Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en/of bijstandsuitkering sneller en makkelijker aan het werk gaan (participeren). Deze wet is op 1 januari 2015 ingegaan.

Wat houdt de Participatiewet in?

Er is één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. De Wet werk en bijstand (Wwb) is opgegaan in de Participatiewet en de instroom in de Wet sociale Werkvoorziening (WSW) bestaat niet meer sinds 1 januari 2015. Jonggehandicapten die nog geen Wajonguitkering hebben en (gedeeltelijk) kunnen werken, vallen vanaf 2015 ook onder de Participatiewet.

Wat betekent de Participatiewet voor de bijstandsuitkering?

In de Participatiewet staan een aantal nieuwe maatregelen en voorzieningen. Dit zijn onder andere de tegenprestatie, strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen en de kostendelersnorm. Open het informatieblad onderaan deze pagina, voor meer informatie.

Vanaf 1 januari is er één norm bedrag, waarbij rekening gehouden wordt met het delen van kosten met meerderjarige inwonenden. Dit is de kostendelersnorm. Vraagt u na 1 januari 2015 een bijstandsuitkering aan dan krijgt u de kostendelersnorm. Had u op 31 december 2014 al een uitkering? Dan heeft u een overgangsrecht. Dit betekent dat een eventuele verlaging van de uitkering pas ingaat per 1 juli 2015. Als er voor u iets verandert, ontvangt u hierover tijdig meer informatie van de gemeente.

De afdeling Werk & Inkomen maakt onderscheid in werkzoekenden die direct aan de slag kunnen, tijdelijk wat ondersteuning nodig hebben en mensen die langere tijd ondersteuning nodig hebben. Bij de aanvraag van een uitkering geldt eerst een inspanningsperiode van 28 dagen. Dat betekent dat de aanvrager er alles aan doet om werk of een opleiding te vinden. Pas na 28 dagen wordt bepaald of er recht is op een bijstandsuitkering. Blijkt uit het onderzoek dat u recht heeft op een uitkering, dan ontvangt u deze vanaf het moment dat u de bijstandsuitkering heeft aangevraagd.

Wat betekent de Participatiewet voor jonggehandicapten?

Wie in 2015 een Wajong aanvraag indient en (gedeeltelijk) kan werken, valt onder de Participatiewet. Dat betekent dat de gemeente u helpt bij het vinden van werk of passende vervolgopleiding. Dit begint vaak in het laatste schooljaar. De gemeente werkt hierbij samen met scholen, de jongere en zijn of haar ouders. Met de samenwerking willen we er voor zorgen dat een jongere in zijn laatste schooljaar direct naar werk of een vervolgopleiding wordt begeleid. wilt u meer weten over de begeleiding? Neem dan contact op met de maatschappelijke werker/jobcoach van de school. Via hen kunt u ook bij een medeweker van de gemeente terecht komen.

Wie blijvend en volledig niet kan werken, heeft ook in 2015 mogelijk nog recht op de Wajonguitkering van het UWV. Had u in 2014 een Wajong-uitkering, dan behoudt u de uitkering en blijft u bij het UWV. Zij gaan geleidelijk alle mensen met een arbeidshandicap opnieuw keuren. Wie volgens UWV (gedeeltelijk) kan werken, krijgt vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (nu is dat 75%). Dit is het overgangsrecht. Mensen die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn behouden de uitkering van 75%.

Moet ik vrijwilligerswerk gaan doen als ik een uitkering ontvang?

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen te helpen aan een betaalde baan. Als dat (nog) niet kan, verwacht de overheid dat u een maatschappelijke tegenprestatie levert. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook dat u er alles aan doet om snel weer aan de slag te kunnen gaan. We kijken samen met u naar een passende tegenprestatie. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Beschut werk

Vanaf 1 januari 2017 biedt de gemeente Tilburg de voorziening beschut werk aan.
U komt in aanmerking voor beschut werk als:

  • U een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft.  U heeft meer begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.
  • U alleen kunt werken in een beschutte omgeving, onder aangepaste omstandigheden.
  • U inwoner van de gemeente Tilburg bent die niet zonder intensieve begeleiding kan werken en die graag aan de slag wil.

Bij beschut werk start u altijd met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

U vraagt beschut werk aan bij het UWV door het formulier "aanvragen beoordeling arbeidsvermogen" in te dienen. De afhandeling van uw aanvraag kan 8 weken duren.

  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd gaat u naar de gemeente om te bespreken welk werk bij u past. De gemeente kijkt samen met u wat u nodig heeft aan begeleiding en aanpassingen.
  • De gemeente gaat op zoek naar een geschikte werkplek voor u en u krijgt een arbeidsovereenkomst.
  • De gemeente Tilburg werkt niet met een wachtlijst.
  • De Diamant-groep biedt de werkplekken en organiseert de begeleiding.

Tilburgs Alternatief

Voor de mensen die niet in aanmerking (willen) komen voor beschut werk maar wel intensieve begeleiding nodig hebben, biedt de gemeente daarnaast het Tilburgs Alternatief.

Dit traject is ook voor  mensen die intensieve begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van werk.

  • U doet werkervaring op en leert nieuwe vaardigheden, in een veilige werkomgeving
  • U ontvangt geen arbeidsovereenkomst, maar is op basis van vrijwilligerswerk
  • Met partners in de stad worden plekken gecreëerd waar u vanuit de doelgroep werkt of een betekenisvolle dagbesteding krijgt.

Komen er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente en UWV maken samen met werkgevers afspraken over deze banen en bemiddelen tussen de werkgever en werknemer. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Landelijk gaat het om 125.000 extra werkplekken tot en met 2026. Kijk voor meer informatie op Werkgeversservicepunt Werkhart.

Wat is het regionale werkbedrijf?

Er zijn 35 regionale werkbedrijven in Nederland. Het werkbedrijf vormt de schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de afgesproken 125.000 extra banen in het kader van de Banenafspraak. In het werkbedrijf werken gemeenten, UWV en partners samen. In Tilburg is het Werkgeversservicepunt Werkhart, het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Midden-Brabant. Hierin werken samen de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Waalwijk, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg, Baanbrekers, Diamantgroep, WSD en UWV. Kijk voor meer informatie op Werkgeversservicepunt Werkhart.