Toelichting Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021

In deze toelichting leest u waar uw evenement aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021.

De Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021 is een subsidieregeling en werkt als snel-loket voor organisatoren. Het doel is om (kleine) evenementen in Tilburg, tijdens Tilburg Vakantiestad, te faciliteren die bijdragen aan de levendigheid, saamhorigheid en economische spin-off, zodra deze weer zijn toegestaan.

Uitgangspunten

De subsidie is voor evenementen die tijdens Tilburg Vakantiestad plaatsvinden in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg, in de periode van 30 juni tot en met 31 oktober 2021. De evenementen passen binnen de categorieën Kennisgevingsevenement of A-Evenement. Het evenement past binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Uitgebreide informatie staat in de nota Prettig Geregeld. Kort samengevat:

Een Kennisgevingsevenement (bijvoorbeeld rommelmarkt met maximaal 10 kramen en zonder aanbod van eet- en drinkwaren, garagesale, buurtfeest, straatspeeldag - zonder afsluiting doorgaande wegen) moet u uiterlijk 6 weken voor aanvang melden bij de gemeente. Een vergunning aanvragen is niet nodig. De organisator moet zich houden aan de voorwaar­den en voorschriften in de APV. Het zijn kleine activiteiten in de openbare ruimte met de volgende voorwaarden:

 • het is een evenement in de openlucht
 • maximaal 300 bezoekers en deelnemers
 • geen alcohol geschonken bedrijfsmatig
 • geen tijdelijke ruimte waar 150 personen (of meer) gelijktijdig in aanwezig zijn (bezoek de pagina Gebruiksmelding brandveiligheid voor meer informatie en uitzonderingen)
 • geen doorgaande wegen afgesloten
 • activiteit vindt plaats tussen 8.00 - 24.00 uur (voor zon- en feestdagen geldt een begintijd van niet eerder dan 13.00 uur, vanwege de Zondagswet)
 • indien u muziek ten gehore brengt, mag het geluidsniveau niet meer bedragen dan 70 dB(A) gemeten op 2 meter afstand van de dichtstbij zijnde gevels van woningen en tot maximaal 22.00 uur
 • van 22.00 tot 24.00 uur geldt een geluidsnorm van 50 dB(A).
 • geen extra politiecapaciteit nodig.

Voor een A-Evenement vraagt u een vergunning aan, uiterlijk 12 weken voor het evenement plaatsvindt. A-Evenementen zijn reguliere kleinschalige evenementen met praktisch geen risico’s waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer diensten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) niet noodzakelijk worden geacht. Er is beperkte advisering van specialisten/hulpdiensten nodig (bijvoorbeeld sportevenement, jaarmarkt, akoestische muziekvoorstelling, rommelmarkt met meer dan 10 kramen).

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

Ondernemers en organisatoren die gevestigd zijn in de gemeente Tilburg komen voor de subsidie Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021 in aanmerking.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen hanteren we de volgende criteria:

 • het evenement vindt plaats in de periode van 30 juni tot en met 31 oktober 2021
 • is openbaar toegankelijk en vindt plaats in de openbare ruimte in Tilburg
 • terrassen hoeven er niet voor te wijken
 • betreft een kennisgevingsevenement of A-evenement (zie Prettig Geregeld)
 • draagt bij aan de lokale economie (een ondernemersvereniging of groep ondernemers, van minstens vijf ondernemingen uit de gemeente Tilburg, is positief over het initiatief)
 • zorgt voor levendigheid en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Tilburg
 • is goed georganiseerd (goede begroting, voldoet aan eisen zoals opgesteld in Prettig Geregeld)
 • de aangevraagde subsidie is maximaal 50% van de aangetoonde kosten.

Maximaal aan te vragen bedrag

Met deze subsidie levert de gemeente Tilburg een bijdrage aan het evenement. De maximale gemeentelijke subsidie per evenement bedraagt € 3.000,-.

Voorwaarden en procedure

 • De Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021 wordt opengesteld op maandag 28 juni om 10.00 uur.
 • De aanvraag dient u digitaal in via een webformulier op de pagina subsidies.
 • Bijlagen stuurt u mee bij de aanvraag (uploaden tijdens het invullen van het formulier). U kunt de bijlagen ook later uploaden via mijn gemeente (gebruik van eHerkenning verplicht) of mailen naar evenementensubsidie@tilburg.nl.
 • Een aanvrager kan maximaal één keer subsidie ontvangen via de Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021.
 • Als hij/zij reeds subsidie heeft ontvangen van de gemeente Tilburg voor het betreffende evenement, dan heeft u geen recht op subsidie uit de Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021.
 • Aanvragen worden op basis van de in de regeling omschreven criteria beoordeeld.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en gehonoreerd, mits zij voldoen aan de criteria, tot het subsidieplafond is bereikt. Als moment van binnenkomst telt het moment dat het webformulier in ingestuurd.  
 • De aanvraag wordt gedaan middels een webformulier waarbij de volgende informatie wordt ingevuld:
  • bedrijfs- en/of persoonsgegevens
  • indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), dan wordt een uittreksel van de Kamer van Koophandel meegestuurd
  • bankgegevens
  • een recente kopie van een bankafschrift of bankpas (in pdf) waar in de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn wordt meegestuurd
  • gegevens evenement
  • beschrijving evenement
  • beschrijving bijdragen aan lokale economie, levendigheid en aantrekkelijkheid van Tilburg
  • beschrijving duurzame oplossingen en toegankelijkheid
  • projectbegroting en dekkingsplan.
 • De indiener krijgt zo spoedig mogelijk per e-mail of mondeling uitsluitsel over al dan niet honorering van de aanvraag.
 • Hierna volgt zo spoedig mogelijk het officiële schriftelijke besluit over de aanvraag.
 • Aan dit besluit kunnen verplichtingen verbonden worden.
 • Organisatoren dienen na het evenement de subsidie te verantwoorden met een meldingsplicht (via een webformulier op de website van de gemeente Tilburg).

Totaal beschikbare budget

Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling kleine evenementen bedraagt € 64.000,-.

Wet- en regelgeving

Dit betreft een subsidieregeling zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de regelgeving Algemene Subsidieverordening Tilburg. De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.