Bijstellingen in project Wijkevoort

08 januari 2021
Plattegrond Wijkevoort

De grondexploitatie Wijkevoort is aangepast. De zogenoemde sprong over de Hultensche Leij vervalt en er wordt geld uitgetrokken voor een betere verkeersontsluiting. Het college heeft dinsdag 5 januari ingestemd met het raadsvoorstel waarin de grondexploitatie Wijkevoort wordt bijgesteld.

In 2018 stelde de gemeenteraad het Masterplan Wijkevoort vast met daarin de ambities voor het nieuwe bedrijventerrein. Op 21 september 2020 koos de raad in het voorstel Toekomstbestendige werklocaties opnieuw voor de locatie Wijkevoort. Tijdens de raadsbehandeling in september werd een aantal amendementen en moties aangenomen. Deze leiden tot aanpassingen in de plannen. De financiële consequenties daarvan zijn nu verwerkt in een raadsvoorstel over de grondexploitatie. De gemeenteraad neemt hier binnenkort een besluit over.

Een van de aanpassingen is het achterwege laten van de sprong over de Hultensche Leij. Dit heeft consequenties voor de verkaveling en daarmee voor het uitgeefbare gebied. Om tot 80 hectare uitgeefbaar terrein te komen wordt de eerste fase geoptimaliseerd. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld (waarschijnlijk begin 2022) gaat de gemeente in deze eerste fase 44,6 hectare grond verkopen in tegenstelling tot 30 hectare. De uitgifte van de resterende 35 hectare volgt in de daaropvolgende jaren. Tijdens de raadsbehandeling werd ook toegezegd om minimaal 500.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro te reserveren voor betere verkeersontsluiting, het versterken van de biodiversiteit en landschap in het gebied Klein Tilburg. Ook deze aanpassingen in de uitgaven zijn nu verwerkt in het raadsvoorstel over de grondexploitatie.

Referendumverzoek

De bezwaarperiode op het raadsbesluit over het inleidend verzoek tot een raadgevend referendum is inmiddels verstreken. De gemeente heeft bezwaren ontvangen. Het raadsbesluit over deze ingediende bezwaren vindt binnenkort plaats en bezwaarmakers worden over het verloop van het verdere proces geïnformeerd door de gemeente.