Kwaliteitseisen zorgaanbieder pgb

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) gelden er kwaliteitseisen voor de zorgverleners. Die kwaliteitseisen zijn er om ervoor te zorgen dat u goede zorg krijgt. Zodat uw zorgverlener u ook echt kan helpen met het halen van uw zorgdoelen. 

Professionele of informele zorgaanbieders

U mag met een pgb zelf kiezen wie u inhuurt voor de ondersteuning die u nodig heeft. Uw zorgverlener moet wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Kwaliteitseisen gelden voor professionele en informele zorgverleners. Een professionele zorgverlener is bijvoorbeeld een bedrijf, instelling of zzp-er die alle diploma's en papieren heeft die een professionele zorgverlener moet hebben. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld een familielid of vriend. Per 1 januari 2023 zijn de kwaliteitseisen aangescherpt. Alleen zorgverleners die aan alle kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking voor het professioneel (hogere) tarief. Voor professionele zorgverleners die al zorg leveren is er een overgangstermijn. 

Algemene eisen voor alle zorgverleners

 • De zorgverlener biedt hulp die veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verleend.
 • De zorgverlener werkt actief en integraal samen met andere hulpverleners en zorgaanbieders in het belang van de cliënt.
 • De zorgverlener werkt aantoonbaar (met een plan) aan de doelen van het ondersteuningsplan.
 • De zorgverlener moet, als dat wordt gevraagd, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overhandigen.
 • De zorgverlener is niet bekend vanwege ondeskundige zorg, het handelen in strijd met relevante wetgeving of beleidsregels, misleiding of fraude.

Extra kwaliteitseisen voor een professionele zorgaanbieder

Voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging en Beschermd Wonen gelden extra eisen. Om in aanmerking te komen voor het (hogere) tarief van een professionele zorgverlener moet een professionele zorgverlener hieraan voldoen. 

 • De zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De medewerkers of zorgverleners hebben ervaringen, kwalificaties en/of opleidingen die passend zijn bij de te verrichten activiteiten, complexiteit en aard van de problematiek(en) van de cliënt. Dit kan blijken uit:
  1. een registratie bij het Registerplein als Sociaal WerkerGGZ AgoogMaatschappelijk werker of Cliëntondersteuner. Wilt u weten welk register het beste past bij uw situatie? Doe dan de Registerkeuzehulp. Bent u een werkgever in zorg en/of welzijn? Ga dan naar de website voor werkgevers van Registerplein.  
  2. een diploma van een relevante opleiding die is erkend door het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). Een relevant diploma is:
   • Beroepsopleiding Maatschappelijke zorg (code BC310 in Crebo)
   • Beroepsopleiding Cultureel werk (code BC348 in Crebo)
  3. een BIG-registratie voor de volgende 2 beroepen:
   • Orthopedagoog-generalist
   • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Medewerkers ontvangen een salaris dat overeenkomstig is met de betreffende ondersteuning die wordt geboden.
 • Eigenaar en medewerkers zijn geen eerste- of tweedegraads familie van de cliënt.
 • Een professionele zorgverlener beschikt over een locatie waar meerdere cliënten tegelijk kunnen verblijven, als (tijdelijk) verblijf aan de orde is.
 • Een professionele zorgverlener heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld.
 • Een professionele zorgverlener werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Een professionele zorgverlener werkt met een systematische kwaliteitsbewaking. Bijvoorbeeld ISO 9001, EN 15224, HKZ, Kiwa (ZZP en kleine ondernemers), Prezo of vergelijkbaar.

Bekijk voor de volledige informatie en tarieven de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2023 op Overheid.nl (onderaan deze pagina).

Vanaf wanneer moet ik aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen voor het professioneel tarief?

 • Per direct voor nieuwe cliënten of als u voor het eerst gaat werken als professioneel zorgverlener. 
 • Voor bestaande cliënten kunt u onder dezelfde voorwaarden zorg blijven leveren tot de einddatum van de indicatie. Ook als u nog niet aan de eisen voldoet. 
 • Voor bestaande cliënten met een herindicatie tussen nu en 1 juni heeft u tot 1 juni 2023 de tijd om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Doet u dat niet, dan krijgt u vanaf 1 juni het informele (lagere) uurtarief (en tot 1 juni nog het huidig tarief). Bij herindicaties na 1 juni gelden de eisen direct en is er geen sprake meer van een overgangstermijn. 

Kan ik bezwaar maken?

Nee, alleen uw cliënt kan tegen een beschikking in bezwaar gaan. En dan alleen tegen de duur en omvang van de indicatie. Een vastgesteld uurtarief zal door een bezwaar niet opgehoogd worden. Verder zijn er geen bezwaarmogelijkheden. De kwaliteitseisen en de hierbij behorende tarieven zijn door de Raad vastgesteld in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 en worden niet aangepast op basis van signalen. 

Kan ik met alleen mijn diploma aantonen dat ik een passende opleiding heb?

Nee, alleen het aanleveren van uw diploma is niet voldoende. Het aanleveren van een Crebonummer of Registerpleinnummer is verplicht. Levert u alleen een Crebonummer aan, dan kan achteraf nog naar uw diploma gevraagd worden.  

Wat als ik geen passend registratienummer of Crebonummer heb voor de zorg die ik lever?

Dan krijgt u voor nieuwe aanvragen van nieuwe budgethouders het tarief voor een niet-gekwalificeerde zorgverlener. Dit tarief kan niet verhoogd worden zolang u geen registratienummer of Crebonummer kunt aanleveren. Levert u al zorg dan verandert het tarief pas wanneer de betreffende indicatie van uw cliënt afloopt of wanneer de beschikking van uw cliënt voor die tijd wijzigt. .

Wat kan ik doen om later alsnog in aanmerking te komen voor het hogere tarief?

Zodra u weer aan alle kwaliteitseisen voldoet kan uw cliënt zich melden bij de Toegang om een wijziging door te geven. Niet u, maar uw cliënt geeft dat door. De Toegang maakt dan een afspraak voor een gesprek. Tijdens dat gesprek beoordeelt de Toegang of u als zorgverlener aan alle kwaliteitseisen voldoet en in aanmerking komt voor het formele tarief. 

Hoe lang duurt een registratie op Registerplein en wat kost het?

De registratieprocedure kan 6 weken duren. Aan de inschrijving zijn jaarlijkse kosten verbonden. De kosten verschillen per registratie. Ga voor meer informatie naar www.registerplein.nl. Via de gemeente Tilburg is geen vergoeding voor de kosten mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Inwoners moeten op passende ondersteuning kunnen rekenen.

Hoe werkt Registerplein?

Registerplein heeft een FAQ-pagina waar antwoorden op vragen die zij vaak horen te vinden zijn. Op 29 maart 2023 is er Webinar over Registerplein. Hiervoor kunt u zich aanmelden via Registreren hoe doe ik dat? - Registerplein.

Waarom kiest de gemeente Tilburg voor deze registers? 

De gemeente wil dat de kwaliteit van zorg geborgd is. Registers geven daar invulling aan via voor de branche geldende beroepstandaarden. Daarin zijn eisen als opleiding, beroepscode en permanente scholing gewaarborgd.

Een lager tarief heeft gevolgen voor mijn inkomen. Wat gaat de gemeente hier aan doen?

De gemeente heeft ervoor gekozen om de nieuwe eisen niet direct in te laten gaan. U hebt tot 1 juni de tijd om de registraties op orde te brengen. Kunt u hier niet aan voldoen, dan is het aan u om stappen te zetten. Als dat dat betekent dat u moet stoppen met het leveren van zorg, dan kunnen cliënten zich melden bij de Toegang. De Toegang kijkt met uw cliënt naar een passende oplossing. 

Moet ik als ZZP’er/kleine ondernemer werken met een systematische kwaliteitsbewaking (bv. Kiwa)? 

Voor alle grote zorgaanbieders is het werken met een systematische kwaliteitsbewaking verplicht. Voor ZZP’ers of kleine ondernemers is het niet verplicht, maar wel wenselijk.

Wat als mijn zorgverlener geen zorg meer wil leveren voor het lagere tarief?

U kunt zich melden bij de Toegang. Een medewerker van de Toegang gaat met u in gesprek om te bekijken welke zorgaanbieder passen kan zijn bij uw zorgvraag.

Ik wil mijn zorgverlener houden, maar die kan niet aan de eisen voldoen. Mijn zorgverlener wil niet voor een lager tarief werken. Mag ik het tarief compenseren door minder zorg in te kopen? 

Nee, u moet het aantal uren zorg inzetten dat is vastgesteld. Komt u budget tekort dan kunt u het verschil wel zelf bijbetalen. Dat regelt u met een vrijwillige storting bij de SVB. Hoe dat werkt leest u op Vrijwillige storting | PGB | SVB. Kunt u het verschil niet zelf bijbetalen? Dan zult u op zoek moeten gaan  naar een zorgverlener die de zorg wel kan leveren tegen het vastgestelde tarief. Lukt dit niet? Meldt u dan bij de Toegang. Zij kunnen met u meekijken naar een passende zorgverlener op basis van zorg in natura. 

Kan ik in bezwaar gaan tegen het nieuwe tarief?

Nee, u kunt alleen in bezwaar gaan tegen de duur en omvang van de indicatie. Dus tegen hoe lang u zorg krijgt en hoeveel ondersteuning u krijgt. Het vastgestelde tarief wijzigt niet door in bezwaar te gaan.