken en goede bomen de ruimte te geven worden er bomen gekapt.

Welk groen komt er terug in het park? 

Door het hele park wordt nieuw groen aangebracht. Daarbij willen we de soortenrijkdom vergroten en meer bloeiende elementen aanbrengen. Het bos in het park bestaat nu hoofdzakelijk uit bomen. Door hier enkele bomen weg te halen kan er een natuurlijke onderbegroeiing van struiken en kruiden komen.  

Komen er voorzieningen in het park om regenwater op te vangen en te hergebruiken?

Ja, bij hevige regenbuien kan er water in het park komen. Dat water komt o.a. terecht in de vijver. Het water wordt vervolgens langzaam weer teruggebracht in het afwateringssysteem en infiltreert deels terug in de bodem.

Besluitvorming

Wanneer beslist het college over het schetsontwerp? Moet de gemeenteraad dan ook nog het budget goedkeuren?

Voor de zomervakantie van 2021 besluit het college op basis van het uitgewerkte ontwerp over de voortgang. Op dit moment is er nog geen budget voor de renovatie van het park gereserveerd.

Is er een bestemmingsplanwijziging nodig? Moet de renovatie hier op wachten (gemiddeld duurt een bestemmingsplanprocedure 10 maanden)

We onderzoeken de mogelijkheid om horeca in het park toe te voegen. In dat geval is er een bestemmingsplanwijziging nodig.

Wanneer worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd?

In het voorjaar van 2021 is het Voorlopig Ontwerp in concept gereed en presenteren we dit tijdens een informatiebijeenkomst. U kunt dan weer reageren op het ontwerp.

Aanleg

Wanneer start ongeveer de uitvoering?

Dat is op dit moment niet bekend. Voor de zomervakantie neemt het college op basis van het uitgewerkte ontwerp een besluit over de vervolgstappen.