Betere zorgtrajecten jeugdbescherming en -reclassering

13 februari 2020

De 5 Brabantse jeugdhulpregio’s en gecertificeerde instellingen (GI’s) die jeugdzorg bieden hebben nieuwe contracten getekend voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De contracten lopen tot uiterlijk 2026. Het doel van deze samenwerking is de verbetering van zorgtrajecten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in heel Brabant. Het gaat dan over zorg voor ongeveer 4000 kinderen. Bij jeugdbescherming worden kinderen onder toezicht gesteld omdat ze thuis in hun ontwikkeling worden bedreigd. Jeugdreclassering wordt ingezet als jongeren een strafbaar feit hebben gepleegd om herhaling daarvan te voorkomen.

De deelnemende instellingen zijn: William Schrikker Stichting, Leger des Heils, Jeugdbescherming Brabant, Briedis Jeugdbeschermers en Jeugd Veilig Verder.

Voordelen gezamenlijke inkoop

Elke jeugdhulpregio sluit contracten voor het eigen inwonersgebied. De gezamenlijke inkoop heeft voor de regio's en de gecertificeerde instellingen een flink aantal voordelen. Zo gelden dezelfde tarieven voor alle regio's, wordt managementinformatie gedeeld en is er minder overleg over de uitvoering van de zorg. Ook is er minder administratieve rompslomp. Met de ondertekening is het gezamenlijke inkooptraject van de regio’s West-Brabant West, West-Brabant Oost, Hart van Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant afgerond.