Bestemmingsplan Wijkevoort in behandeling Raad van State 

05 april 2022

De Raad van State ontving 11 beroepen tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. De zitting hierover is waarschijnlijk in het najaar van 2022.

Het gebied waar Wijkevoort moet komen

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vast. Het vastgestelde bestemmingsplan lag tot 7 februari 2022 ter inzage. De Raad van State ontving 11 beroepen tegen het bestemmingsplan. De gemeente Tilburg kreeg de beroepen van de Raad van State en moet hier voor 14 april a.s. op reageren met een verweerschrift. 

Beroep toelichten

Daarna plant de Raad van State een zitting waar de indieners hun beroep toelichten, de gemeente licht dan ook het raadsbesluit toe. Er is nog geen datum bekend waarop deze zitting is. Maar vanwege de drukte bij de Raad van State schatten zij in dat de zitting pas in het najaar zal zijn. Minimaal 6 weken na de zitting volgt dan een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk.  

Raadsinformatiebijeenkomst

Op dit moment kijkt de gemeente, in opdracht van de gemeenteraad, ook naar de haalbaarheid van een campusprofiel. Het college wil Wijkevoort graag als campus ontwikkelen. Waarbij bedrijven ondernemen, maar ook samen met kennis- en onderwijsinstellingen werken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Voor de zomer volgt hierover een raadsinformatiebijeenkomst voor de raad. Het streven is om het campusmodel en de ontwikkelstrategie in het najaar van 2022 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

Eerste werkzaamheden natuurcompensatie 

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van de natuurcompensatie gestart. De gemeenteraad besloot al eerder dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd om hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Het gebied ten westen van Klein Tilburg wordt ingericht als leefgebied voor steenuil, kerkuil en andere soorten. Op dit moment volgt de gemeente al de weidevogels in het gebied. Aan de Hultenseweg komen binnenkort vleermuiskasten op palen, kunstmatige huismus- en zwaluwnesten (zogenaamde tillen) Zodra alle kasten en nesten er staan start ook hier de monitoring om te zien of ze in gebruik worden genomen. De vleermuispaalkasten krijgen een sensor waarmee de kasten live te volgen zijn.  

Ook de noodzakelijke bodemonderzoeken zijn bijna afgerond. In de onderzoeken wordt gezocht naar verontreinigingen in grond- en grondwater die gesaneerd moeten worden en naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De bodem wordt ook onderzocht op geschiktheid voor het toekomstige gebruik.

Ecologische verbindingszone 

Na de zomer start de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groote Leij. De Groote Leij wordt onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water rond Wijkevoort. Deze natuurverbetering is onderdeel van de provinciale plannen om ecologische verbindingen in Brabant  te versterken.