Veelgestelde vragen opvang kazerne

Tilburg gaat tijdelijk statushouders opvangen in een van de gebouwen van de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid. Het gaat om opvang van zo’n 200 tot 240 statushouders tot uiterlijk 1 november 2022. Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Voortgang ontwikkeling gebied Koning Willem II kazerne ?

Loopt de bouw vertraging op door deze tijdelijke huisvesting?

Zoals nu de inschatting is zal de opvang niet perse tot vertraging  leiden.

Heeft deze tijdelijke opvang gevolgen  voor de realisatie van het schoolgebouw van basisschool WillemsPoort, met name voor het  Kindcentrum  op het kazerneterrein?

De inschatting is, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de bouw van het Kindcentrum om logistiek via de noordzijde logistiek te ontsluiten en de benodigde kabels en leidingen te leggen t.b.v. de aansluiting. Dus de inschatting nu is vooral dat het wat anders zal lopen, maar voor de bouw van het kindcentrum  amper vertraging op zal leveren.

Onderscheid tussen de verschillende vormen van opvang COA

Crisisnoodopvang

Dit zijn locaties (sporthallen e.d.) die zijn aangewezen voor opvang van burgers bij  incidenten, rampen of crisis en nu worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen. 
Deze opvang is in beginsel bedoeld voor 72 uur, maar een gemeente kan aanbieden de crisisnoodopvang langer open te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en dagelijkse gang van zaken rond de crisisnoodopvang. Crisisnoodopvang locaties kunnen worden omgezet naar noodopvang mocht dat wenselijk zijn. (bron: COA/LOCC). 

Noodopvang

Dit zijn sobere opvanglocaties van het COA met veelal minder voorzieningen dan in de reguliere opvang (geen gelegenheid tot zelf koken, minder privacy, e.d.). Als het gaat om het aantal bewoners en de tijdsduur gaan we uit van maatwerk, afgestemd op de  omstandigheden. De invulling is dus flexibel. (bron: COA). 

Reguliere opvang

De meeste opvanglocaties van het COA zijn reguliere asielzoekerscentra (azc's). Er zijn  verschillende asielzoekerscentra verspreid over het land. In een opvangcentrum heeft de  asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Ook krijgt hij wekelijks leefgeld en sluiten we een ziektekostenverzekering voor hem af. De dagelijkse begeleiding is gericht op de fase van de asielprocedure  waar in hij zit. Op de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol), de  gezinslocaties –voor gezinnen met kinderen wiens asielverzoek is afgewezen - en vrijheidsbeperkende locaties –voor uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang op een azc -gelden andere voorzieningen. 

Tussenvoorziening

Een tussenvoorziening huisvest meerdere statushouders op een locatie. De statushouders worden uit de opvanglocaties van het COA naar woonruimte binnen de gemeente (of regio) geplaatst. De statushouders wachten in de tussenvoorziening nog steeds op een reguliere woning, maar verblijven niet meer in de COA opvang. De tussenvoorziening biedt een woonruimte waar statushouders tijdelijk kunnen verblijven in (de regio van) de gemeente waar zij aan zijn gekoppeld. Zij verblijven in of nabij de gemeente die ze hierna reguliere huisvesting biedt. Bewoners hebben vanaf het begin een duidelijk toekomstperspectief om door te stromen. De woningen worden korte tijd door statushouders bewoond maar kunnen ook langere tijd benut worden

Hoe ziet de dagbesteding op de locatie er uit?

In een tussenvoorziening krijgen statushouders zoveel mogelijk dezelfde rechten en voorzieningen als in een reguliere woning. Ze staan ingeschreven in de gemeentelijke
administratie en worden in de tussen -voorzieningen begeleid richting maatschappelijke participatie. Door aandacht voor de verdere inburgering en maatschappelijke (arbeidsmarkt)participatie is het verblijf in een tussenvoorziening ook van waarde voor de statushouder zelf.

Hoe is de gezondheidszorg geregeld?

Voor huisartsenzorg gaan de tijdelijke bewoners naar de GZA, een landelijke huisartsenpraktijk van Arts en Zorg. Daar werkt een huisarts samen met een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg en een praktijkassistent.

Financiën

Zijn er kosten voor de gemeente?

Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan de opvang. Leefgeld, zorgkosten, verzekeringen en kosten voor school zijn voor rekening van het COA. Daarnaast ontvangt de gemeente per persoon een bijdrage voor bijvoorbeeld ambtelijke ondersteuning.  Als blijkt dat de gemeente meer kosten maakt kan zij een beroep doen op aanvullende rijksmiddelen.

Krijgen de tijdelijke bewoners een uitkering van de gemeente?

Nee, de statushouders en evident kansrijke asielzoekers krijgen leefgeld van het COA zolang zij op de locatie verblijven. Inzet is dat statushouders scholing of betaald werk gaan doen. Daarvoor is zo nodig het re-integratie instrumentarium inzetbaar. Na uitplaatsing naar de gemeente van koppeling, kan zo nodig daar een uitkering worden aangevraagd.