Subsidie Makersfonds PLUS

Het Makersfonds PLUS is een subsidieregeling voor makers. Met deze subsidie willen we makers perspectief bieden voor de periode tijdens en ná corona. U kunt een aanvraag indienen voor de periode juni 2020 tot en met juni 2021. Vanaf 22 maart 2021 om 12:00 uur kunt u de subsidie aanvragen. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. U kunt maximaal €7.500,- aanvragen. De aanvraagknop vindt u onderaan deze pagina.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het Makersfonds PLUS zijn:

 • De subsidie is gericht op het bieden van perspectief aan makers en compensatie van aantoonbare (gemaakte) financiële kosten.
 • De subsidie draagt bij aan het in stand houden van het culturele veld in Tilburg.
 • De subsidie kan met terugwerkende kracht tot uiterlijk juni 2020 worden aangevraagd. 
 • De kosten die u heeft gemaakt of de investeringen die u heeft gedaan zijn rechtstreeks gerelateerd aan de gevolgen van de coronacrisis. Denk aan de afgelasting van een voorstelling, het sluiten/aanpassen van uw presentatieruimte of uw huur die doorloopt zonder dat u inkomsten heeft door de crisis.
 • De subsidie is bestemd voor professionele, individuele makers.
 • Uw beroep is professioneel maker. Dit moet blijken uit uw activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Moment van binnenkomst is het moment dat u de aanvraag digitaal (en helemaal volledig) indient.
 • Het subsidieplafond voor het Makersfonds PLUS is in totaal € 750.000,-.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw thuisbasis als individuele maker is Tilburg.
 • U bent professioneel maker.
 • U kunt de subsidie over de periode juni 2020 tot en met juni 2021 één keer aanvragen.

Wat moet u opnemen in de aanvraag?

De subsidieaanvraag moet u digitaal doen. Op 22 maart 2021 om 12:00 ziet u op deze pagina de oranje knop 'Aanvragen subsidie Makersfonds PLUS'. Via deze knop komt u bij het aanvraagformulier. U kunt inloggen mét of zonder DigiD. In het aanvraagformulier moet u het volgende invullen/aanleveren:

 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • U moet een recente kopie van een bankafschrift (in pdf) toevoegen. Hierop moeten in ieder geval uw naam en rekeningnummer duidelijk te zien zijn;
 • U moet ook een financieel overzicht (in pdf) aanleveren. Hiervoor moet u gebruik maken van een excel-format: Format financieel overzicht Makersfonds PLUS. In het format beschrijft u de aantoonbare (extra) kosten u maakt/heeft gemaakt als direct gevolg van corona of kosten die u heeft gemaakt om uw kunstenaarspraktijk in stand te houden. Denk aan de huur van uw atelierruimte, aanschaf materiaal etc. Deze kosten beoordelen wij op redelijkheid en aannemelijkheid. Let op: u moet het ingevulde format aanleveren als pdf-bestand.

Criteria

Dit zijn de criteria op basis waarvan wij u aanvraag beoordelen:

 • De redelijkheid en aannemelijkheid van de (extra) kosten die u heeft opgevoerd in het financieel overzicht;
 • Uit uw financieel overzicht blijkt dat de kosten die u heeft gemaakt of de investering die u heeft gedaan rechtstreeks gerelateerd zijn aan de gevolgen van de coronacrisis;
 • U krijgt door de eenmalige, financiële impuls meer perspectief gedurende en/of aansluitend op de coronacrisis;
 • De subsidie die u aanvraagt is proportioneel in relatie tot de aangetoonde kosten/investeringen;
 • Blijkend uit activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in 2019 kunt u aantonen dat uw beroep professioneel maker is. 

Procedure

De procedure verloopt als volgt:

 • U dient de aanvraag via het digitale aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend dan via het digitaal aanvraagformulier worden geweigerd.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst telt het moment dat de aanvraag volledig is ingediend.
 • Als er aanvullende informatie nodig is, bellen of mailen wij u.
 • Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk per e-mail of mondeling uitsluitsel te geven over al dan niet honorering van uw aanvraag.
 • Hierna volgt zo spoedig mogelijk het officiële schriftelijke besluit over de aanvraag.
 • Aan dit besluit kunnen verplichtingen verbonden worden.

Subsidie Makersfonds PLUS
Aanvragen

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in totaal € 750.000,- beschikbaar. Dit is het zogeheten subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Wet- en regelgeving

Het Makersfonds PLUS is een subsidieregeling zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Tilburg. De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van den Einden van de afdeling Sociaal, bereikbaar via telefoonnummer 06-25766363 of per e-mail via bram.van.den.einden@tilburg.nl