Asbest in kit tussen rioolbuizen

26 november 2019
Een hoop rioolbuizen op een rij

Bij het werk aan de riolering in de Generaal Smutslaan is onlangs ontdekt dat er in het verleden asbesthoudende kit is gebruikt om rioolbuizen aan elkaar te koppelen.

De gemeente gaat dit verder onderzoeken. Waarschijnlijk is deze kit in heel Nederland gebruikt bij de aanleg van riolering in de periode tussen 1945 en 1975. Tijdens het onderzoek wordt het werk bij projecten in de gemeente tijdelijk stilgelegd. Of het gaat door onder strengere normen en met extra beschermende maatregelen voor werknemers van aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het op een goede manier afvoeren van de de rioolbuizen. Daarom worden maatregelen genomen om aan wet- en regelgeving te voldoen. Alle projecten waar op dit moment wordt gewerkt aan het verwijderen van riolerings-buizen worden stilgelegd of de aannemer gaat per direct werken volgens risicoklasse 2. Dit betekent dat er uitgebreide beschermende maatregelen getroffen worden.
Waarschijnlijk betekent dit dat de werkzaamheden in ieder geval een aantal weken stil liggen. Om het ongemak voor omwonenden tot een minimum te beperken, bekijken we per project hoe we de vertraging kunnen beperken. Uiteraard staat hierbij de veiligheid van werknemers en omwonenden voorop.

Kit

De asbesthoudende kit werd in het verleden gebruikt om (gres) rioolbuizen waterdicht met elkaar te verbinden. Recent werd duidelijk dat er asbest in de kit werd gebruikt. Ook de Stichting Rioned (koepelorganisatie stedelijk waterbeheer) en de NSTT (Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen) gaan onderzoek doen naar deze asbesthoudende kit. De gemeente heeft aangegeven graag mee te denken en deel te nemen aan dit onderzoek. De verwachting is echter dat het onderzoek en de resultaten een aantal maanden op zich laten wachten.

Om te kijken hoe lopende en toekomstige projecten binnen de wet- en regelgeving het beste kunnen worden uitgevoerd, gaat de gemeente uitgebreid vervolgonderzoek doen naar de hoeveelheid asbest die mogelijk vrijkomt bij het verwijderen van verbindingsstukken(moffen) met asbesthoudende kit. Naar verwachting starten de onderzoeken hiervoor half januari en zijn de resultaten op zijn vroegst eind januari beschikbaar.

Omdat we ervan uitgaan dat bovengenoemde problematiek niet alleen in Tilburg speelt, hebben we de inspectie SZW, Stichting Rioned, NSTT en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inmiddels geïnformeerd over onze bevindingen en aanpak.