Veelgestelde vragen (Q&A) uitbreiding coffeeshops

Op deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over de uitbreiding van coffeeshops.

Er komen 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. Een ervan komt waarschijnlijk aan Koningsoord in Berkel-Enschot.

Waarom 2 nieuwe coffeeshops? 

Op dit moment zijn er 11 coffeeshops in de gemeente Tilburg. Dit aantal breiden we uit naar 13 om een aantal redenen:  

 • Het is belangrijk voor de volksgezondheid en leefbaarheid van de gemeente Tilburg dat de verkoop van softdrugs plaatsvindt via bekende en daardoor te controleren verkooppunten.
 • Met 2 extra coffeeshops kan het aantal bezoekers beter worden verspreid en kunnen de coffeeshops een zekere kleinschaligheid houden.
 • In de regiogemeenten rondom Tilburg zijn geen coffeeshops, waardoor Tilburg als centrumgemeente de verantwoordelijkheid heeft om de ruimte te bieden en goed te reguleren.
 • Uit onderzoek blijkt dat de Tilburgse coffeeshops gemiddeld ongeveer 250.000 bezoekers per jaar trekken. Dat is hoger dan het gemiddelde voor de zuidelijke provincies van ongeveer 210.000 bezoekers per jaar per coffeeshop. 

Op basis hiervan is spreiding over 13 coffeeshops wenselijk en is de keuze gemaakt  om uit te breiden tot een maximum aantal van 13 coffeeshops. Na het bereiken van het maximum aantal toegestane coffeeshops, worden er geen nieuwe horeca exploitatievergunningen voor coffeeshops meer verleend. 

Waarom deze locaties? 

Bij het selecteren van geschikte locaties is de gemeente Tilburg zorgvuldig te werk gegaan. Geïnteresseerde ondernemers konden zich tot en met 15 januari 2023 aanmelden bij de gemeente voor een nieuwe coffeeshoplocatie. Hierna zijn de ingekomen verzoeken getoetst op volledigheid en juistheid. Ook zijn de ingezonden locaties getoetst op criteria voor gebied, afstanden en bestemming. 

De locaties voor een nieuwe coffeeshops moeten voldoen aan de volgende criteria: 

 • Een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, jongerencentra, andere coffeeshops en centra voor daklozen- en/ of verslaafdenopvang;
 • De locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
 • De locatie mag niet in een woonstraat liggen;
 • De locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
 • De locatie mag niet in het buitengebied liggen;
 • De locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
 • Er moet sprake zijn van voldoende beschikbare parkeergelegenheid in de directe omgeving. 

Op 8 juni was er een openbare loting door een notaris. Hieruit zijn in eerste instantie twee locaties gekomen.
Een locatie is afgevallen. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van 20 juni 2023.  
Voor de andere locatie mag de ondernemer een vergunning aanvragen.   

Is het al definitief dat de coffeeshop in deze wijk komt? 

Nee, de vergunningaanvraag moet nog definitief worden beoordeeld. Het is mogelijk dat er dingen zijn veranderd na de toets. Ook moet worden onderzocht of de aanvrager integer is en niet betrokken is bij criminele activiteiten (bibob-onderzoek). 

Hoe ziet het proces rond de aanvraag voor een horeca-vergunning eruit? 

Na het indienen van de vergunningsaanvraag, gaat de gemeente definitief beoordelen of de aanvraag aan alle voorwaarden en eisen voldoet. Ook wordt onderzocht of de ondernemer integer is en niet betrokken is bij criminele activiteiten (bibob-onderzoek). 

Op welke termijn krijgen bewoners duidelijkheid? 

De ondernemer krijgt 6 weken de tijd om de vergunning aan te vragen. Na het indienen van de vergunningsaanvraag, gaat de gemeente de aanvraag verder toetsen. Dit duurt normaal gesproken 13 weken. Het kan zijn dat het onderzoek langer duurt. Bijvoorbeeld als er meer informatie of meer onderzoek nodig is. Na het verlenen van de vergunning kan de ondernemer de coffeeshop openen. Ook als er procedures lopen tegen het verlenen van de vergunning, mag de ondernemer de coffeeshop al wel openen. 

Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden? 

Na een beslissing op de vergunningsaanvraag informeert de gemeente hierover op deze website. Ook ontvangt de omgeving een brief van de gemeente Tilburg. Alle vergunningsaanvragen en besluiten worden daarnaast gepubliceerd op overheid.nl. 

Kan het nog zijn dat de vergunning niet wordt verleend? 

Ja, dat kan. De kans bestaat dat er dingen zijn veranderd na de eerste toets. Ook moet worden onderzocht of de aanvrager integer is en niet betrokken is bij criminele activiteiten (bibob-onderzoek). 

Kan ik bezwaar maken? 

Bezwaar maken tegen het besluit tot het verlenen van de vergunning kan als u een individueel belang heeft dat rechtstreeks door het besluit wordt geraakt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u direct naast of boven het pand woont of een bedrijf heeft.  

Wanneer kan bezwaar worden gemaakt?

Als de vergunning is aangevraagd, moet de gemeente deze beoordelen en daar een beslissing op nemen. Tegen die beslissing kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar maken kan dus pas als de vergunning daadwerkelijk is verleend (of geweigerd). De ondernemers hebben 6 weken de tijd om de vergunning aan te vragen. Daarna heeft de gemeente 13 weken de tijd om te beslissen, of langer als meer informatie of meer onderzoek nodig is. We weten nu dus nog niet wanneer de beslissing zal worden genomen. Als de beslissing is genomen, maken we dat bekend en kan er bezwaar worden gemaakt.

Wordt het drukker met parkeren in de buurt van de coffeeshops? 

Een van de eisen voor de locaties is dat er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de coffeeshop is. De parkeernorm is gelijk aan de norm voor een café/bar/cafetaria. De geselecteerde locaties voldoen aan deze norm. 

Wat wordt er gedaan om overlast in de buurt te voorkomen? 

De uitbater van een coffeeshop is verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast in de directe omgeving veroorzaakt door bezoekers van de coffeeshop. De uitbater stelt hiervoor huis- en gedragsregels op en plaatst deze op een zichtbare plek voor bezoekers.  Deze huis- en gedragsregels bevatten in ieder geval de volgende gedragsregels:  

 • Niet foutief of dubbel parkeren in de nabije omgeving van de zaak;
 • Geen lawaai/overlast in de vorm van muziek;
 • Geen geschreeuw of ander luidruchtig gedrag;
 • Het trottoir niet blokkeren met rijwiel of scooter;
 • Geen afval afkomstig van de coffeeshop (wietzakjes) op straat;
 • Geen andere vorm van hinderlijk gedrag.  

Bij overtreding van deze gedragsregels moet de toegang tot de coffeeshop worden geweigerd. De uitbater moet toezien op de naleving van deze gedragsregels door zijn klanten. Op zijn minst in een straal van 25 meter rondom de coffeeshop. 

Waarom zijn bewoners niet eerder geïnformeerd dat er mogelijk een coffeeshop in hun buurt komt?

In 2022 is besloten om de procedure voor twee nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg te starten. Ook is toen besloten dat er geen coffeeshops mogen komen op bedrijventerreinen, in het buitengebied en binnen de ringbanen van Tilburg. Op andere plaatsen in de gemeente kan dus een coffeeshop komen, maar alleen als wordt voldaan aan de regels voor vestiging. Bijvoorbeeld: niet binnen 250 meter van een school.

Pas door de loting op 8 juni is bekend welke van de mogelijke locaties als eerste in aanmerking komen voor de vestiging van nieuwe coffeeshops. Deze locaties hebben we meteen na de loting bekend gemaakt.

Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden? 

Na een beslissing op de vergunningsaanvraag informeert de gemeente hierover op deze website. Ook ontvangt de omgeving een brief van de gemeente Tilburg. Alle vergunningsaanvragen en besluiten worden daarnaast gepubliceerd op overheid.nl. 

Waarom staat de gemeente coffeeshops toe, stimuleer je dan niet juist het gebruik? 

Door de verkoop in coffeeshops te gedogen, kunnen recreatieve gebruikers softdrugs op een veilige plek kopen en gebruiken. In de coffeeshops kunnen zij ook informatie krijgen over verantwoord gebruik en is er controle op eventueel problematisch gebruik. Coffeeshops helpen daarnaast om te voorkomen dat softdrugsgebruikers via straathandelaren in aanraking komen met harddrugs. 

De gemeente doet toch ook mee met het wietexperiment? Kan deze uitbreiding dan zomaar? 

Ja, dat kan. De burgemeester beslist over het aantal coffeeshops dat in de gemeente wordt toegestaan. Dit staat los van het experiment. Wel moeten alle coffeeshops straks meedoen aan het experiment, dus ook de nieuwe coffeeshops.   

De burgemeester zegt in de media dat hij te weinig capaciteit voor handhaving heeft, hoe zorgt hij voor handhaving in mijn buurt? 

De ondernemer moet er zelf voor zorgen dat er geen overlast is. De ervaringen met de bestaande coffeeshops is dat de ondernemers dat ook doen. Pas als de ondernemer dat niet doet, is handhaving nodig. Er is capaciteit voor toezicht op de coffeeshops en zo nodig voor handhaving.

Waarom legaliseren we niet alle drugs? 

De gemeente beslist niet over legaliseren van drugs. Daar beslist de landelijke wetgever over. Het verkopen van softdrugs door coffeeshops wordt gedoogd. Tijdens het experiment mogen een aantal producenten softdrugs produceren. Aan het einde van het experiment wordt beslist hoe de productie en verkoop van softdrugs in Nederland het beste kan worden geregeld.