Tilburg, natuurlijk!

Tilburg wil een gemeente zijn waar je gezond en gelukkig kunt leven. Een fijne plek voor mensen, dieren en planten.

Om te kunnen leven is de mens afhankelijk van de flora en fauna. Een groene omgeving geeft een gevoel van rust en geluk, beschermt tegen hitte en zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegstromen in de bodem. Dat betekent dat we als gemeente veel aandacht hebben voor de ontwikkeling en het beheer van het groen en dieren.

Ecologisch beheer en ontwikkeling

Ecologisch beheer

Gemeente Tilburg heeft een grote rol in het ecologisch beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte. Een aantal bermen in de stad wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen om te groeien. We laten waar mogelijk dode boomstronken liggen, plaatsen insectenhotels, creëren zandplekken voor graafbijen en planten bloemen en planten die voedsel bieden aan de wilde bij. Op verschillende plekken in de stad hebben we bloemmengsels gezaaid en bloembollen geplant.

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn verbindingen tussen natuurgebieden. Ze worden aangelegd zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen verschillende gebieden. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De zogenaamde groene schakels worden aangelegd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. De verbindingszones zijn niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijk voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. In nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. In Tilburg worden verschillende ecologische verbindingszones aangelegd: bijv. rond de Oude Leij, de Hultensche Leij, Groote Leij en Reeshofweide & Lange Rekken. Bekijk de ligging van de ecologische verbindingszones via kaartbank brabant.

Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen die geen voortuin hebben. Want meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij onweersbuien meer water in de grond, waardoor er minder kans is op een overbelast riool.

Interesse in een geveltuintje? Stuur een mail naar natuur_groen@tilburg.nl. De gemeente verzamelt de aanvragen en verstrekt één keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover op tijd bericht. Als de aanvraag voor een tuintje voor 1 maart 2019 binnen was, wordt het tuintje in het voorjaar 2019 aangelegd. Aanvragen die na 1 maart binnenkomen, worden op de lijst van het jaar daarop gezet.
Zelf een geveltuintje aanleggen

In sommige gevallen kunnen bewoners zelf een geveltuintje aanleggen. Deze moet wel even gemeld worden bij de gemeente.

  • Verwijder maximaal één rij tegels langs de gevel
  • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 m. breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen
  • Schep het zand weg tot maximaal 25 cm. diep
  • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in
  • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje over ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen.

Binnen de Cityring is het zelf aanleggen van een geveltuin niet mogelijk vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Ook als je tussen de Cityring en de ringbanen woont, is het niet altijd mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Neem contact op met de gemeente door een mail te sturen naar natuur_groen@tilburg.nl.

Tilburg zoemt

Tilburg is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Een gemeente met deze titel helpt de bijen, door de biodiversiteit in de stad te vergroten. Onder andere door bomen en planten te planten met bloemen waar nectar in zit. Ook in de bermen van Tilburg zijn bloemen geplant waar bijen hun nectar uit kunnen halen. Verder gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. De organisatie Nederland Zoemt stimuleert gemeenten om bijvriendelijk te worden. Nederland Zoemt is een samenwerking van diverse natuurorganisaties.

Bomen

Soms moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, planten we een nieuwe.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 90.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Op tilburgsbos.nl staat meer over het beheer van de Tilburgse bossen dat wordt uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans B.V.

Hieronder staat een overzicht met de actuele projecten in gemeente Tilburg.

Werkzaamheden bosplantsoen Centaurusweg

De gemeente start in februari met werkzaamheden aan het bosplantsoen aan de Centaurusweg:  ten zuiden van het Quirijnstokpark en ten westen van bedrijventerrein Loven. Er worden struiken gesnoeid en enkele bomen worden verwijderd. Hiermee ontstaat er ruimte voor de overige bomen en planten om te groeien. De omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels aangevraagd.

Ook rond de Centaurusvijver worden bomen en struiken gesnoeid. De verwachting is dat alle werkzaamheden in maart klaar zijn.

Beplanting rotonde Oude Warande

Door de extreme droogte van de zomer van 2018 zijn veel rododendronds bij de rotonde afgestorven. Om de oUde Warande weer de allure te geven die het verdient heeft de gemeente een ontwerp gemaak tom de beplanting te herstellen. De gemeente Tiblurg heft de firma Wijtmans opdracht gegeven voor het herstellen van beplanting rondom de rotonde van de Oude Warande.

Bezoek voor meer informatie de website van Stadsbos013.

Mountainbikeroute Stadsbos013

Langs Mountainbikeroute in Stadsbos013 worden in januari 2020 dode bomen verwijderd. De bomen staan dichtbij de fietsroute en kunnen gevaarlijk zijn voor fietsers.

De ongeveer 100 bomen zijn aangetast en kunnen bij harde wind of slechte weersomstandigheden op de fietsroute terecht komen.

Vanaf 6 januari 2020 zal Weijtmans in opdracht van Gemeente Tilburg de bomen verwijderen. De verwachting is dat de werkzaamheden ca. 2 weken duren. Tijdens de werkzaamheden blijft de route grotendeels open. Waar gewerkt wordt kan de route tijdelijk worden afgesloten.

Tobias Asserlaan

De gemeente gaat de Tobias Asserlaan opnieuw inrichten. Ter voorbereiding van de werkzaamheden moeten er in de straat 129 bomen verwijderd worden, omdat deze nu op kabels en leidingen staan. Dit kan tot beschadigingen leiden.

Er worden 213 bomen van verschillende soorten teruggeplant. Zo wil de gemeente de biodiversiteit vergroten en meer planten en dieren aantrekken in de wijk. Daarnaast zorgt het groen ervoor dat het water beter weg kan lopen bij extreme regenval en het zorgt voor verkoeling bij warm weer.

Baroniebaan

De bomenlaan aan de Baroniebaan vormt een belangrijke laan in Tilburg. De gemeente wil deze laan graag ook in de toekomst mooi en groen houden. Daarom is een plan van aanpak opgesteld. Hieruit blijkt dat het nodig is om 124 bomen in de middenberm te verwijderen van de bijna 700 op en langs de Baroniebaan. De bomen worden om en om verwijderd. Zo hebben de kronen van de overige bomen voldoende ruimte om gezond te blijven en zich ook in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen. In de berm zaait de gemeente een bloemenmengsel om de biodiversiteit te verhogen.

De planning is om de bomen in september 2019 te verwijderen. De verwijderde bomen worden ergens anders in de stad gecompenseerd. Dat betekent dat er 124 nieuwe bomen geplant worden. De gemeente zoekt uit of dit kan in het westelijk deel van de stad. Als dat niet lukt, komen de bomen in het buitengebied.

Vervangen bomen Quirijnstok

De bestrating, riolering en verlichting in de wijk Quirijnstok zijn toe aan groot onderhoud (fase 3). Ter voorbereiding van deze werkzaamheden heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bomen in de Van Oosterzeestraat, Ingenhovenlaan, Nobelstraat, Ruynemanstraat, Van Breestraat en de Tetterodestraat. In de wijk zijn 262 bomen onderzocht. Helaas blijkt de kwaliteit van de bomen slechter dan de gemeente had verwacht.

In totaal worden er 47 bomen gekapt omdat:

  • Deze bomen een zodanig slechte toekomstverwachting hebben, die niet verbeterd kan worden door het nemen van maatregelen zoals het verbeteren van de (voedings-)bodem
  • Deze bomen te oud zijn om nog te kunnen herstellen
  • Deze bomen onveilig zijn

Een deel van de bomen (Ingenhovenlaan) wordt dit najaar herplant. De overige herplant staat gepland voor het najaar van 2019.