College presenteert Perspectiefnota 2020

23 mei 2019

Het college heeft 23 mei de perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze nota geeft het college aan hoe zij de ambities uit het Bestuursakkoord 'Gezond en Gelukkig in Tilburg 2018 - 2021' wil realiseren binnen de financiële mogelijkheden.

Met de perspectiefnota kan de gemeenteraad de koers voor de komende jaren bepalen en deze koers vertalen in de Programmabegroting voor 2020.

“De begroting voor het jaar 2020 maken we vanuit een solide financiële basis. Onze gemeentelijke reserves zorgen ervoor dat we er financieel goed voorstaan”, aldus wethouder Oscar Dusschooten (Financiën): “In de begroting voor 2020 is er echter geen extra structurele financiële ruimte beschikbaar. Wel is er vanuit onze reserves beperkt geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven en wensen, maar grote ambities kunnen niet bekostigd worden zonder dat we bestaand beleid ter discussie stellen.”

Onzekerheden

Vanuit het Rijk worden gemeenten op dit moment geconfronteerd met veel onzekerheden. Zowel de omvang als verdeling van de beschikbare middelen is onderwerp van gesprek en onderzoek. Vooral de beschikbare budgetten in het sociale domein, en voor de jeugdhulp in het bijzonder, zijn onzeker. Ook is het Rijk een onderzoek gestart naar een nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds over alle gemeenten. Pas in de zogeheten meicirculaire worden de effecten hiervan bekend. Dat geldt ook voor de zogeheten onderuitputting die het Rijk heeft op haar eigen uitgaven en die kan leiden tot vermindering van de inkomsten voor gemeenten. Wethouder Oscar Dusschooten: "We wapenen ons financieel zo goed als mogelijk tegen deze onzekerheden, houden de ingezette ambitieuze koers vast en zetten de stedelijke transformaties volop door."

Domeinen

In de inclusieve stad werken we hard aan betere en meer persoonsgerichte zorg op maat, die vervolgens ook betaalbaar is naar de toekomst. Hierdoor moeten we medio 2020 (midterm review) kunnen komen tot een structureel sluitende begroting.

Binnen de vitale stad komen we tot een scherpere focus en prioritering in onze stedelijke ontwikkeling. We werken aan een instrument om samen met de raad stevigere afwegingen in onze ontwikkelagenda te kunnen maken. Ook zijn we op zoek naar mogelijkheden voor aanvullende financiering voor projecten bij de provincie en het Rijk.

In de duurzame stad hebben we in het bestuursakkoord een stevige financiële basis gecreëerd met onder andere het Klimaatfonds. Hier is geen aanpassing op nodig, maar is het belangrijk om tot uitvoering van onze ambities te komen op het gebied van de klimaatopgaven in deze stad. Daarbij geven we de voorkeur aan maatregelen die een direct positief effect hebben voor onze burgers en ondernemers. Ook hier gaan we actief op zoek naar cofinanciering door partners en andere overheden.

Vanuit de netwerkstad onderschrijven wij in de regionale samenwerking de doelen van de Strategische MeerjarenAgenda Hart van Brabant en Midpoint. Wij willen onze bestaande capaciteit nu met onze partners richten op het bereiken van deze doelstellingen. De perspectiefnota is onderwerp van gesprek in de gemeenteraad op 13 juni.

Download de perspectiefnota