U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Fonds 'Fons Tilburg'

Fons Tilburg (geen subsidie)

De gemeente streeft ernaar dat bedrijven en vastgoedeigenaren in Tilburg voldoende en up-to-date bedrijfsgebouwen tot hun beschikking hebben en kunnen vinden op de Tilburgse bedrijventerreinen. Dit versterkt de toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt het bij aan efficiënt ingerichte en toekomstbestendige bedrijventerreinen en het behoud van werkgelegenheid in Tilburg.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de gemeente Tilburg hebben samen Fons Tilburg opgericht. Fons Tilburg bevat 7,5 miljoen euro. Met dit geld willen de BOM en de gemeente bijvoorbeeld door geldleningen of garantstellingen participeren in plannen van ondernemers die hun bedrijfsgebouwen up-to-date moeten en willen maken, maar het laatste deel net niet gefinancierd kunnen krijgen.
Fons Tilburg onderhoudt zichzelf, dat betekent dat geïnvesteerde gelden na verloop van tijd weer moeten terugvloeien in het fonds, zodat ze vervolgens in andere projecten opnieuw kunnen worden ingezet.

Uitgangspunten en criteria

 • Inzet van Fons Tilburg heeft betrekking op het behoud van de bedrijvenfunctie en moet mede een publiek/maatschappelijk belang dienen
 • Uitgangspunt is de herstructurering van private ruimten; Fons Tilburg kan bijdragen aan ingrepen in de openbare ruimte, mits dit leidt tot aantoonbare waardestijging van de private ruimte en eigenaren van aangrenzende percelen daadwerkelijk mede investeren
 • Duidelijk aanwezig en aanwijsbaar publiek/maatschappelijk belang (breed uit te leggen)
 • De initiatiefnemers voor een herstructureringsproject verzorgen een businesscase / totaalplaatje op basis waarvan BOM en gemeente kunnen beslissen over participatie met Fons Tilburg.

Criteria

 • Projecten met een groot kaveloppervlak hebben prioriteit. Het beoogde vliegwieleffect komt sneller tot stand wanneer de herstructurering zichtbaar en substantieel is
 • Projecten met een kortere doorlooptijd dan wel projecten die in de voorbereidingsfase al in een ver(der) gevorderd stadium verkeren of zelfs (zo goed als) klaar om uit te voeren zijn, hebben de voorkeur
 • Projecten die snel kunnen starten en/of met een kortere doorlooptijd bevorderen immers het sneller terugvloeien van het geïnvesteerde geld naar Fons Tilburg
 • Projecten die zich op initiatief van reeds gevestigde bedrijven of (hun) vertegenwoordigende organisaties aandienen en waarbij private partijen op financieel en organisatorisch vlak het voortouw nemen, verdienen de voorkeur. Gemeente en BOM nemen tijdens de planvorming van de mogelijk herstructureringsprojecten die op deze wijze 'binnenkomen' een actieve rol in om de kwaliteit van de herstructurering te bevorderen en te borgen
 • Inzet van Fons Tilburg gebeurt niet om slecht beheer en onderhoud te compenseren of te belonen
 • Fons Tilburg is geen bodemsaneringsfonds
 • Fons Tilburg verstrekt geen subsidies.

Beschikbaar budget

 • Het totale budget omvat 7,5 miljoen euro
 • Per project is maximaal 2,5 miljoen euro beschikbaar. De ondergrens voor een participatie ligt op 200.000 euro. De Fons-participatie dient een significante multiplier te hebben, wat wil zeggen dat tegenover elke euro Fons-participatie tenminste meerdere euro's aan private investeringen staan
 • Een Fons-participatie duurt maximaal 5 jaar
 • De door het fonds geïnvesteerde gelden vloeien na de afgesproken looptijd van de participatie met een positief of negatief rendement weer terug in het Fons Tilburg zodat ze weer beschikbaar komen voor andere projecten
 • Het opzetten van de businesscase en het uitvoeren van het herstructureringsproject moet zowel procesmatig als financieel in belangrijke mate door de betrokken private partij(en) worden gedaan. De Fons-participatie moet het laatste zetje geven.

Wet- en regelgeving

Een participatie van Fons Tilburg moet voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent staatssteun.
In geval van een geldlening of garantstelling is instemming van de gemeenteraad nodig.

Meer informatie

Hebt u plannen om uw bedrijfslocatie te moderniseren en krijgt u dit zelf niet helemaal gefinancierd? Kijk dan voor meer informatie op www.fonstilburg.nl of neem contact op met de heer Jody Broeders van de afdeling Economie en Arbeidsmarkt via telefoonnummer 013 - 542 99 17 of via e-mail jody.broeders@tilburg.nl  of met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij via telefoonnummer
088 - 83 11 120 of e-mail info@bom.nl.