Aangepast bestemmingsplan Wijkevoort naar de raad

17 september 2021
De Hultenseweg in gebied Wijkevoort

Het aangepaste bestemmingsplan Wijkevoort wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het is aangepast naar aanleiding van een uitgebreide omgevingsdialoog, zienswijzen van Tilburgers en gesprekken met belanghebbenden en gemeenteraad. Zo wordt er extra natuur en groen aangelegd en is de kavelgrootte binnen het gebied aangepast.

In het bestemmingsplan is een zogeheten ontwikkelleidraad opgenomen, die bepalend is voor de verdere uitwerking van het Werklandschap Wijkevoort. De ambities daarin zijn hoog: zowel op gebiedsniveau als op gebouwniveau zijn harde ontwerpeisen opgenomen om een hoog niveau van kwaliteit te waarborgen, waar een externe adviescomissie op toe gaat zien. Wijkevoort moet daarmee voorbeeldstellend worden in Nederland als het gaat om ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Zo voegen gebouwen zich naar het landschap en wordt er in ieder geval zo’n 40 hectare aan natuur- en landschapselementen toegevoegd. 

Kennisdeling

Op economisch vlak staan kennisdeling en innovatie centraal. De toekomstige bedrijven en het MKB in de regio krijgen hiermee betere ontwikkel- en groeimogelijkheden. De innovatiecampus brengt ondernemingen samen die de ambitie hebben om te werken aan het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, circulaire economie en het slimmer maken en verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Wijkevoort is daarmee een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie, logistiek en de daarmee verbonden ondersteunende – slimme digitale - diensten. De verwachting is dat Wijkevoort zo’n 2.800 tot 4.000 nieuwe banen creëert.

Verantwoordelijk wethouder Bas van der Pol: “Je moet zien en voelen dat deze campus wordt gerealiseerd voor de lange termijn en voor de economie van de toekomst. Dus niet grote 'dozen' op een bedrijventerrein maar een plek met meerwaarde voor de werkgelegenheid en innovatiekracht Tilburg en de regio. Met alle signalen uit de samenleving zeggen we met dit plan: een landschappelijk goed ingepaste campus waar werk voor mensen uit voortkomt. Zo kiezen we als college om de oude 'weg Wijkevoort' te behouden en blijven cultuur-historische boerderijen in het gebied behouden. Dat vinden we belangrijk om het landschap zoals het er nu ligt, ook daadwerkelijk leefbaar te laten.”

Zienswijzen

Tijdens de inzageperiode van het ontwerp bestemmingsplan ontving de gemeente 496 zienswijzen. Een aantal daarvan verklaarde het college als gegrond op basis waarvan de plannen zijn aangepast. Zo zijn er strengere vestigings- en ontwerpeisen geformuleerd voor de toekomstige bedrijven en zijn de eisen om te mogen afwijken van de standaard bouwhoogte (15 meter) verzwaard. De Omgevingscommissie krijgt een toetsende rol en is voor de verkoop van kavels groter dan 7 hectare een extra collegebesluit nodig. 

Daarnaast wil het college alle bomen behouden plus een aantal gebouwen die onderdeel zijn van het leefgebied van de vleermuizen en vogelsoorten. Verder stelt het college de raad voor om niet alleen de Hultenseweg te behouden, maar ook de weg Wijkevoort en het omliggende groen. De verkaveling wordt hieraan ondergeschikt. Daarnaast gaat voor alle toekomstige bedrijven een verplichting gelden  om een gezamenlijke innovatieagenda te ontwikkelen en aan te sluiten bij innovatieprogramma’s in de regio. Met al deze wijzigingen kan de ontwikkeling van Wijkevoort tot een duurzaam werklandschap en innovatiecampus wat het college betreft van start. 

Vervolg

Het raadsvoorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid besproken in de Tilburgse gemeenteraad op 11, 18 oktober en 1 november a.s. Op 15 november neemt de gemeenteraad een eindbeslissing. Het voorgestelde bestemmingsplan maakt de eerste 41,9 hectare ontwikkeling mogelijk. 

De aanleg van de eerste groene zones starten op verzoek van de gemeenteraad versneld. De eerste werkzaamheden vinden waarschijnlijk plaats in het najaar van 2021. Het gaat om de aanleg van beekdalen van 50 meter breed (Hultensche Leij en Groote Leij) als ecologische verbindingszones, de zone bij de Burgemeester Letschertweg, het waterpark Wijckermeer en het compensatiegebied voor de steen- en kerkuil.