Veelgestelde vragen over 'Dat kan ik beter'

Wat is 'Dat kan ik beter'?

Een nieuwe aanpak, waarbij Tilburgers de gemeente kunnen uitdagen als zij denken een gemeentelijke taak beter uit kunnen voeren dan nu gebeurt. De aanpak is geïnspireerd op het Engelse 'Right to challenge'.

Welke taken vallen binnen 'Dat kan ik beter'?

Gemeentelijke taken, dat wil zeggen taken waar de gemeente geld voor heeft opgenomen in de begroting (met uitzondering van taken die wettelijk alleen door de overheid mogen worden uitgevoerd, zoals paspoorten verstrekken of het werk van de hulpdiensten).

Waarom start Tilburg met 'Dat kan ik beter'?

Tilburg wil een participerende overheid zijn die aansluit bij de energie in de stad. 'Dat kan ik beter' is één van de manieren om dit te stimuleren. Met 'Dat kan ik beter' kunnen burgers meer regie krijgen op wat er in de stad gebeurt.

Wat hebben Tilburgers hier aan?

'Dat kan ik beter' geeft burgers regelruimte en organisatiekracht. Het geeft ze de kans om dingen te doen zoals zij denken dat het moet. En het vergroot de sociale samenhang als buurtgenoten samen iets oppakken.

Wie mag de gemeente uitdagen?

Inwoners van de gemeente Tilburg (het is een nieuwe aanpak in de stad, voor de stad, door de stad). Het mag daarbij ook gaan om combinaties van burgers, zelfstandigen zonder personeel, nieuwe collectieven en andere professionals. Bij eventuele initiatieven van buiten de gemeentegrenzen moet (extra goed) uitlegbaar zijn waarom het goed is voor Tilburg.

Hoe werkt het?

Wanneer u denkt, dat u een gemeentelijke taak beter uit kunt voeren dan nu gebeurt, dan kunt u mailen naar initiatieven@tilburg.nl of bellen met adviseur Lydia Schijven via 06 10962182. Zij bekijkt bij welke afdeling(en) van de gemeente uw plan past. Daarna volgt een gesprek met u en beoordeelt de gemeente uw plan. Het college neemt een besluit over of ze uw initiatief wil betalen. Zo ja, dan worden de afspraken vastgelegd in een contract. Eenvoudige initiatieven kunnen vaak snel worden beoordeeld. Complexe vraagstukken nemen langer in beslag. U wordt goed op de hoogte gehouden van de voortgang.

Wat gebeurt er met de huidige 'uitvoerders' van de taken?

Zolang het huidige contract loopt gebeurt er niets. Na afloop van de contractperiode kan de gemeente besluiten om de taak over te dragen aan de nieuwe initiatiefnemers. Dan hoeft de huidige uitvoerder de taak niet meer uit te voeren. De huidige uitvoerder (een onderdeel van de gemeente of een gesubsidieerde instelling) krijgt hiervoor dus geen geld meer. In de besluitvorming moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.

Zijn er al voorbeelden?

Ja. Ondernemers, schippers en omwonenden van de Piushaven nemen het beheer van de Piushaven over. Ze hebben de Stichting Havenmeester Piushaven opgericht. Deze stichting krijgt subsidie van de gemeente om een fulltime havenmeester aan te stellen.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit?

Voor veel gemeentelijke taken heeft de gemeente kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden in het voortraject met initiatiefnemers afgesproken. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken kwaliteit.

Wie loopt het risico als het fout gaat?

Dat wordt per initiatief zorgvuldig bekeken en afgesproken. Het is onderdeel van de besluitvorming.

Waar moet het plan aan voldoen?

In uw plan moet u in ieder geval aangeven welke taak u denkt beter uit te kunnen voeren, hoe en waarom u denkt deze taak beter uit te kunnen voeren en welke kosten daar aan verbonden zouden zijn. Het aanbod moet beter zijn dan het huidige en langere tijd kunnen worden uitgevoerd (de officiële criteria in de collegenota zijn: beter, duurzaam en exploitabel). Verder letten we onder meer op draagvlak en (maatschappelijk) rendement. Het college moet immers kunnen uitleggen waarom ze wel of niet kiest voor uw plan.

Wanneer moet ik mijn plan indienen?

Dat kan in principe het hele jaar door, maar het meest efficiënt is om rekening te houden met de einddatum van lopende contracten. Als u een taak van een gemeente over wilt nemen, dan zoeken we graag voor u uit wanneer contracten aflopen.

Hoeveel geld besteedt de gemeente aan welke taken?

Dat staat onder andere in de programmabegroting, subsidiebundel en subsidiecontracten. Als een initiatiefnemer interesse toont voor de uitvoering van een (deel)taak, zet de gemeente de beschikbare financiën op een rij. Duidelijk is dat de uitvoering van de (deel)taak niet meer mag kosten dan het nu kost.

Waar kan ik informatie krijgen?

Mail naar initiatieven@tilburg.nl. Of bel adviseur Lydia Schijven via 06 10962182.

Ontevreden over de huidige situatie?

Ik heb geen plan, maar ben wel ontevreden over de huidige uitvoering van een taak de gemeente, wat kan ik doen?

U kunt een klacht of bezwaar indienen.