Advies commissie MER over Wijkevoort afgerond

01 september 2021
Het Wijkerbos in Wijkevoort

De commissie m.e.r. die naar het MER-rapport Wijkevoort heeft gekeken, vindt dat de aanvullingen op het eerdere rapport voldoende laten zien hoe de duurzaamheidsdoelen voor het terrein bereikt kunnen worden.

De onafhankelijk commissie rondde het eindadvies over het MER rapport (milieueffectrapportage) Wijkevoort op 31 augustus af. Alleen de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden zijn volgens de commissie nog niet volledig beschreven. Het advies is om het bestemmingsplanonderzoek op dit onderdeel aan te vullen, voordat er een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan voor Wijkevoort. De gemeente neemt die aanbeveling over. De extra stikstofberekeningen worden toegevoegd aan de stukken voordat de raad het bestemmingsplan bespreekt in oktober. In november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan. 

Over Wijkevoort

Aan de zuidwestzijde van Tilburg, aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg, wil de gemeente een nieuwe innovatiecampus ontwikkelen: Wijkevoort. Dit energieneutraal bedrijventerrein heeft plek voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. Naar verwachting worden er met de komst van het terrein ongeveer 4.000 nieuwe banen gecreĆ«erd. Het moet een terrein worden met een volledig, energieneutrale bebouwing. Kennisdeling en innovatie staan centraal: de te vestigen bedrijven, maar ook MKB krijgt hiermee betere ontwikkel- en groeimogelijkheden. Wijkevoort moet een pioniersrol vervullen in de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Nederland. 

Economische groei stimuleren

Met de komst van Wijkevoort wil de gemeente niet alleen de economische groei van de stad stimuleren, maar ook de landschappelijke waarden en natuur in het omliggende gebied versterken. Het terrein rondom bedrijventerrein Wijkevoort wordt ingericht met natuur in antwoord op de wensen voor het behoud van de groene omgeving. Ook formuleerde de gemeente voor een goede inpassing van de bedrijven in de landschappelijke omgeving strenge eisen. Hierdoor wordt de impact op de omgeving zo goed mogelijk gecompenseerd.

Bestemmingsplan

Op 27 september a.s. beslist de agendacommissie van de Tilburge gemeenteraad wanneer er over WIjkevoort wordt vergaderd. Waarschijnlijk wordt het plan op 11 en 18 oktober besproken (Informatiesessies met inspreekmogelijkheid) en volgt op 1 november de debatsessie. Naar verwachting neemt de raad op 15 november een definitief besluit over het bestemmingsplan.

De MER is nodig voor de bestemmingsplanprocedure. De rapportage brengt de milieueffecten (landschap, geluid, stikstof, luchtkwaliteit) op de omgeving in beeld. Het advies is te lezen via de site commissiemer.nl.