Gemeente gaat meer wijkgericht werken

09 maart 2023

De gemeente Tilburg gaat de komende periode nog intensiever samenwerken met inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven en de gemeente is als lokale overheid nog meer zichtbaar en aanwezig in de wijken en dorpen (nabijheid). Het uitgangspunt is en blijft dat de leefwereld van de inwoners voorop staat. 

(Foto: Dolph Cantrijn)

In het Akkoord `Meer voor elkaar' kreeg het wijkgericht werken een prominente plek. Een integrale, gebiedsgerichte manier van werken is namelijk nog meer nodig dan voorheen.

Ingeslagen weg versterken

Wethouder Yusuf Çelik: “Wijkgericht werken is zeker niet nieuw in Tilburg. We werken al vele jaren met omgevingsmanagers en wijkregisseurs. Zij werken met de inwoners, ondernemers en partners in en voor een bepaalde wijk, stadsdeel of dorp. We willen de ingeslagen weg dan ook voortzetten en verder versterken. We gaan daarom nog meer wijkgericht werken waar dat kan en gemeentebreed waar het moet”.

Acht gebiedsteams

Om het wijkgericht werken meer vorm te geven, gaat de gemeente werken met 8 gebiedsteams. Deze teams zijn nauw verbonden met inwoners en bestaan uit (vertegenwoordigers van) wijkpartners en medewerkers van de gemeente Tilburg. Ze houden zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en opgaven in het gebied. De indeling van de gebiedsteams staat op het kaartje onderaan dit bericht.

Belangrijk voor de gebiedsteams is de samenwerking met de wijk- en dorpsraden. Zij zijn en blijven een belangrijke partner in de wijk. Ook is het zichtbaar en aanwezig zijn in de wijk belangrijk. Daarom krijgt elk gebiedsteam één of meerdere plekken in de wijk of het dorp om van daaruit te werken.

Wijk- en dorpsagenda’s

Sinds enkele jaren werken we met een dekkend netwerk van wijk- en dorpsagenda’s . Deze zijn gemaakt in samenspraak met inwoners en partners in de wijk of dorp. De wijk- en dorpsagenda’s worden de komende jaren, samen met inwoners, door het gebiedsteam doorontwikkeld en gaan sturend zijn op wat er nodig is voor inwoners in een wijk of dorp. In deze agenda’s komen de ambities van inwoners, de gemeentelijke opgaven en opgaven van partners in het gebied samen. Meer informatie op de pagina wijkagenda's op deze site.

Daarnaast wordt per gebied door het gebiedsteam, samen met inwoners een integrale visie voor de lange termijn (5-10 jaar) gemaakt. Deze visie wordt toegevoegd aan de wijk/dorpsagenda(‘s) van het gebied. Voor de korte termijn worden uitvoeringsplannen opgesteld.

Stedelijke Alliantie

Om de beweging van het wijkgericht werken en de samenwerking bij complexe vraagstukken en grote opgaven te versterken, gaat de gemeente samenwerken met maatschappelijke partners onder de naam ‘Stedelijke Alliantie’. Op een aantal plekken in onze gemeente is echter meer nodig. In Tilburg gaat dat om de stadsdelen Noord en West en de wijk Groenewoud. In deze gebieden zijn en blijven extra investeringen nodig. Daar gaan we werken met een zogenoemde ‘Kernalliantie’. 

Informatie

Meer informatie over het besluit van het college is te vinden in ons Bestuurs Informatie Systeem.