Dialoog over toezicht op Jeugdzorg en WMO nodig

20 januari 2022
Ingang van het stadhuis

De gemeente Tilburg herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst in artikelen van het Brabants Dagblad en Follow the Money, over vermeende onkunde bij het toezicht op zorgaanbieders. 

De vandaag gepubliceerde artikelen hebben een forse impact op de nabestaanden van de overledenen die in de publicaties worden genoemd. Het moet voor hen pijnlijk zijn om in de openbaarheid geconfronteerd te worden met een situatie die veel verdriet en verwerking met zich mee heeft gebracht. We leven met hen mee. Onze aandacht gaat ook uit naar de professionals die tijdens hun werk met het overlijden zijn geconfronteerd.

Complexe problematiek

De journalisten snijden zeer complexe problematiek aan. Het gaat in dit deel van de zorg om kwetsbare mensen met ingewikkelde problemen die heel lastig te behandelen zijn. De zorg kampt sowieso met forse personeelstekorten waardoor het werk door een te kleine groep gedaan moet worden. In dit deel van de zorg werken veel partijen met elkaar samen. Partijen die ook cliënten ‘leveren’. Het samenwerken gaat vaak goed maar soms ook niet. Het gaat bovendien om cliënten die meestal niet een warm welkom van de samenleving krijgen. Dat maakt het voor de zorginstellingen nog lastiger. Vanwege al deze factoren is slechts een beperkt aantal organisaties voldoende gekwalificeerd en gespecialiseerd. 

Toezicht in ontwikkeling

Het sociaal domein is in 2015 als taak vanuit het Rijk gedecentraliseerd. De eerste jaren hebben de gemeenten zich vooral gericht op het inrichten van de zorg en had het toezicht geen prioriteit. Vanaf 2017 is Tilburg het toezicht gaan ontwikkelen. Stap voor stap is gewerkt aan bevoegdheden waarmee, indien nodig, kan worden ingegrepen in de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder. 

Toezicht zorgt voor bijsturing waar het misgaat maar kan uiteraard niet alles voorkomen. Als toezichthouder weeg je voortdurend af wat ingrijpen betekent voor de cliënten van de betreffende zorginstelling. Waar het kan, sturen we aan op verbeterplannen. Vanuit de gemeente zetten we inkoop, accountmanagement, handhaving en toezicht in om de kwaliteit te waarborgen. Als het nodig is, grijpen we in op de bedrijfsvoering. In het toezicht op de kwaliteit van de zorg werken wij nauw samen met de GGD. We evalueren regelmatig en passen waar nodig onze samenwerking aan. Daarnaast kijken we of de gelden in de zorg op een correcte manier worden besteed: het toezicht op rechtmatigheid.

Het belang van de kwetsbare doelgroep staat daarbij steeds voorop. De afgelopen jaren zijn de criteria om zorg te kunnen aanbieden aangescherpt. Fraude met zorggelden is aangepakt. Met succes zijn gelden bij instellingen teruggevorderd. Voor het overgrote deel van de instellingen die onder toezicht staan geldt dat zij prima zorg aan kwetsbare mensen leveren binnen de wettelijke kaders.

Toezicht nog niet ‘af’

Het toezicht op zorgaanbieders in het Sociaal Domein is nog niet ‘af’. Met de regio Twente loopt een proef om zorgfraude tegen te gaan. Regionaal en plaatselijk zijn er grote verschillen in het toezicht. Tilburg pleit dan ook voor een landelijk kader waarbinnen het toezicht ingericht en uitgevoerd moet worden. Met onze partners in de zorgketen evalueren we voortdurend onze samenwerking en passen deze zo nodig aan. 

Het college van B&W gaat met de gemeenteraad in gesprek over de opvang van kwetsbare personen in het Sociaal Domein en de rol van het toezicht daarin.