Subsidie Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024

In Tilburg is een aantal kunstenaarsinitiatieven actief. Om de vier jaar bekijken we welke initiatieven we willen ondersteunen met een jaarlijkse subsidie voor vier jaar. Hiermee bieden we gedurende een langere periode zekerheid aan de kunstenaarsinitiatieven. Onder een kunstenaarsinitiatief verstaan wij 'elk initiatief dat voor en/of door kunstenaars wordt genomen'.  Met deze subsidie levert de gemeente Tilburg een bijdrage aan de exploitatiekosten. De gemeente financiert dus niet de totale exploitatie van een kunstenaarsinitiatief. De aanvraagtermijn is op 8 november 2020 verstreken. U kunt de subsidie dus niet meer aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten kunstenaarsinitiatieven:

 • gevestigd zijn in de gemeente Tilburg;
 • professioneel zijn (de subsidie is dus niet bedoeld voor initiatieven op het gebied van de amateurkunst);
 • geen winst nastreven.

Criteria

We beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende criteria:

 • artistieke kwaliteit;
 • zakelijke kwaliteit: het tonen van cultureel ondernemerschap, door het verwerven: van eigen inkomsten, een ondernemingsplan, financieel goed de zaken op orde hebben en voldoende zichtbaar zijn;
 • bijdragen aan de speerpunten in het cultuurbeleid van de gemeente Tilburg;
 • plusfactoren zoals hieronder benoemd.

Beleidsdoelstellingen

 • Zichtbaarheid: het promoten van onze stad, bijvoorbeeld door zichtbaarheid van Tilburgs talent (inter)nationaal, het trekken van publiek van buiten de regio of door positieve media aandacht;
 • Verbindingen: samenwerken met makers, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven;
 • Talentontwikkeling: kansen bieden aan jonge makers, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij activiteiten of door het bieden van faciliteiten of educatie;
 • Bevorderen van cultuureducatie en cultuurparticipatie; publieksbereik;

Plusfactoren

Een kunstenaarsinitiatief kan prioriteit krijgen in relatie tot andere initiatieven door bij te dragen aan de volgende speerpunten:

 • Het tonen van een duidelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld in publieksbereik, artistieke kwaliteit, netwerken of ondernemerschap (in de afgelopen periode, maar ook in gestelde doelen voor de toekomst);
 • Uniek zijn voor Tilburg, dus iets toevoegen aan het bestaande aanbod.

Hoogte subsidie en aanvragen subsidie

U kunt maximaal  € 25.000,- per jaar aanvragen. 

Aanvragen moeten worden ingediend via het digitaal aanvraagformulier. De aanvraagtermijn is verstreken, dus u kunt het formulier niet meer gebruiken. 

Let op! U dient twee documenten aan het formulier toe te voegen:

 1. een plan van aanpak waarin u in maximaal 8.000 woorden toelicht wat uw initiatief inhoudt. Het bestandsformaat dient PDF te zijn. Het plan van aanpak moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Korte typering van uw organisatie: missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten.
  • Een beschrijving van uw artistieke visie.
  • Informatie over de omvang en samenstelling van uw publiek/doelgroep, uw ambities op dit vlak en de manier waarop u uw publiek/doelgroep bereikt.
  • Uw plannen voor de komende vier jaar en de maatregelen die u neemt om deze bestuurlijk, organisatorisch en financieel te waarborgen.
  • Informatie over uw activiteiten in de afgelopen periode en de ontwikkeling die u heeft doorgemaakt (bijvoorbeeld in publieksbereik, artistieke kwaliteit, netwerken of ondernemerschap). 
  • Een toelichting op hoe u uw plannen aansluiten bij de beleidsdoelstellingen (speerpunten) zoals verwoord in het Cultuurplan Tilburg 2021-2024.
  • Een omschrijving van wat u toevoegt aan het culturele aanbod in Tilburg.
  • Een beschrijving hoe uw organisatie zich verhoudt tot de Governance Code Cultuur,  de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit.
 2. Een vierjarige (2021-2024) begroting (PDF) waarin de gevraagde subsidie staat opgenomen. U dient hiervoor een begrotingsformat te gebruiken. Download het begrotingsformat >

Totaal beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 212.000,- prijspeil 2020 (onder voorbehoud van jaarlijkse goedkeuring van de programma begroting door de raad voor de jaren 2021-2024). 

Wet- en regelgeving

Dit is een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bram van den Einden van de afdeling Sociaal: 06-25766363 of bram.van.den.einden@tilburg.nl.