Geen grote logistieke bedrijven op Zwaluwenbunders

20 maart 2020
Shake hands

Bedrijventerrein Zwaluwenbunders is als locatie voor grote logistieke bedrijven definitief van de baan. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het voorstel van het college aan de raad om 'toekomstbestendige werklocaties' in en rondom Tilburg te realiseren.

Eerder beleid was vooral gericht op het mogelijk maken van economische groei door uitgifte van grond. Maar ondertussen wordt  de beschikbare ruimte steeds schaarser, ligt er een forse klimaatopgave en is de vraag door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering ingrijpend veranderd. Werkgevers én werknemers stellen andere eisen aan hun werkomgeving.

Clustering bedrijventerreinen

Het nieuwe beleid onder de naam 'toekomstbestendige werklocaties' geeft richting aan meerdere onderwerpen met betrekking tot werken in Tilburg. Bijvoorbeeld over leegstaande kantoorpanden, maar ook over clustering van bedrijventerreinen. Daarnaast wil de gemeente kleine bedrijvenlocaties in de wijken gaan versterken. Daar wordt gekeken naar het creëren van betere combinaties tussen wonen en werken. Ook wil Tilburg zelfstandige ondernemers beter faciliteren. Door middel van meer plekkenwaar ondernemers en onderwijs experimenteel kunnen samenwerken. Kantoorlocaties worden geconcentreerd in de Spoorzone, in verbinding met de universiteit en de binnenstad. Met deze keuzes wil het college inspelen op de veranderde vraag van bedrijven en invulling geven aan de eigen economische doelstellingen. 

Bedrijventerreinen

Een nieuw bedrijventerrein op Zwaluwenbunders komt er dus niet. Wel zijn bestaande bedrijventerreinen een belangrijk startpunt zijn voor de zoektocht naar nieuwe werklocaties. Dat betekent ook dat het college inzet op de ontwikkeling van Wijkevoort, naast de A58 en vlakbij een bestaand bedrijventerrein in Gilze-Rijen.  Met de vaststelling van het Masterplan Wijkevoort koos het college en de gemeenteraad  in 2018 voor de huisvesting van slimme en duurzame logistiek en bedrijvigheid  in dit gebied. 
Wethouder Berend de Vries (economie en ruimtelijke ordening): "Hiermee willen we laten zien dat we een zorgvuldige ruimtelijke afweging maken tussen verschillende belangen. Met Wijkevoort gaan we voor de best mogelijke oplossing. Hier is plaats voor slimme logistieke bedrijven en industrie, die energieneutraal gaan ondernemen. Door ze te clusteren, goed in te passen in het landschap en aan te laten sluiten op de bestaande infrastructuur is de impact op de omgeving minder groot. Dat is ook in lijn met het advies van het onafhankelijke college voor rijksadviseurs. We gaan niet per sé voor meer, maar wel voor ontwikkelingen die  de economische positie van Tilburg en de regio versterken. En dat alles op de best mogelijke plaats."  

Woningbouw

De invloed van de herziening op het gebied van werklocaties heeft ook impact op mogelijkheden voor nieuwe woningbouw. Het aanbod van bedrijfskavels in Tilburg is schaars, maar er is een overschot aan kantoorlocaties op minder populaire locaties dan de binnenstad en spoorzone. Door grote bedrijven te clusteren, waar mogelijk bedrijventerreinen te verdichten, ontstaat ook op vrijgekomen bedrijven- of kantoorlocaties in de toekomst weer ruimte voor ontwikkelingen zoals woningbouw. 
Voor het huidige plangebied Zwaluwenbunders start een verkenning naar een nieuwe invulling. Een goede aansluiting tussen de stad en het omliggende gebied van Landschapspark Pauwels is daarbij uiteraard belangrijk. Mogelijk wordt Zwaluwbunders in de toekomst onderdeel van een gebied met de functies wonen, energieopwekking, natuur en kleinschalige landbouw, of een combinatie hiervan. Daarbij zijn landschappelijke principes van het Masterplan Pauwels het uitgangspunt.

Mario Jacobs, wethouder groen, natuur en landschap: "Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen het verdelen van de schaarse ruimte. Ruimte voor het versterken van natuur en ons landschap, voor onze duurzaamheidsambities, wonen en economische ontwikkeling. Dat is een ingewikkelde puzzel en we geloven dat we die op deze manier zo goed mogelijk leggen. Een puzzel met een toegevoegde waarde voor Tilburg-Noord en Landschapspark Pauwels."

Besluit

De gemeenteraad vergadert naar verwachting in mei over de nota Toekomstbestendige werklocaties. In verband met de Coronacrisis is de raadsagenda voor de komende periode nog niet vastgesteld.