Subsidie coronasteun kwetsbare inwoners

De gemeente wil participatie en sociale ontmoeting van Tilburgse kwetsbare inwoners stimuleren. Individuele aanvragers en collectieven die hun thuisbasis hebben in de gemeente Tilburg kunnen vanaf 21 juli 2021 een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare inwoners. Het gaat dan om Tilburgers die zijn getroffen door de effecten van corona. Denk aan onze ouderen, mensen die eenzaamheid ervaren en mensen met een beperking. De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van deze Tilburgers en het mogelijk maken van (meer) sociale ontmoetingen.

Criteria

Organisaties die voldoen aan onderstaande criteria, kunnen deze subsidie aanvragen:

 • U organiseert activiteiten specifiek voor kwetsbare inwoners die zijn getroffen door effecten van corona, onder wie ouderen, mensen die eenzaamheid ervaren en mensen met een beperking.
 • Uw activiteiten spelen in op problematiek die ontstaan of verergerd is door corona door ondersteuning en/of ontmoeting te organiseren. U weet dit overtuigend te onderbouwen.
 • U streeft naar samenwerking met relevante partijen in de stad.
 • Uw activiteiten houden rekening met het feit dat deelnemers een beperkte zelfredzaamheid op alle leefgebieden (kunnen) hebben.
 • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal te bereiken inwoners.
 • De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van een jubileum, consumpties, onvoorziene kosten of activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter.
 • De aanvraag bedraagt maximaal € 7.500,-.
 • Aanvragen worden afgewezen als het beschikbare budget op is.

Voorwaarden

 • Alleen individuele aanvragers en collectieven die hun thuisbasis hebben in de gemeente Tilburg komen voor subsidie in aanmerking. Een individuele aanvrager of collectief kan maximaal één keer een subsidie ontvangen uit deze regeling.
 • In de aanvraag moet u de activiteit die u wilt organiseren beschrijven en aangeven wat de kosten zijn. U moet bij het ingevulde aanvraagformulier ook een begroting toevoegen.
 • De activiteit wordt binnen 12 maanden na verlening van de subsidie afgerond. Een verzoek tot verlenging kan door de subsidieontvanger gemotiveerd worden ingediend bij het college uiterlijk vier weken voor de datum van het verstrijken van de termijn.
 • Binnen 13 weken na afloop van de activiteit dient u een verslag in van de activiteit om aan te tonen dat de activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan het hele jaar door.  Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier naar: subsidies@tilburg.nl. Vergeet ook de begroting niet mee te sturen. Vervolgens beslist het college binnen 13 weken of uw aanvraag wordt gehonoreerd. De aanvragen worden getoetst aan genoemde voorwaarden en criteria.

Vindt uw activiteit plaats in de openbare ruimte zoals straat, plein of park? Dan heeft u een meldingsplicht of u moet een vergunning aanvragen via vergunningen@tilburg.nl.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag tot het beschikbare budget op is. De verlening en vaststelling van de subsidie vindt gelijktijdig plaats.

Beschikbaar budget

U kunt maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. De gemeente heeft in totaal € 80.000,- gereserveerd voor de subsidie. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u vragen over (de status van) uw aanvraag? Bel dan 06 - 461 462 62 (Jolien Gaudelius) of stuur een e-mail naar subsidies@tilburg.nl.