Toelichting aanvraag studenten evenementensubsidie 2020

In deze toelichting leest u waar uw evenement aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor studenten evenementensubsidie 2020.

Achtergrond

Studentenevenementen zijn belangrijk voor Tilburg. Ze zorgen voor levendigheid in de stad. En ze positioneren Tilburg als kennis- en studentenstad. De gemeente Tilburg kiest ervoor om vooral evenementen te ondersteunen die bijdragen aan een positieve profilering van Tilburg als studentenstad.

Wat is een studentenevenement?

Een studentenevenement is een evenement dat Tilburg positioneert als kennis- en studentenstad. Een evenement is een bijzondere, georganiseerde activiteit van beperkte duur, eenmalig of jaarlijks terugkerend, openbaar toegankelijk, (gedeeltelijk) in de openbare ruimte en gericht op een relatief groot publiek. Ook een festival valt onder de definitie van een evenement.

Kan ik subsidie aanvragen?

De gemeentelijke subsidie voor studentenevenementen is voor organisatoren van studentenevenementen in de gemeente Tilburg. De evenementen vinden plaats in de gemeente Tilburg in het jaar 2020. Evenementen die starten in 2020 en doorlopen in (het 1e kwartaal van) 2021 kunnen een aanvraag indienen voor het gehele evenement. Voor evenementen die starten in 2019 kan geen subsidie worden aangevraagd. De subsidieadviescommissie voor studentenevenementen komt een keer per jaar bij elkaar en wordt gevormd door afvaardigingen van de gemeente Tilburg, de Studentenraad Tilburg en de Stichting Citymarketing Tilburg.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag voor Evenementensubsidie moet je het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen volledig en naar waarheid invullen en de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen.

Hoe en wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Evenementensubsidie kun je uitsluitend digitaal aanvragen via de pagina subsidies. Verplicht onderdeel van de aanvraag is bijlage 1: marketingplan en bijlage 2: begroting. Gebruik hiervoor het format van de gemeente Tilburg. Andere begrotingen worden niet geaccepteerd. Indien je aanvraagt met e-herkenning kun je de aanvraag terugzien bij mijn gemeente.

Aanvragen kan in de periode van vrijdag 1 november  t/m dinsdag 3 december 2019.  Organiseer je in 2020 meerdere evenementen waarvoor je subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder evenement een apart aanvraagformulier.

Subsidieaanvragen die na 3 december 2019 binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

De subsidieadviescommissie voor studentenevenementen komt een keer per jaar bij elkaar om de subsidieaanvragen te beoordelen. Om die reden is het niet mogelijk om na 3 december subsidie aan te vragen. Het is voor nieuwe evenementen nog wel mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor de marketing van het evenement bij de Stichting Citymarketing Tilburg. Deze aanvragen zullen altijd via de Studentenraad Tilburg lopen.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Jouw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie. Hierin hebben de gemeente, de Stichting Citymarketing en de Studentenraad zitting. Hierbij wordt gekeken naar:

  1. In hoeverre voldoet jouw evenement aan de criteria voor subsidie voor studentenevenementen?*
  2. In hoeverre zitten er in jouw marketingplan elementen die Tilburg op een tegendraadse, humoristische, sociale, daadkrachtige, experimentele en/of rauwe manier landelijk kunnen profileren als kennis- en studentenstad?

*Beoordelingscriteria:

  • Het evenement dient aantoonbaar bij te dragen aan de positionering van Tilburg als studentenstad en dient in Tilburg plaats te vinden.
  • Het evenement dient aanwijsbaar het eigen verenigingsbelang en de eigen verenigingsinteresse te overstijgen en een breder publiek te bereiken dan enkel leden van de vereniging. Vakcongressen, studiedagen en -reizen, etc.komen om die reden niet in aanmerking.
  • In het marketingplan staan de kernwaarden en persoonlijkheidswaarden van citymarketing centraal en wordt landelijke aandacht beoogd.
  • Het evenement dient aantoonbaar duurzaamheid na te streven, bijvoorbeeld door het evenement energieneutraal te houden, door het gebruik van producten uit de regio Tilburg, het betrekken van een maatschappelijke instelling/goed doel.
  • Een gedegen overdracht naar een volgend evenement met o.a. overdrachtsdocumenten.
  • Er dient een goede verhouding te zijn tussen de gemeentelijke subsidie en andere inkomstenbronnen.

We streven naar een gezond en gelukkig Tilburg. Dit betekent ook dat we kritisch zijn op evenementen waar veel alcohol wordt geschonken.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot en met dinsdag 3 december 2019 kun je jouw subsidieaanvraag insturen. In december 2019 en januari 2020 beoordelen wij de subsidieaanvragen. Mogelijk ontvang je in deze periode een verzoek om jouw aanvraag toe te lichten. Begin februari 2020 neemt het college een besluit over de aanvragen. Half februari 2020 ontvang je van ons bericht over het besluit van het college.

Welke richtlijnen en voorwaarden gelden er bij een subsidie?

Op subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing. Ga voor de volledige tekst van de verordening en richtlijnen naar de pagina subsidies.

Het college kan bij het toekennen van subsidie besluiten aanvullende voorwaarden op te nemen. Als dit voor jouw evenement geldt informeren wij je hier over middels de beschikking.

Hoe zit het met de vergunning voor mijn evenement?

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning verplicht. Zowel voor evenementen die buiten als binnen plaatsvinden. De evenementenvergunning moet je uiterlijk 12 weken vóór de start van uw evenement aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Als je subsidie aanvraagt (en mogelijk toegekend krijgt) voor jouw evenement geeft dat niet automatisch recht op een vergunning. Omgekeerd kan aan een afgegeven vergunning ook geen recht op subsidie worden ontleend. Meer informatie over de evenementenvergunning staat op de pagina evenementen.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb?

Voor vragen of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@studentenraadtilburg.nl.